hfhfhfhfhfh

Разследват магазини МЕТРО

Разследват магазини МЕТРО за нарушения при реклама на хранителни продукти metroРазследват магазини МЕТРО за нарушения при реклама на хранителни продукти

Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение по повод Каталог с промоционални предложения „Хранителни стоки”, поместен на интернет страница на „МЕТРО Кеш Енд Кери България” ЕООД.

Налице разминаване в периода на валидност на „предложения с промоционални цени” за някои от посочените в каталога хранителни продукти, а от друга страна липсва съществена информация (цената на стоката) по отношение на други хранителни продукти, на място, където е посочено, че същата може да бъде намерена.
Следва да се има предвид, че Каталог с промоционални предложения „Хранителни стоки” на „МЕТРО Кеш Енд Кери България” ЕООД има рекламен характер, тъй като достига до широк кръг крайни потребители.
В настоящия случай възниква основателно съмнение за евентуално извършено нарушение на глава VІІ от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) – „Забрана за нелоялна конкуренция“, от страна на „МЕТРО Кеш Енд Кери България” ЕООД при реклама на хранителни продукти на дружеството.

Нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) може да е всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите ( чл. 29 от ЗЗК ).

Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

Може да харесате още...