Годишна програма за финансово подпомагане на проекти на ГД „Комуникация“ на ЕП

Годишна програма за финансово подпомагане на проекти на ГД „Комуникация“ на ЕП

 

С това съобщение искаме да насочим вниманието Ви към Поканата за представяне на предложения, която беше публикувана на сайта на Европейския парламент (виж по-долу). Всяка година Главна дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обявява своя програма за финансово подпомагане на проекти.

 

Целта на тази програма е да открие подходящи предложения за проекти на организации от държави членки на ЕС, които:

  • засилват информираността и разбирането за ролята на Европейския парламент и неговото функциониране;
  • насърчават по-широк обществен интерес за участие в европейските процеси на вземане на решения;
  • осигуряват гражданска платформа за обсъждане на важни въпроси.

Общият бюджет на програмата е 5 млн. евро.

 

Изпълнение на програмата и период за подаване на документи за проекти

 

На сайта на Европейския парламент е публикувана покана за представяне на предложения (виж линковете по-долу), осигуряваща пълна информация за видовете проекти по тематични области, които могат да кандидатстват за финансиране от ГД „Комуникация“, както и относно критериите за оценка на получените предложения. В поканата за представяне на предложения са изложени подробно условията за кандидатстване и необходимите документи, които кандидатите трябва да попълнят.

 

Периодът за подаване на документи за проекти за 2010 г. вече започна, като крайният срок за изпращане на предложенията е 1 септември 2009 г. Получените преди тази дата предложения ще бъдат оценени от комисия в съответствие с публикуваните критерии. Най-добрите проекти ще бъдат наградени с грантове. Те ще подпишат договор за финансово подпомагане, а на останалите ще бъдат съобщени причините за отхвърляне на предложените от тях проекти (декември 2009 г.).

 

Темите, за които ще се предостави съфинансиране през 2010 г., са следните:

 

1. Съфинансиране на телевизионни програми;

2. Съфинансиране на радио програми;

3. Съфинансиране на уеб страници и интернет дейности.

 

Процедура

 

Подадените в необходимата форма кандидатури и в съответствие с посочените в поканата изисквания ще бъдат оценявани на три етапа от комисията по оценяване. Предложенията, които успешно преминат елиминационните критерии, ще бъдат оценявани според критериите за селекция.

 

След това предложенията, покрили успешно критериите за селекция, ще бъдат оценявани според критерии за присъждане на финансиране.

 

Европейският парламент има информационни офиси в столиците на всяка държава членка. Те ще оповестят поканата за представяне на предложения на техните уебсайтове и ще публикуват линк към процедурите на кандидатстване.

 

Поканата за представяне на предложения на ГД „Комуникация“ на ЕП беше публикувана на уебсайта на Парламента на 28 май 2009 г. и е валидна за проекти, чието изпълнение трябва да започне най-рано на 1 януари 2010 г. и които трябва да приключат най-късно до 30 април 2011 г.

 

 

Годишна програма за финансово подпомагане на проекти на ГД „Комуникация“ на ЕП

 

 

Допълнителна информация:

 

Annual Programme of Grants 2010 – DG Communication

 

Информационни бюра на ЕП

Може да харесате още...