Категория: Международно законодателство

Мадридска спогодба

МАДРИДСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИТЕ ОТ 14 АПРИЛ 1891 Г.

(МАДРИДСКА СПОГОДБА, РЕВИЗИРАНА В БРЮКСЕЛ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1900 Г., ВЪВ ВАШИНГТОН НА 2 ЮНИ 1911 Г., В ХАГА НА 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В ЛОНДОН НА 2 ЮНИ 1934 Г., В НИЦА НА...

Мадридска спогодба

АКТ ЗА РЕВИЗИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ) ОТ 5 ОКТОМВРИ 1973 Г., ПОСЛЕДНО РЕВИЗИРАНА НА 17 ДЕКЕМВРИ 1991 Г.)

(Ратифициран със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г. – ДВ, бр. 15 от 2002 г.) Издаден от Патентното ведомство на Република Българи Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г....

Мадридска спогодба

КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ)

ПРЕАМБЮЛ Договарящите страни, желаейки да укрепят сътрудничеството между европейските страни в областта на закрилата на изобретенията, желаейки такава закрила да може да се получава в тези страни чрез една-единствена процедура по издаване на патенти...

Мадридска спогодба

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.49 от 29 Април 1998г. Раздел I – Дефиниции Член 1 По смисъла на този акт да се счита: (i) „настоящата конвенция“: този акт (от 1991 г.) на Международната конвенция за закрила...

Мадридска спогодба

ХАГСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ ОТ 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В РЕДАКЦИЯТА Й ОТ 28 НОЕМВРИ 1960 Г.

Обн. ДВ. бр.4 от 14 Януари 1997г Член 1 (1) Договарящите страни учредяват Специален съюз за международно заявяване на промишлени образци. (2) Само държавите – членки на Международния съюз за закрила на индустриалната собственост,...

Мадридска спогодба

ВИЕНСКА СПОГОДБА, УЧРЕДЯВАЩА МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБРАЗНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКИТЕ

Виенска спогодба (ПРИЕТА ВЪВ ВИЕНА НА 12 ЮНИ 1973 Г., ИЗМЕНЕНА НА 1 ОКТОМВРИ 1985 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г. Договарящите страни съгласно чл....

Мадридска спогодба

ЛИСАБОНСКА СПОГОДБА ЗА ЗАКРИЛА НА НАИМЕНОВАНИЯТА ЗА ПРОИЗХОД И ТЯХНАТА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ 31 ОКТОМВРИ 1958 Г.

Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация (Ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г.) С Указ № 523 от 11 март...

Мадридска спогодба

НИЦСКА СПОГОДБА ОТНОСНО МЕЖДУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ

(ПРИЕТА НА 15 ЮНИ 1957 Г., РЕВИЗИРАНА В СТОКХОЛМ НА 14 ЮЛИ 1967 Г. И В ЖЕНЕВА НА 13 МАЙ 1977 Г. И ДОПЪЛНЕНА В ЖЕНЕВА НА 2 ОКТОМВРИ 1979 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО...

Мадридска спогодба

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО МАДРИДСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИТЕ

(РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХVIII НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 28 МАРТ 2001 Г. – ДВ, БР. 35 ОТ 2001 Г. В СИЛА ОТ 2 ОКТОМВРИ 2001 Г.) Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001г....