Служба по трудова медицина се възползва по недобросъвестен начин от поверителна информация

кзкВ Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Хелт Енд Сейфти” ООД – Служба по трудова медицина, гр. София, за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на СТМ „Медилавор” ЕООД, гр. Пловдив и Хилда Христова.

Услугите, които СТМ „Хелт Енд Сейфти” ООД предлага са текущо обслужване за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, изготвяне на оценка на риска, изготвяне на вътрешно фирмена документация по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, обучения по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, консултации за необходимите измервания на факторите на работната среда и за необходимите първоначални и периодични профилактични прегледи на служителите на даден клиент.

Хилда Христова е била назначен на длъжност  Инженер, изследване на труда в бургаския офис на „Хелт Енд Сейфти” ООД.
Диана Иванова Кръстева е била лекар в пловдивският офис на „Хелт Енд Сейфти” ООД.
Подателят на искането уточнява, че на 14 март 2011 г. Диана Кръстева е регистрирала собствено дружество – СТМ „Медилавор” ЕООД, където същата е едноличен собственик на капитала и управител.

Искателят твърди, че всички негови клиенти, чиито договори са изтекли септември и октомври 2012 г. са получили оферти за трудово медицинско обслужване от СТМ „Медилавор” ЕООД, чрез Хилда Христова. Сочи се още, че клиентите на „Хелт Енд Сейфти” ООД са заявили, че предвид тежката икономическа криза и нуждата да ограничат разходите си ще останат негови клиенти, ако им даде цена от 8 лева с ДДС на човек, предложена от „Медилавор” ЕООД. „Хелт Енд Сейфти” ООД твърди още, че в противоречие с добросъвестната търговска практика и лоялната конкуренция, „Медилавор” ЕООД със съдействието на Хилда Христова използва в стопанската си дейност информация, представляваща търговска тайна за искателя.
В хода на проучването по настоящото производство се събраха доказателства, че от страна на „Медилавор” ООД са били изпращани оферти на конкретни клиенти на „Хелт Енд Сейфти” ООД, по време, предхождащо с няколко дни крайните дати до които са имали действие сключените между дружеството и клиентите договори и на цени за точно определен брой лица. Възможността за изпращане на оферти при тези условия би била невъзможна без знанието от страна на ответното дружество на информация, която е била конфиденциална за подателя на искането. Това поведение еднозначно сочи, че „Медилавор” ООД е разполагало с чужда информация, извън създадената в рамките на собственото предприятие и в периода от 13.09.2012 г. до настоящия момент, се възползва от тази информация в собствената си стопанска дейност.
Предвид изложеното, може да се обоснове извода, че за периода от 13.09.2012 г. до настоящия момент, чрез Хилда Христова „Медилавор” ЕООД се възползва по недобросъвестен начин от станалата му достояние поверителна информация за срокове на договори, цени по тях и специфики на клиентите (като например бройките обслужвани работещи лица) на „Хелт Енд Сейфти” ООД по отношение на неговите клиенти, без ответното дружество да има правно или фактическо основание за това. „Медилавор” ООД целенасочено е действало чрез конфиденциалната информация на своя конкурент към привличане на неговите клиенти. С това ответното дружество демонстрира едно специално целенасочено поведение към клиентите на своя конкурент, което не може да се приеме за нормално търговско поведение на предприятие.
Използването по този начин на търговската тайна на „Хелт Енд Сейфти” ООД от страна на ответното дружество, дава на „Медилавор” ЕООД необосновано конкурентно предимство. Ответното дружеството, като има познания в дейността си относно информация, представляваща търговска тайна на неговия конкурент, може да действа към клиентите много по-гъвкаво и целенасочено от своя конкурент със своите оферти. Това поведение не е било в резултат на собствените на това предприятие усилия, а в следствие действия, предприети в противоречие с добросъвестната търговска практика. Следователно,
чрез недобросъвестното си поведение – възползвайки се от чуждата търговска тайна – ответното дружество осезателно може да повлияе на клиентите за формиране на решение при сключване на нов договор.
Комисията приема, че в конкретния случай ответното дружество е осъществило състава на нарушението по чл. 37 от ЗЗК, като възползвайки се от търговската тайна на своя конкурент от 13.09.2012 г. до 04.10.2012 г. е разпространило оферти за обслужване от Служба по трудова медицина „Медилавор” ООД чрез лицето Хилда Христова до конкретни клиенти, в точно определено време и на цена, определена за точен брой лица за обслужване.Тук следва да бъде отчетено и обстоятелството, че ответното дружество (чрез
управителя си Диана Кръстева) е овластило или най-малкото се е съгласило и приело, Хилда Христова да изпраща оферти от името на „Медилавор” ООД на територията на гр. Бургас (т. 7.3 от фактите). Обстоятелството, че „Медилавор” ЕООД приема действията на Хилда Христова по адресиране на оферти до клиенти, в т. ч. и клиенти на искателя, квалифицира тези действия като предприети от името на дружеството, поради което може да се обоснове извод, че от страна на ответното дружество е използвана поверителна за искателя информация: факти и данни, свързани със стопанската му дейност, без негово знание и/или изрично съгласие и в негов ущърб, което е обективна предпоставка за ангажиране на отговорността на „Медилавор” ООД.
Комисията за защита на конкуренцията реши че е извършено нарушение от страна на „Медилавор” ЕООД, гр. Пловдив, и налага имуществена санкция  в размер на 720 лв. и глоба за  Хилда Христова, в размер на 500 лв.

Може да харесате още...