hfhfhfhfhfh

Международно законодателство

АКТ ЗА РЕВИЗИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ) ОТ 5 ОКТОМВРИ 1973 Г., ПОСЛЕДНО РЕВИЗИРАНА НА 17 ДЕКЕМВРИ 1991 Г.)

(Ратифициран със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г. – ДВ, бр. 15 от 2002 г.) Издаден от Патентното ведомство на Република Българи Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г....

КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ)

ПРЕАМБЮЛ Договарящите страни, желаейки да укрепят сътрудничеството между европейските страни в областта на закрилата на изобретенията, желаейки такава закрила да може да се получава в тези страни чрез една-единствена процедура по издаване на патенти...

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.49 от 29 Април 1998г. Раздел I – Дефиниции Член 1 По смисъла на този акт да се счита: (i) „настоящата конвенция“: този акт (от 1991 г.) на Международната конвенция за закрила...

ХАГСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ ОТ 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В РЕДАКЦИЯТА Й ОТ 28 НОЕМВРИ 1960 Г.

Обн. ДВ. бр.4 от 14 Януари 1997г Член 1 (1) Договарящите страни учредяват Специален съюз за международно заявяване на промишлени образци. (2) Само държавите – членки на Международния съюз за закрила на индустриалната собственост,...

ВИЕНСКА СПОГОДБА , УЧРЕДЯВАЩА МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБРАЗНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКИТЕ

(ПРИЕТА ВЪВ ВИЕНА НА 12 ЮНИ 1973 Г., ИЗМЕНЕНА НА 1 ОКТОМВРИ 1985 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г. Договарящите страни съгласно чл. 19 от...

ЛИСАБОНСКА СПОГОДБА ЗА ЗАКРИЛА НА НАИМЕНОВАНИЯТА ЗА ПРОИЗХОД И ТЯХНАТА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ 31 ОКТОМВРИ 1958 Г.

(Ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г.) С Указ № 523 от 11 март 1975 г. на Държавния съвет на НРБ, България се присъедини към Спогодбата,...

НИЦСКА СПОГОДБА ОТНОСНО МЕЖДУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ

(ПРИЕТА НА 15 ЮНИ 1957 Г., РЕВИЗИРАНА В СТОКХОЛМ НА 14 ЮЛИ 1967 Г. И В ЖЕНЕВА НА 13 МАЙ 1977 Г. И ДОПЪЛНЕНА В ЖЕНЕВА НА 2 ОКТОМВРИ 1979 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО...

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО МАДРИДСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИТЕ

(РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХVIII НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 28 МАРТ 2001 Г. – ДВ, БР. 35 ОТ 2001 Г. В СИЛА ОТ 2 ОКТОМВРИ 2001 Г.) Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001г....