Златният стандарт

Златният стандарт за ускорено възстановавяване на ДДС следва да осигурява равнопоставеност кзкЗлатният стандарт за ускорено възстановавяване на ДДС следва да осигурява равнопоставеност

Комисията за защита на конкуренцията прие становище за съответствието с правилата на конкуренцията на Проект на заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за въвеждането на ускорено 10-дневно възстановяване на данъка върху добавената стойност (ДДС) на предприятия, които изпълняват определен набор от критерии, т.нар. „Златен стандарт“.

Производството пред КЗК е образувано по искане на Министъра на финансите.

При анализа на критериите за „Златен стандарт“ КЗК установи, че въвеждането му ще доведе до необосновано освобождаване от прилагането на общите срокове по ЗДДС само на ограничен кръг предприятия, като за тях ще са приложими по-кратки срокове за възстановяване на ДДС. „Златният стандарт“ при така зададените критерии би поставил в неравноправно положение малките и средните предприятия, както и новонавлизащите предприятия на пазара, тъй като за тях няма да е изпълнено или условието за общ размер на исканията за възстановяване на ДДС, или условието за тригодишна данъчна история.

Според КЗК представеният проект на „Златен стандарт” по ЗДДС би довел до повишаване на бариерите за навлизане на пазара, което ще рефлектира върху повишаване на концентрацията на определени пазари, с риск на тях да останат предимно предприятия с големи пазарни дялове. Подобно положение противоречи на основната цел на правото на конкуренцията, а именно – стимулиране на свободната инициатива в стопанската дейност, отваряне на пазарите и създаване на условия за навлизане на нови участници на съответните пазари.

Освен това, предвид разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от Конституцията на Република България, според която данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон, и установената практика на Конституционния съд, КЗК застъпва принципната позиция, че критериите за „Златен стандарт“ следва да бъдат въведени със закон, ако това е преценено за целесъобразно от органите, имащи право на законодателна инициатива, при спазване на законодателната процедура.

Комисията предлага на компетентните органи да предприемат мерки от законодателен характер, с които да се преодолеят констатираните потенциални ограничения на конкуренцията и да се постигнат заложените в „Златния стандарт” цели, свързани с ускорено възстановяване на ДДС за всички данъчнозадължени лица, като бъдат предвидени единни, обективни, ясни и публични критерии, осигуряващи равнопоставеност на всички реални и потенциални участници на съответните пазари, при спазване на правилата за предоставяне на държавни помощи, предвидени в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и приложими спрямо България в качеството й на държава членка на ЕС.

Може да харесате още...