Оспорена регистрация на европейска марка

Заявител на европейска марка желае да регистрира фигуративната марка, представена по-долу за класове 29, 35 (реклама, търговски агенции, франчайзинг, износ и внос) и клас 39 (транспорт, складиране и дистрибуция на пилета). Опонентите оспорват регистрацията,базирайки се на испанска фигуративна търговска марка, покриваща стоки от клас 29 (месо, домашни птици и екстракти от дивечово месо) и клас 3 (живи животни) въз основа на чл. 8(1)(b) Регламента за търговски марки на Общността (CTMR). Отделът по спорове на OHIM частично уважава опозицията, но я отхвърля за ‘реклама, търговски агенции, франчайзинг, износ и внос’ в клас 35 и ‘транспорт, складиране и дистрибуция на пилета’ в клас 39. Апелативният съвет на OHIM отхвърля подаденото обжалване.

пиле 1 европейска марка

Спорът стига и до Общия съд на ЕС,който анулира решението на Апелативния борд (T-249/11). При разглеждане на случая, Общият съд е открил две грешки, като и двете имат отношение към професионалната (специализирана) общественост:

  1. Услугите от клас 35 –при оценяването на допълващата характеристика, АБ е трябвало да разгледа, наред с другото, дали за професионалния купувач, услугите на реклама, търговски агенции, франчайзинг или износ и внос са били важни по време на покупката до такава степен, че той би си помислил, че отговорността за производството на тези стоки или предоставянето на тези услуги се носи от същото предприятие.
  2. Услуги от клас 39 – има  има известна степен на взаимно допълване най-малкото между пилета и транспорт, съхранение и дистрибуция на пилета. Професионалният потребител на тези стоки или услуги, фирма, която купува пилета на едрои се нуждае от услугите на транспорт, съхранение и дистрибуция на пилета, вероятно ще си помисли, чеотговорността за производството на тези стокиили за предоставянето на тези услугипринадлежи на същата компания.

Несъгласието със становището на Съда, изразено от Ведомството за европейски марки и дизайни има няколко основни точки:

–     Съдът на ЕС е сгрешил в допускането си, че съществува автоматично сходство между продукт и услуга,която има този продукт като свой обект. Ако пилетата бяха сходни с транспортирането на пилета, притежателят на всяка търговска марка, регистрирана затранспортни услугиби могла да оспори регистрацията намарка, заявена за всякакъв тип продукти, тъй като всички те могат да бъдат транспортирани.

–    Погрешно е и становището на Съда, че услугите реклама, търговски агенции, франчайзинг, износ и внос следва да бъдат предложени от животновъда на професионален купувач на домашни птици или месо като допълнителна дейност към продажбата на продуктите.

За повече информация по случая: OHIM

Може да харесате още...