Открито писмо относно Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ГРУПА HA МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Проект на Закон

До:
Г-н Божидар Лукарски Министър на икономиката

Копие:
Проф. Камен Веселинов Председател на Патентно ведомство на Република България

ОТКРИТО ПИСМО

Относно:
Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На 03.06.2015г. депозирахме в деловодството на Министерство на икономиката, както и в Патентно ведомство на Република становище е вх. № 08- 01-84/03.06.2015г. на „Българска национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост” (БНГ на AIPPI) по последната версия на законопроекта на Закон за представителите по индустриална собственост (Проекта), който беше публикуван на 20.05.2015г. на уебсайта на Патентно ведомство, както и в Портала за обществени консултации, поддържан от Министерски съвет.

Становището ни остро критикуваше Проекта, особено в частта с отпадане на задължителното членство в Камарата на представителите по индустриална собственост, която, съгласно информацията от уебсайта на Патентно ведомство, е била предложена именно от Министерство на икономиката.

Както разбрахме, впоследствие и други организации обединяващи правоносители и/или професионалисти в областта на индустриалната собственост са изразили в писмен вид негативното си отношение по този въпрос, което само затвърждава убеждението ни, че предложението на Министерство на икономиката е дълбоко погрешно и категорично няма да доведе до постигане целите на закона, така както те са разписани в мотивите за неговото приемане.

За съжаление, повече от месец след депозиране на становището ни, държавната администрация в лицето на Министерство на икономиката и Патентно ведомство обезпокоително мълчи. Не са предприети какви го и да е мерки за реално обсъждане на становищата на професионалните организации, още по-малко има индикации, че те ще бъдат възприети от вносителите на законопроекта. Всъщност, до реално обсъждане на законопроекта никога не се е стигало, независимо от множеството критики, изразени публично през годините срещу почти всичките негови части. Създава се впечатлението, че той се прокарва въпреки и едва ли не в опозиция на становището на преобладаващата част от лицата, чиято професионална дейност ще регламентира и които са най-заинтересовани да се приеме един добър и работещ закон.

Всичко това мотивира Българската национална група на AIPPI да напише настоящото открито писмо, към което се присъединиха колеги – представители по индустриална собственост, споделящи изложеното в него.

Независимо, че според нас Проектът има нужда от сериозно прецизиране, за което сме готови да предложим експертна помощ и конкретни решения за законови текстове, настоящото писмо представя единствено отношението ни към въпроса със задължителното членство в Камарата на представителите по индустриална собственост, така както сме го изразили в предходното ни становище, въпрос който според нас е от фундаментално значение и определя цялостния смисъл от приемане на закона.

Членство в Камарата на представителите по индустриална собственост (чл.З ал.4, чл.58 и чл.60 от Проекта).

След повече от четири години дискусии по законопроекта, по един от въпросите, по които консенсусът в професионалната общност е в най-висока степен, Министерство на икономиката предлага решение, което е напълно необосновано и не кореспондира, пито с правната регламентация на сходни по естеството си професии в България, нито е добрите практики у нас и в чужбина.

По същество, настоящата версия на законопроекта, макар и крайно непрецизирано, предвижда, че представителите по индустриална собственост не са задължени да членуват в Камарата. Това решение противоречи на възприетото още в първата версия на законопроекта през 2011г. и последователно подкрепяно, както от професионалната общност, така и от Патентно ведомство. Съгласно съпровождащата последния законопроект информация, това предложение е па Министерство на икономиката, като в мотивите на законопроекта по този въпрос е казано единствено че „членството в Камарата не е задължително “, без да сс излагат каквито и да е съображения в подкрепа на предложената промяна.

БНГ на AIPPI изразява категоричната си позиция против така предложеното законодателно решение.

Представителите по индустриална собственост, вписани в Регистъра следва задължително да членуват в Камарата.

Противното обезсмисля превръщането на професията в „регулирана“ по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации, какъвто подход е избран съгласно мотивите на законопроекта, и каквото от много години е желанието на професионалната общност. Впрочем, от разпоредбите на Закона за признаване на професионалните квалификации е видно, че задължителното членство в професионална организация е един от фундаментите на понятието „регулирана професия“ и изобщо не е чуждо на българското право.

Задължително членство в професионална или съсловна организация е предвидено за упражняването на редица дейности или професии у нас – адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лекари и лекари по дентална медицина, ветеринарни лекари, магистър-фармацевти, медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, т.е. все дейности или професии със сериозна обществена значимост, упражняването на които законодателят е преценил, че следва да бъде стриктно регулирано. Общото между тях (а и в самата философия на регулирането им) е законодателното виждане, че лицата упражняващи ги, следва да притежават определена правоспособност (гарантирана от държавата) и да са вписани в съответен публичен регистър. Но, отношенията между отделните практикуващи, включително въпросите свързани с професионалната етика и отговорност, следва да бъдат предмет на саморегулиране, което може да бъде адекватно обезпечено единствено чрез задължително им членство в съответна съсловна/професионална организация, която има за цел поддържане на високо равнище в съответната (професионална) област.

Тази философия беше изначално заложена в проекта за Закон за представителите по индустриална собственост и, както вече посочихме, се споделя от болшинството от практикуващите в областта специалисти. Предложените от Министерство на икономиката промени в концепцията представляват пълно отстъпление от философията и, освен че са необосновани, са лишени и от каквато и да е правна и житейска логика.

Следва да се отбележи, че с изключение на Великобритания, всички държави – членки на Европейския съюз, в които има установени със закон професионални организации на представителите по индустриална собственост са решили въпроса в полза на задължителното членство в съответната професионална организация, без очевидно да го разглеждат като необоснована бариера пред пазара. Такъв е случаят в Австрия, Чехия, Кипър, Германия, Испания, Франция, Хърватска, Унгария, Италия, Холандия, Полша, Румъния. Ето защо считаме, че няма абсолютно никаква причина България да се отклонява от тези добри европейски практики, още повече че е възприела задължителното членство по отношение на други регулирани професии, които подобно на тази на представителите по индустриална собственост са със сериозна обществена значимост.

Утвърждаването на високи професионални и етични стандарти от страна на Камарата, които да се прилагат от всички упражняващи професията е невъзможно без специфичното й признаване от страна на държавата за представителна организация на тези лица, признаване, което обаче следва да е реално, а не номинално, и което следва да бъде ефективно гарантирано от закона посредством механизми изключващи омаловажаването й като „представителен орган“. Една от целите на закона, (видно от мотивите към законопроекта), е да „премахне фрагментацията на гилдията, произтичаща от създадените множество различни сдружения“. Тази цел не би била постижима, ако членството в Камарата е доброволно, тъй като би я превърнало в поредната, макар и малко по- авторитетна организация на професионалисти в областта.

Предвид изложеното, настояваме проектът за Закон за представителите но индустриална собственост, включително в частта за задължителното членство в Камарата на представителите по индустриална собственост, да бъде подложен на реален дебат с активното участие на професионалните среди и съответно преработен и прецизиран преди внасянето му за обсъждане в Министерския съвет.

Искрено се надяваме, че няма да допуснете предлагането и приемането на един откровено неработещ закон, който не само, че не решава проблемите пред сектора, а напротив, изкуствено ги създава.

Отново заявяваме желанието и готовността си да участваме в обсъждането и изготвянето на финален проект на Закон за представителите по индустриална собственост, който да е съобразен с европейската практика в областта и очертан от опита на лицата, реално упражняващи тази професия.

С уважение,

Ивета Борисова
           Председател на Управителния съвет
           на БНГ на МАЗИС

Може да харесате още...