ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПАТЕНТ НА ЕС

патент на ЕСПравителството одобри позицията на България за участие в извънредното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност /вътрешен пазар/, което ще се проведе  в Брюксел на 10 ноември тази година.

Основен акцент на заседанието ще бъде предложението за Регламент на Съвета относно разпоредбите за превод на патента на европейския съюз и предложените две групи политически мерки за приемането на компромисен вариант на превода.

Първата група мерки предвижда машинен превод на патентите на всички официални езици на ЕС с оглед подобряване достъпа до техническа информация.  Друга мярка е компенсиране разходите, когато заявката за европейски патент е подадена на език, различен от 3-те официални езика на Европейското патентно ведомство (ЕПВ).

Третата мярка от групата е единна процедура за патент на ЕС и европейския патент, а четвъртата – предвижда всеки патент на ЕС, който не е издаден на английски език, да бъде преведен за сметка на заявителя на този език.

Втората група политически мерки предвижда допълнителни преводи по отношение на патентите на ЕС, издадени на английски език, а по отношение на компенсацията на разходите за допълнителен превод, предложението предвижда заявителите, които са подали заявлението си на език, който не е част от процедурните езици на ЕПВ, да могат повторно да използват заявлението, за да представят превод на патента си на втория език. Във връзка с правната сигурност и защита на трети добросъвестни лица, документът предвижда, че в случай на възникване на правен спор за нарушение и иск за обезщетение, компетентият съд може да приеме, че предполагаемият нарушител, преди да му е бил предоставен превод на неговия собствен език, може да е действал добросъвестно и да не е знаел, че нарушава патент.

Българската страна е на мнение, че чрез мерките, предложени във втората група, е даден отговор на някои въпроси по отношение на временната закрила, правата на третите добросъвестни лица, компенсацията на разходите, превода на език, обичаен в областта на международните технически проучвания и публикации. Страната ни счита за целесъобразно да бъде включен текст в проекта на Регламент за превода на патента на ЕС, чрез който да се гарантира, че националните патентни ведомства ще бъдат подпомогнати финансово и технически от европейския бюджет по отношение на тяхното участие в разработването на системата за машинен превод. България поставя въпроса и за възможност за частична компенсация на разходите за превод на патента на ЕС на английски език, когато същият е издаден на друг език.

Позицията на България за патент на ЕС ще бъде представена от заместник-постоянния представител на страната ни към ЕС.

Може да харесате още...