Колко важно може да се окаже графичното представяне на търговската марка

търговската маркаСобственик на европейски марки регистрира фигуративните търговски марки, показани тук като марки на Общността за стоките от класове 8 и 21, а Отделът по заличаванията на OHIM отхвърля заявления за обявяване на недействителност. При обжалването, Апелативният борд (BoA) обявява регистрациите за недействителни въз основа на чл. 7(1) (e) (ii) от Регламента за търговски марки на Общността (CTMR). Притежателят на европейските марки отнася случая до Общия съд на ЕС. В становището си съдът поддържа обжалването. По-конкретно, счита, че ‘‘вдлъбнтостта на черните точки не е част от оспорената търговска марка, както е заявена и регистрирана. Нищо в графичното представяне на оспорената марка не предполага, че въпросните черни точки представляват вдлъбнатини, а не са фигуративен елемент. Освен това, регистрацията на оспорената търговска марка не е била придружена от никакво описание на ефекта. Следователно, заключавайки, че точките са с вдлъбнат характер, Апелативният борд се е позовал на знака не както е заявен, а на стоките, реално разпространявани от заявителя‘. Според съда, не следва да се отдава значение на доказателството за настоящото използване на знаците, при условие че ‘само формата, както е представена в заявлението за регистрация, може да бъде предмет на експертиза на търговската марка‘. Ищецът за обявяване на недействителност и Ведомството за европейски марки и дизайни подават възражение, твърдейки, наред с другото, че е налице нарушение на чл. 7(1) (e) (ii) CTMR.

Член 7(1) (e) (ii) CTMR: необходимо е да се преценят съществените характеристики на разглежданите знаци и тяхната техническа функция (пар. 68). Възможността в случая Lego Juris v OHIM (C-48/09), дадена на компетентните органи, при експертизата на триизмерен знак, може да се разшири до експертиза на всеки знак, състоящ се от формата на стоката в рамките на смисъла на чл. 7(1) (e) (ii) CTMR (пар. 55). Все пак, изискванията, които трябва да бъдат удовлетворени от графичното представяне, за да изпълнява своята функция, не могат да ограничават експертизата на компетентния орган съгласно чл. 7(1) (e) (ii) CTMR по такъв начин, че да се засегне обществения интерес в основата на тази разпоредба (пар. 58). Когато се определят съществените характеристики на даден знак, може да се вземе предвид реалната употреба на търговската марка, последваща нейната регистрация (пар. 61). Съдът на ЕС отбелязва, че някои от доказателствата, представени от ищеца за обявяване на недействителност, предхождат дата на заявяване на оспорените европейски марки (пар. 63). Тъй като Съдът не е приложил разпоредбите на чл. 7(1) (e) (ii) CTMR правилно, няма причина да бъдат разглеждани по-нататъшни основания за обжалване (пар. 66).

Източник: OHIM

Може да харесате още...