Българският съд вече е европейски – произнася се по марки на Общността

марки на ОбщносттаСофийски градски съд, по искане на БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД (чрез адвокат Аглика Иванова, IP Consulting), взе решение за забрана за използването на територията на Р. България на Марка на Общността на Uniliver.

Производството е образувано съгласно разпоредба на пар. 26, ал.5 от ПЗР на ЗИД на ЗМГО, за забрана на използването на марка на Общността FLORA при условията на чл. 106 и чл. 107 от Регламента. Тази разпоредба прeдвижда притежателите на сходни или идентични марки или заявки за марки, преди влизането на България в ЕС да могат да ограничат действието на автоматично навлезлите да действат на територията на България общностни марки. Този предпазен по своята същност механизъм дава справедлива възможност на притежателите на български марки да се защитат от предоставената автоматична защита от 01.01.2007 година на хиляди марки, действащи на територията на целия ЕС.

www.ipconsulting.eu


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...