НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОПРЕДЕЛИ СЪСТАВА НА КЗК

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОПРЕДЕЛИ СЪСТАВА НА КЗКНа 21 Май, 2009г. Народното Събрание  на основание чл. 84, т.8 и чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл.4 и 5, ал.1 от предходните и заключителни разпоредби от Закона за защита на конкуренцията, избра:

1. Петко Георгиев Николов за председател на Комисията за защита на конкуренцията с мандат 6 години.

2. Александър Димов Александров и Реджеб Исмаил Мустафа за заместник-председатели на Комисията за защита на конкуренцията с мандат 5 години

3.  Ненко Викторов Темелков за член на Комисията за защита на конкуренцията с мандат 5 години

4. Диана Атанасова Хитова, Евгений Спасов Иванов и Весела Цветанова Антонова за членове на Комисията за защита на конкуренцията с мандат 3 години

Решението е обнародвано в ДВ., бр.40, 29 Май 2009г.

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

Може да харесате още...