Новият ЗЗК влезе в сила

Новият ЗЗК влезе в силаКЗК съобщи:

Днес, 02.12.2008г., влезе в сила новият Закон за защита на конкуренцията, публикуван в Държавен вестник, брой 102 от 28 ноември 2008г.

Законът бе изготвен от Комисията за защита на конкуренцията в сътрудничество с Италианския орган по конкуренция, тунинг партньор по проект по програма ФАР на ЕС.

Основната цел на закона е да се хармонизира българското законодателство с последните достижения на правото на Общността и да се гарантира по- ефективна защита на правилата на конкуренция. Законът определя Комисията за защита на конкуренцията като национален орган по конкуренция, който има правомощието паралелно да прилага както националните, така и европейските правила. С оглед гарантиране на единното и непротиворечиво прилагане на правото на конкуренция, законът подробно урежда компетентността и формите за сътрудничество на КЗК с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренция на страните-членки на ЕС.

Сред основните промени в нормативната уредба са новият метод за определяне размера на имуществените санкции за нарушения на закона. Те ще се определят в процент от оборота на предприятията за предходната финансова година, а не в абсолютна сума, както досега. Предвидени са и санкции за неизпълнение на решенията на комисията, както и за предоставяне на непълна или заблуждаваща информация.

Уредена е и възможност за освобождаване от имуществена санкция или намаляването й, за предприятия, които доброволно сътрудничат на комисията за разкриване и доказване на картели.

Нови за комисията са правомощията да налага временни мерки и да одобрява поемане на задължения, предложени от предприятията. Временните мерки ще се налагат в неотложни случаи, за да се избегне риска от сериозни и непоправими вреди за конкуренцията.

Премахната е оборимата презумпция за господстващо положение – пазарен дял по-голям от 35 на сто, каквато съществуваше в отменения закон, тъй като високият пазарен дял сам по себе си не е доказателство за съществуването на господстващо положение.

Променен е прагът, над който участниците в концентрации са задължени да уведомят КЗК. Досега той беше 15 млн.лв., а с новия закон се увеличава на 25 млн.лв. Въведен е и втори кумулативен критерий – оборот на всяко едно от поне две от предприятията-участници в концентрацията или оборот на предприятието-обект на придобиване на територията на Република България през предходната финансова година над 3 млн.лв. Целта е да се избегне контрол на концентрациите, които не оказват съществено влияние върху конкуренцията на националния пазар.

Законът съдържа засилени гаранции за защита на правата на страните в производството, както и на конституираните заинтересовани лица. Въвежда се един междинен акт в производството- определение, с което комисията предявява твърденията си за извършено нарушение.

В закона е уредена и материята за нелоялна конкуренция. Изцяло нови са съставите относно имитацията на домейн или интернет страница. Новост за ЗЗК е и уредбата за заблуждаващата и неразрешена сравнителна реклама, която досега съществуваше в Закона за защита на потребителите.

Законът предвижда възможността за подаване на искове за обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушения на конкуренцията. Право на обезщетение имат всички физически или юридически лица, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях. Регламентирано е, че исковете за обезщетение по ЗЗК се предявяват по реда на ГПК.

За да се осигури по-голяма прозрачност и публичност в дейността на КЗК ще се създаде електронен регистър за издаваните от комисията актове.

Заварените при влизането в сила на новия ЗЗК незавършени производства по преписки пред комисията се приключват по реда на отменения закон.

Може да харесате още...