Промени в Наръчника за Практика по търговски марки – описателни фигуративни елементи

търговски маркиВземайки предвид, чл. 7(1)(c) CTMR (описателност), КС Absolute Grounds са добавили нова част към Наръчника за абсолютни основания, която е насочена към експертизата на описателни фигуративни търговски марки, които се състоят изключително от основна естествена форма, която не се различава значително от дадено реалистично изображение и служи за посочване на вида или предназначението на стоките или услугите.

Наръчникът се позовава на решения на Европейския съд по две дела, свързани с фигуративни търговски марки, изобразяващи животни, които служат за посочване на вида животно, за което са предназначени съответните стоки. Според новата практика, когато дадена фигуративна търговска марка се състои изключително от основна естествена форма, която не е значително различна от реалистично изображение, служещо за посочване на типа или предназначението на стоките или услугите, тя трябва да бъде оспорена по силата на член 7(1)(c) CTMR като описателна за характеристика на стоки или услуги.

Освен това, Наръчникът предлага някои примери за фигуративни търговски марки, които са били регистрирани, тъй като са счетени за стилизирани в достатъчна степен, за да се различават значително от реалистично изображение, служещо за посочване на типа или предназначението на стоките или услугите

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...