Категория: Международно законодателство

Мадридска спогодба

ОБЩА ПРЕПОРЪКА ЗА РАЗПОРЕДБИ, КАСАЕЩИ ЗАКРИЛАТА НА ОБЩОИЗВЕСТНИ МАРКИ

приета от Асамблеята на Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост и Генералната асамблея на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на Тридесет и четвъртата поредица от срещи на Асамблеите на страните-членки на СОИС...

Мадридска спогодба

ДОГОВОР ЗА ПАТЕНТНО КООПЕРИРАНЕ

Договарящите страни, Желаещи да допринесат в развитието на науката и технологията, Желаещи да усъвършенстват правната закрила на изобретенията, Желаещи да опростят и да направят по-икономично получаването на закрила на изобретенията, когато тя е искана...

Мадридска спогодба

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СВЪРЗАНИТЕ С ТЪРГОВИЯТА АСПЕКТИ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Страните членки, Желаейки да намалят нарушенията и пречките в международната търговия и отчитайки необходимостта да допринесат за ефективната и подходяща закрила на правата върху интелектуалната собственост, както и да положат усилия мерките и процедурите...