Становище относно Закон за авторското право

Комисията за защита на конкуренцията приема становище относно Закон за авторското право и сродните му права copyrightКомисията за защита на конкуренцията приема становище относно Закон за авторското право и сродните му права

В Комисията за защита на конкуренцията е получен сигнал от Българска асоциация на рекламодателите (БАР) и Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА). В сигнала се посочва, че при изработване на произведение с рекламно предназначение от комуникационна агенция за рекламодател, в което участват актьори, възнаграждението за предоставяне на авторските права е значителна част от общата цена, като напр. при адаптация на рекламен клип с гласа на актьори това възнаграждение достига 30% от цената на рекламния клип. По информация в сигнала понастоящем комуникационната агенция (чрез продуцент-подизпълнител) договаря възнаграждението за предоставяне на авторски права с актьора (или негов представител) в зависимост от условията на пазара.

При извършения анализ КЗК установява, че процедурата по „предварителното обсъждане“ по смисъла на чл. 40е ЗАПСП, завършваща с приемането и утвърждаването от министъра на културата на тарифа за размера на възнагражденията, не се прилага по отношение определянето на възнагражденията на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи при вторично използване на произведенията, вкл. и на аудио-визуалните произведения с рекламно предназначение. От друга страна, както вече е имала възможност да се произнесе, КЗК счита, че предвидената защита на правата на ползвателите от евентуално едностранно налагане на цени от страна на ОКУП чрез провеждането на процедурата на „предварително обсъждане“ по реда на чл. 40е цели обективност при определяне на размерите на възнагражденията и предотвратяване на възможността на ОКУП да определят едностранно цени за предоставяне на авторски или сродни права при вторично използване на произведенията. В същото време КЗК счита, че наличието на процедурата по чл. 40е не препятства възможността да бъдат приложени антитръстовите забрани, уредени в ЗЗК и ДФЕС, спрямо участниците на съответния пазар в случаи на координирано или едностранно антиконкурентно поведение от тяхна страна.

Може да харесате още...