Позиция на IP Bulgaria относно доклади на Българско патентно ведомство

Българско патентно ведомствоВ докладите на Българско патентно ведомство (БПВ) от проучванията за патентна чистота, извършвани с цел да се установят всички действащи патенти във връзка с едно лекарствено вещество е налице НЕЗАКОННА забележка, а именно: „Резултатите от проучването не са обвързващи при евентуална съдебна процедура.“.

Основанията за това твърдение са много. Посочените проучвания не са нито за марка, нито за сходство. Единственият държавен орган в страната, който отговаря за предоставяната патентна закрила е Патентно ведомство на Република България и клиентите му си плащат, за да получат тази справка с цел да я предоставят на друг държавни органи и на съда, и с цел да направят решение за търговия на територията на страната. Още повече – няма публичен достъп до актуалния регистър.

Отказът на Патентно ведомство да предоставя актуална и вярна информация нарушава правата на:
• собствениците на изключителни права върху патенти – предоставят се права срещу пари, а не се съобщават на обществото, за да ги спазва;
• заинтерисованите участници на пазара – защото не им се предоставя вярна информация за вземане на адекватно решение, с цел предоотврятяване на евентуално престъпление или извършване на действия, нарушаващи права на трети страни;
• държавата – защото ведомството издава документи със съмнително съдържание и така възпрепятства спазването на правата на интелектуална собственост в
страната.

Може да харесате още...