Становище на Генерален адвокат по дело, касаещо дизайн на Общността

Генерален адвокат (ГА) Mengozzi е представил становището си по дело C281/10 пред Съда на ЕС, свързано с процедура по обявяване на недействителност срещу регистрирани дизайни на Общността (RCD) 74463-0001 .

Становището включва анализ на термините “степен на свобода на дизайнера” и “информиран потребител” от чл. 6(2) и 10(2) на Регламента за дизайни на Общността.

По отношение на първия термин, Mengozzi смята, че “ограниченията на креативната свобода, които трябва да се имат предвид в съответствие с Регламента, са ограниченията, продиктувани от необходимостта стоките да изпълняват определена функция”, като “’стандартни’ характеристики, които пазарът очаква, но не са технически необходими, не могат да се считат за ограничаващи свободата на дизайнерите.”

Що се отнася до втория термин, той обяснява, че “информираният потребител, за когото се отнася Регламента, не е средния потребител, на когото да се дават указания, за да прилага правилата по отношение на търговските марки”. Според ГА, Общият съд правилно характеризира информирания ползвател като “особено бдителен и познаващ до някаква степен предшестващото състояние на техниката, което означава, по-ранните дизайни, свързани с продукта, които са били оповестени на датата на подаване на заявка за регистрация на оспорения дизайн, или, какъвто може да бъде случеят, на датата на заявения приоритет.”

След това Генералният адвокат преминава към въпроса за типа сравнение, което информираният потребител между посочените вече промишлени дизайни. „Сравнението би могло, по принцип, да бъде или индиректно, въз основа на припомняне, както обичайно се случва в областта на търговските марки, или директно сравнение, при наблюдаване на стоките, една до друга.” По мнението на ГА “и двата типа сравнение са законна възможност в случая с дизайните.”

При сравняването на RCD с по-ранния дизайн, Mengozzi счита за удачно “да се вземат под внимание действителните стоки, характеризирани от конкретен дизайн”, тъй като “съответната публика за възприемане на дизайните е съставена от информирани потребители, които не са експерти, а просто отделни лица, които са особено заинтересовани от тези стоки.” Според ГА “е напълно правилно Общият съд да вземе предвид стоките под формата на ‘истинското нещо’, както са видяни и възприети от информираните потребители, които, както трябва да се подчертае, обикновено никога не виждат самите дизайни, а само тяхното ‘практично приложение’, т.е., стоките, характеризирани от тези дизайни.”

Накрая, Генерален адвокат Mengozzi предлага жалбата да бъде отхвърлена.

Източник: OHIM

Може да харесате още...