ЗА КРЕДИТИТЕ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА КРЕДИТИТЕ kreditКАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА КРЕДИТИТЕ

По повод постъпили жалби в Комисия за защита на потребителите за зачестили проблеми при ползване на потребителски кредит, представляващ револвиращ заем, считаме за необходимо да отправим съвети към потребителите, от които да им бъдат полезни преди подписване на договор за отпускане на такъв вид заем (кредит). В съвременните условия, поради ред причини, на много хора се налага да се възползват от различни предложения за предоставяне на кредит.
Основно кредитите се делят на два вида: потребителски и ипотечни.
Първата основна категория са потребителските кредити, основен сред които е револвиращият заем (кредит).

Когато подписвате договора за кредит, уверете се, че не полагате подписа си под договор за Револвиращ заем (кредит), освен ако в действителност целта Ви не е такава. В тази връзка е необходимо да знаете, че:
Револвиращ заем (кредит) – обикновено е потребителски кредит, но не е изключено да бъде и обезпечен с ипотека (т.е. да е ипотечен). Това е кредит, при който с подписването на договора се отпуска определена сума за определен период от време, след изтичането на който и след погасяването на сумата, автоматично се отпуска нова сума за нов период от време. В случая това „възобновяване“ се извършва единствено на база първоначално сключения договор за револвиращ заем (кредит), без да е необходимо подписването на нов договор или споразумение към съществуващия такъв. По този начин, Вие си осигурявате постоянно парични средства, без да е необходимо да предприемате някакви допълнителни действия. Когато не ползвате част от договорения размер на револвиращия кредит, в общия случай Вие ще дължите комисиона за ангажимент, която е определена в договора.
При Револвиращия кредит от особено голямо значение е препоръката, дадена и по – горе, а именно да не подписвате договор, чиито реквизити не са надлежно попълнени (например сума или период на револвинга), тъй като това би могло да доведе до злоупотреба от страна на бъдещи недобросъвестни кредитори, чието доказване пред съд би било трудно, дори невъзможно, тъй като именно Вашият подпис фигурира под договора .
Подписът Ви под договор за револвиращ заем (кредит) е всъщност сключване на вид потребителски кредит, за който е валидно:
Потребителските кредити – Широко разпространени, предлагат се в различни разновидности от банки и небанкови кредитни институции (вкл. револвиращ). За разлика от ипотечните кредити, потребителските намират уредба в Закона за потребителския кредит (ЗПК) и в Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние – за кредити, сключени от разстояние (например по интернет или по телефона) и извън търговски обект (например при посещение у дома, в офиса или по време на екскурзия). Най- общо на регламентация от ЗПК подлежат всички кредити в размер на и над 400лв., стига да не попадат в изключенията по чл.4 от ЗПК. За всички кредити под този праг, се прилага общото българско законодателство.
Ако сте решили да кандидатствате за потребителски кредит за сума над 400лв. е необходимо да знаете, че бъдещият кредитор е длъжен предварително (преди сключването на договора) да Ви представи безплатно, на хартиен или друг траен носител (включително електронна поща) цялата необходима информация, свързана с кредита във формата на Стандартен Европейски формуляр. Имате право да поискате предварително и безплатно да Ви бъде предоставен и екземпляр от проекта на договора за кредит, който кредиторът може да Ви откаже само в случай, че към момента на поискването не желае да сключи договор с Вас. Когато получите този екземпляр, много внимателно прочетете какво предстои да подпишете и никога не полагайте подписа си под договор, в който не са попълнени всички реквизити – вид на предоставяния кредит, вид и размер на лихвения процент, начин на неговата промяна (ако е предвидена такава), срок на договора, такси, включително такса за предсрочно погасяване и други подобни. Обърнете внимание дали е фиксиран или плаващ лихвения процент. Само в случай, че е фиксиран, кредиторът има право на разумно обезщетение ако решите предсрочно да погасите дължимите суми по кредита (не повече от 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година и не повече от 0,5% ако оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година).
Изключително важно е да знаете, че при потребителските кредити, влизащи в обхвата на ЗПК, е налице възможност без да дължите обезщетение/неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор за потребителски кредит в срок 14 дни от датата на неговото сключване, а при договорите, сключени от разстояние или извън търговски обект – от датата на която получите условията на договора. За да упражните това право е необходимо да бъдат изпълнени 2 условия:
1.В посочения срок да изпратите уведомление до кредитора и
2.Не по-късно от 30 календарни дни след изпращане на уведомлението, да върнете на кредитора главницата, като заплатите лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата.
Следователно ако едно от тези условия не е изпълнено, няма да може да се откажете от сключения договор за кредит.
И тук, както и при ипотечните кредити, обърнете внимание на лихвата за забава (в случай че забавите някоя погасителна вноска), както и на това върху каква сума се начислява същата. Помнете, че лихва за забава се дължи само за забавената вноска, но не и за недължимата към момента останала сума по кредита, както и това, че тя не може да бъде по-висока от законната лихва. Проверете кредиторът има ли право да иска допълнителни обезпечения (в случай, че Ви е изискал такива при сключването на договора- напр. поръчители или залог върху вземане от работна заплата), както и при какви условия. Имайте предвид, че съгласно Закона за потребителския кредит, кредиторът не може да Ви задължава да подпишете запис на заповед, но в случай, че такъв е издаден, след всяко плащане кредиторът следва незабавно да го привежда в съответствие с остатъка по задължението. Когато кредита е изплатен, кредиторът трябва незабавно да върне на кредитополучателя.
За втория основен вид кредити е важно да се запознаете със следното:
Ипотечните – При тях, за да получите исканото кредитиране е необходимо да бъде учредена ипотека върху недвижим имот, с която да се гарантира вземането на кредитора. Все още няма специален закон, който да регламентита ипотечните кредити, поради което тяхната регламентация понастоящем се урежда от общото законодателство в РБългария. Преди да вземете решение за ипотечен кредит е много важно да се запознаете с Общите условия на банката за този вид кредити, както и с образеца на договор (ако Ви бъде предоставен такъв). Информирайте се какъв е размера на лихвения процент, дали същия е фиксиран или плаващ (на практика почти винаги в плаващ), условията, при които той може да се променя и естествено предвидените такси – за кандидатстване, усвояване, предсточно погасяване и всички други, които банката е предвидила.
Обърнете внимание и на лихвата за забава (в случай че забавите някоя погасителна вноска), както и на това върху каква сума се начислява същата. Помнете, че лихва за забава се дължи само за забавената вноска, но не и за недължимата към момента останала сума по кредита, както и това, че лихвата за забава не може да бъде по-висока от законната лихва. Проверете банката има ли право да иска допълнителни обезпечения и при какви условия. В случай, че нещо Ви притеснява, не бързайте, а добре обмислете решението си. Имайте предвид, че след сключването на договора, неговите клаузи стават задължителни за страните. Всяко изменение и допълнение или прекратяване става единствено по волята на страните и никой друг орган, освен съда не е в състояние развали, прекрати или измени договора, да задължи неизправната страна по договора да извърши някакво действие или претърпи определени последици. Само съда може да установи надвзета ли е сума по договор и ако да – да разпореди връщане на недължимо платеното.
В случай, че нещо Ви притеснява, не бързайте, а добре обмислете решението си. Сравните условията на избрания от Вас кредитен продукт с тези на аналогичен такъв, предлаган от друг кредитор.
В заключение не забравяйте, че запознаването Ви с Общите условия и условията по конкретния договор, както и със Стандартния европейски формуляр (когато е приложим) не отнема толкова време, колкото евентуални проблеми и нерви би Ви спестил за в бъдеще.

Своите жалби и въпроси относно проблеми при ползването на кредити потребителите могат да отправят към Комисията за защита на потребителите в регионалните представителства на институцията в страната и на Националния телефон на потребителя 0700 111 22.

Може да харесате още...