Премахната е свободата на потребителите на топлинна енергия

Премахната е свободата на потребителите на топлинна енергия да определят количеството топлина ТоплофикацияПремахната е свободата на потребителите на топлинна енергия да определят количеството топлина

КЗК ще направи оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на част от Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването

Комисията за защита на конкуренцията образува производство по застъпничество за конкуренцията по чл. 28, т. 2 от ЗЗК за оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на Глава Десета „Топлоснабдяване” от Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването.

При прегледа на актуалната нормативна уредба на услугите по топлоснабдяване и дялово разпределение на топлинна енергия за КЗК възникват основателни съмнения, че от цитираните правни актове, приложими със съдържанието им към настоящия момент, са възникнали или потенциално биха могли да възникнат конкурентноправни проблеми в няколко посоки.

Целта на производството е да установи обосновани ли са подозренията на КЗК, че е премахната свободата на потребителите на топлинна енергия да определят количеството топлина, отдадено от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение в сграда етажна собственост.
Комисията подозира също така, че количеството топлинна енергия, доставена за отопление и за загряване на топла вода в сграда етажна собственост, се определя и разпределя на потребителите по непазарен начин.

Предварителният анализ на Комисията показва още, че потребителите нямат директни търговски отношения с доставчиците на услугата „дялово разпределение на топлинна енергия”, при което конкуренцията между тези доставчици е поставена в потенциална опасност да бъде ограничена, както и че потребителите все още нямат възможност да си сменят топлинния счетоводител, без да сменят уредите за дялово разпределение на топлинна енергия.

Според КЗК налице са основателни съмнения, че от алтернативните доставчици на топлоенергия се изисква да предоставят гаранция на топлопреносното предприятие в определен размер като условие за сключване на договор с топлопреносното предприятие. Комисията счита, че индивидуалните потребители (битови и небитови) са ограничени във възможността си да избират доставчик на топлинна енергия.

КЗК ще провери и предположенията си, че при изграждане на съоръжения за присъединяване към топлопреносната мрежа потребителите са поставени в по-неблагоприятно положение спрямо топлопреносното предприятие. Комисията ще анализира допълнително и съмненията си, че е ограничена възможността на потребителите да прекратят потреблението на енергия за отопление и/или горещо водоснабдяване, както и че на потребителите е възложено да поемат разходите за монтиране и поддръжка на топломерите и водомерите, както и на контролните топломери и водомери в абонатните станции, които са собственост на топлопреносното предприятие.

След приключване на производството Комисията ще приеме решение, с което може да предложи на съответните компетентни органи да изменят или отменят посочените нормативни разпоредби, съдържащи се в закона и наредбата.

Може да харесате още...