ОБЕДИНЕНИЕ В ТЮТЮНЕВИЯ ОТРАСЪЛ

ОБЕДИНЕНИЕ В ТЮТЮНЕВИЯ ОТРАСЪЛ Комисията за защита на конкуренциятаКЗК разреши концентрация чрез създаването на съвместно предприятие, „Табак Логистик Груп” АД, от страна на „Табак Трейдинг Партнър” ООД, гр. София, „Деливъри” ООД, гр. Пловдив и „Бългериън Вендинг Компани” ЕООД, гр.София. В Комисията няма постъпили отрицателни становища по отношение на планираната сделка. Позицията на дистрибуторите във веригата „производство-реализация” не предполага настъпването на антиконкурентни ефекти. Проучването показа изменение в пазарната ситуация, при която има добра взаимозаменяемост между отделните цигарени марки – български и вносни. ОБЕДИНЕНИЕ В ТЮТЮНЕВИЯ ОТРАСЪЛ

Концентрация по смисъла на ЗЗК е всяка операция, извършвана между независими предприятия, която води до трайна промяна в контрола върху предприятията – участници. Концентрация представлява и промяната в контрола от едноличен в съвместен или от съвместен в едноличен, когато се извършва на трайна основа.ОБЕДИНЕНИЕ В ТЮТЮНЕВИЯ ОТРАСЪЛ

Сливане или вливане на две или повече независими предприятия

Концентрация е налице при преобразуване на две или повече независими дружества чрез вливане или сливане, осъществявано по реда на чл. 262 и чл. 262а от Търговския закон. ОБЕДИНЕНИЕ В ТЮТЮНЕВИЯ ОТРАСЪЛ

Концентрация по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗЗК ще е налице и когато, в резултат на извършено обединяване на дейностите на независими до момента предприятия, е създадена самостоятелна икономическа единица. Пример за такава единица е създаването на постоянно съвместно автономно икономическо управление върху определени дейности на предприятия, които запазват юридическата си самостоятелност. Когато такова споразумение води до фактическо обединение на дейностите на засегнатите предприятия в една икономическа единица, това също е концентрация (фактическо сливане). ОБЕДИНЕНИЕ В ТЮТЮНЕВИЯ ОТРАСЪЛ

Източник: http://www.cpc.bg/

Може да харесате още...