Стоките по-дълготрайни и по-лесни за ремонт – препоръки на ЕП

програмирано остаряванеВ своето пленарно заседание от 4 юли, Европейският парламент излезе със становище, че Европейската комисия, държавите членки и производителите трябва да предприемат мерки, с които да гарантират на потребителите достъп до висококачествени и подлежащи на поправка и модернизиране продукти.

Освен това ЕП иска да насърчи по-дългия жизнен цикъл на продуктите чрез справяне с т.нар. програмирано остаряване за материални стоки и софтуер.

Евродепутатите формулираха следните препоръки:

‒ здрави, по-лесни за ремонт и по-качествени продукти: установяване на критерии за минимална устойчивост за всяка категория продукти още от момента на проектирането им;

‒ в случай, че ремонтът на продукт е по-дълъг от един месец, следва да се удължи гаранцията му с времето, необходимо за извършване на поправката;

‒ държавите членки трябва да създадат подходящи стимули за насърчаване за производство на устойчиви и подлежащи на поправка продукти, да стимулират ремонтните дейности и продажбите на стоки втора употреба; това ще осигури повече работни места и ще намали отпадъците;

‒ потребителите трябва да имат възможност да ползват услугите на независимо лице, извършващо ремонтни дейности: отпадане на технически, свързани с безопасността или софтуерни решения, които не позволяват ремонтните дейности да се извършват от лица, различни от одобрените предприятия или органи;

‒ основни компоненти като акумулатори и светодиоди не бива да са твърдо фиксирани, освен ако е това не е обосновано от съображения за сигурност;

‒ резервните части, които са необходими за правилното и безопасно функциониране на стоките, трябва да се предоставят на цена, която е съизмерима с естеството и продължителността на живот на продукта;

‒ да се въведе определение на равнище ЕС за „програмирано остаряване“ на материални стоки и софтуерни продукти, да се създаде система, която би могла да проверява и открива програмираното остаряване, както и подходящи възпиращи мерки по отношение на производителите.

‒ да се създаде брояч за употребата върху най-важните стоки за масово потребление, и по-специално големите електродомакински уреди.

Резолюцията беше приета с 662 гласа „за“ срещу 32 „против“, 2 „въздържал се“.

Паскал Дюран (Зелените/ЕСА, Франция), докладчикът по темата заяви: „Трябва да възстановим възможността за поправка на всички продукти, които излизат на пазара. Трябва да направим, така че батериите вече да не са залепени за продукта, а са закачени по начин, който да не налага изхвърлянето на телефона, когато батерията е развалена. Трябва да направим, така че потребителите да знаят колко трае един продукт и как може да бъде поправен той.

Източник: Информационно бюро на Европейския парламент в България

Може да харесате още...