Разследват магазини МЕТРО

Разследват магазини МЕТРО за нарушения при реклама на хранителни продукти metroРазследват магазини МЕТРО за нарушения при реклама на хранителни продукти

Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение по повод Каталог с промоционални предложения „Хранителни стоки”, поместен на интернет страница на „МЕТРО Кеш Енд Кери България” ЕООД.

Налице разминаване в периода на валидност на „предложения с промоционални цени” за някои от посочените в каталога хранителни продукти, а от друга страна липсва съществена информация (цената на стоката) по отношение на други хранителни продукти, на място, където е посочено, че същата може да бъде намерена.
Следва да се има предвид, че Каталог с промоционални предложения „Хранителни стоки” на „МЕТРО Кеш Енд Кери България” ЕООД има рекламен характер, тъй като достига до широк кръг крайни потребители.
В настоящия случай възниква основателно съмнение за евентуално извършено нарушение на глава VІІ от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) – „Забрана за нелоялна конкуренция“, от страна на „МЕТРО Кеш Енд Кери България” ЕООД при реклама на хранителни продукти на дружеството.

Нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) може да е всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите ( чл. 29 от ЗЗК ).

Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

Може да харесате още...