ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С OHIM

Вече четвърта година, в рамките на Договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България, Патентното ведомство провежда активна дейност в посока популяризиране на марката и дизайна на ЕС сред българската общественост и по-конкретно сред представителите на бизнеса – големи компании и малки и средни предприятия, и сред академичните и научни среди.

Във връзка с това бяха проведени поредица от мероприятия – дни на марката и дизайна на ЕС в различни университети, срещи, семинари, изложби, организиране на кръгли маси по проблемите, свързани със закрилата на обекти на индустриалната собственост в Европейския съюз, и по-конкретно закрилата на търговските марки и дизайна. Целта на тези мероприятия е популяризирането сред българските ползватели на системата за закрила на обектите на индустриална собственост и най-вече на системата за закрила на марка и дизайн на ЕС като част от общата система за закрила на индустриалната собсвеност. Проведени бяха и семинари с адресати представители на малки и средни предприятия, на които бяха изнесени лекции, обхващащи основните положения, свързани с марки и дизайни на ЕС в дълбочина.
Срещите и семинарите бяха посетени от голям брой представители на малки и средни предприятия, преподаватели и студенти. На срещите бяха изнесени презентации от експерти на Патентното ведомство относно ползите от правната закрила на марката и дизайна на ЕС (същност, процедура по регистрация). Бяха направени и демонстрации на начините на използване онлайн на различните бази данни, поддържани от Патентното ведомство и OHIM, които съдържат информация за всички заявени и регистрирани марки по национален ред, по реда на Мадридската система и марки на ЕС. Бяха показани възможностите за проучвания чрез цитираните онлайн бази данни. Провокирани от обсъжданите бяха и множество конкретни въпроси от текущата практика на участниците в различните мероприятия, които намериха своя отговор по време на срещите.
По време на дните на марката и дизайна на ЕС в университетите Патентното ведомство организира и щандове, на които всеки желаещ получи безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на ЕС, както и сборници статии, изследвания и анализи относно практиката във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) в областта. Раздаваните материали са издадени също в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество като част от тях по Договорите от предходни години, а 2 сборника в изпълнение на Договор с ОНІМ за 2010 година. Както и в периода от 2007 до 2009 година, така и през настоящата година всички материали, след приключване на мероприятията (семинари и дни на марката и дизайна на ЕС в университети), са публикувани, в електронен формат, на сайта на Патентното ведомство в специално създадената рубрика „Текущи проекти” – „Марки и дизайни на ЕС”.

Може да харесате още...