Категория: КЗК

Комисия за защита на конкуренцията

Обща информация

При извършването на търговската Ви дейност, съществува риск от това, конкурентите Ви да застрашат или увредят Вашите интереси чрез използваните от тях търговски практики. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) следи за спазването на правилата при осъществяване на конкурентна търговска дейност.

Всяко лице, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), може да подаде искане за образуване на производство пред КЗК за установяване на нарушението.

Какво представляват нарушенията на конкуренцията?

Това са несъвместими с вътрешния пазар споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които биха могли да засегнат търговията и които имат за своя цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията.

Примерни нарушения по ЗЗК можете да видите тук.

Искането трябва да е написано на български език и да съдържа:

  • името/наименованието и данни за регистрацията/единния граждански номер на молителя и на лицето, срещу което е оплакването;
  • адреса/седалището и адреса на управление на молителя и на лицето, срещу което е оплакването;
  • описание на обстоятелствата, на които се основава искането и твърдяното нарушение;
  • основание за искането;
  • доказателствата в подкрепа на искането;
  • подписа на лицето, което подава искането, или на неговия представител;
  • документ за платена държавна такса.

Образец на искане за установяване на нарушения можете да намерите тук. Повече информация за попълване на искането може да откриете в указания на Комисията за попълване на искането по образец, които можете да видите тук.

КЗК установи нарушения по чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Мебели Лудвиг България“ ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Мебели Лудвиг България“ ЕООД при рекламиране на продукти с намаление и на кухни на половин цена.

КЗК глоби Лидл България за нарушение на Закон за защита на конкуренцията

На 20 април 2016г Комисия за защита на конкуренцията излезе със следното решение, с което се налага санцкия на Лидл България в размер на 1 865 332 лв. (един милион осемстотин шестдесет и пет...

КЗК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува следните производства

В периода от 16.07 до 30.07. 2015 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува следните производства: Открито производство срещу  Валмарк България Производство № КЗК/447/2015 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство...

Пощенска банка придобива Алфа Банка – клон България

Пощенска банка придобива Алфа Банка – клон България

Предстояща концентрация между „Юробанк България“ АД ( Пощенска банка ) и „Алфа Банка – клон България“ В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за защита на...

КЗК санкционира Етап-адресс АД за нелоялна конкуренция

КЗК санкционира Етап-адресс АД за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на Етап-адресс АД за нелоялна конкуренция в размер на 109 480 лв. за неизпълнение на Решение № 1461/11.12.2012 г., с което КЗК е установила извършено нарушение...

КЗК санкционира „ЗАГОРА 2000“ ООД и „ЕДЕЛВАЙС – 77“ ЕООД за нелоялна конкуренция

КЗК санкционира „ЗАГОРА 2000“ ООД и „ЕДЕЛВАЙС – 77“ ЕООД за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „ЗАГОРА 2000“ ООД в размер на   479 970 лв. за извършено нарушение по чл.35, ал.1 от ЗЗК  във връзка с предлагане на краве сирене „Загорско...

Комисията за защита на конкуренцията санкционира UberX

Комисията за защита на конкуренцията санкционира UberX

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) санкционира Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. за нелоялна конкуренция при предоставянето на услугата UberX КЗК санкционира холандските дружества Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. с по 50 000...

КЗК санкционира Мобилтел за нелоялна конкуренция

КЗК санкционира Мобилтел за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи на Мобилтел имуществена санкция в размер на 361 863 лв. във връзка с предлагане на електронно съобщителните услуги заедно с безплатни устройства (телефони, лаптопи и телевизори) по „избор“...

КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на „Техем Сървисис“ ЕООД

КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на „Техем Сървисис“ ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви на „Техем Сървисис“ ЕООД твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК за злоупотреба с господстващо положение на пазара на реализация на индивидуалните разпределители на топлинна...

григор димитров

КЗК глоби бисквити Белвита заради снимка на Григор Димитров

КЗК глоби с 236 431 лв. бисквити „Белвита“ заради снимка на Григор Димитров Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Монделийз България Холдинг“ АД имуществена санкция в размер на 236 431 лв. за нарушение по чл. 32,...