КЗК разреши концесия върху Пристанищен терминал

КЗК разреши концесия върху Пристанищен терминал „Бургас Запад“ кзкКЗК разреши концесия върху Пристанищен терминал „Бургас Запад“

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на контрол от страна на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД посредством сключване на договор за концесия върху Пристанищен терминал „Бургас Запад“, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

Основният предмет на концесията е задължението на Концесионера да управлява Пристанищните услуги по обработка на товари и поща и морско-технически услуги, за извършването на които се изисква ползване на Пристанищна територия и/или Пристанищни съоръжения. Управлението на услугите включва поддържането им в наличност и осигуряването на непрекъснатост и ниво на качество на тези услуги срещу правото на Концесионера да експлоатира услугата и получава приходи.

Анализът на КЗК показва, че планираната концесия не би променила съществено пазарното статукво и не притежава потенциал за застрашаване на ефективната конкуренция.

Комисията счита, че предвид пазарните дялове на участниците на анализираните пазари по предоставяне на пристанищни услуги и превоз на товари по море, КЗК не може да направи извода, че обединената група е в състояние да попречи на конкуренти да осъществяват своята стопанска дейност. Увеличаването на производствения капацитет и възможности на дружеството-концесионер и на цялата група БМФ след влизане в сила на договора за концесия само по себе си не е достатъчна индикация за негативно засягане на конкурентната среда. Необходимо е също така дружеството да е в състояние да възпрепятства дейността както на преките си конкуренти, така и на предприятия, осъществяващи вертикално свързана дейност. В случая не са налице подобни опасения.

Комисията разрешава концентрацията, като счита, че концентрацията няма да възпроизведе негативен ефект върху конкуренцията на засегнатия пазар.

Може да харесате още...