Европейската комисия представя действия за по-добра закрила и по-добро прилагане на правата на интелектуална собственост

правата на интелектуална собственостЕвропейската комисия прие две съобщения — план за действие за справяне с нарушенията на правата на интелектуална собственост в ЕС и стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост (ПИС) в трети държави.
В плана за действие на ЕС се определят редица мерки за съсредоточаване на политиката на ЕС относно прилагането на ПИС върху нарушенията от търговски характер (т. нар. подход „проследи парите“). В стратегията е заложен подход в международен план, разглеждат се последните промени в областта и се предлагат начини за усъвършенстване на настоящите начини за действие, насочено към насърчаване на подобрени стандарти за ПИС в трети държави, както и възпиране на търговията със стоки, нарушаващи ПИС.
„Приемането на настоящия план за действие е знак за волята ни да съсредоточим политиката си върху по-доброто спазване на правата на интелектуална собственост от страна на частния сектор“, заяви комисарят на ЕС по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние. „Вместо да се наказва дадено лице за нарушение на правата на интелектуална собственост — нещо, за което то често не знае, изложените тук действия проправят пътя на т.нар. подход „проследи парите“, с който се лишават от приходи търговците-нарушители.“
„Нашите предприятия, творци и изобретатели трябва да бъдат възнаграждавани по заслуга за творческите си и новаторски усилия“, заяви комисарят на ЕС по въпросите на търговията Карел де Гухт. „За тази цел, както и за да се съхранят движещите иновациите и творчеството стимули, трябва да продължим да работим с нашите международни партньори за усъвършенстване на стандартите.Ние сме отворени за приспособяване на подхода си в съответствие с техните нива на развитие, но подчертаваме положителното въздействие, което интелектуалната собственост може да окаже върху растежа, заетостта и потребителите.“
„Ефективното прилагане на ПИС трябва да бъде подкрепено от тясно сътрудничество между правоприлагащите органи, както и между тези органи и заинтересованите лица от деловия сектор. Това е от съществено значение както в рамките на ЕС, така и за международните ни партньори“, заяви комисарят на ЕС по митническите въпроси Алгирдас Шемета. „Внедряването на такъв многостранен подход е предизвикателство, но това е единственият начин да се гарантира подходяща защита на интелектуалната собственост в ЕС и в международната търговия.“
Днешната глобализирана икономика все повече разчита на основаните на знанието сектори, които добре устояха на кризата и отбелязват бурен възход. Между 2003 и 2012 г. броят на новите европейски регистрирани патенти, регистрирани марки на Общността и промишлени дизайни на Общността нарасна повече от два пъти. Големият брой дейности, нарушаващи правата на интелектуална собственост (ПИС), обаче могат да навредят на тази положителна тенденция. Само през 2012 г. агенциите за контрол на границите на ЕС са регистрирали 90 000 случая на стоки, за които се подозира, че нарушават правата на интелектуална собственост (в сравнение с по-малко от 27 000 през 2005 г.). По изчисления на ОИСР годишната загуба за световната икономика от нарушенията на правата на интелектуална собственост е около 200 млрд. евро.
За справяне с това предизвикателство планът за действие на ЕС срещу нарушенията на правата на интелектуална собственост (ПИС) предвижда:

  • започване на диалог със заинтересованите страни (напр. онлайн рекламни агенции и доставчици на платежни услуги) за намаляване на печалбите от нарушенията от търговски характер в интернет;
  • насърчаване на надлежни проверки сред всички участници в производството на стоки с висока степен на интелектуална собственост, тъй като отговорното одитиране на веригата за доставки и прилагането на комплексна проверка намалява риска от нарушения на интелектуалната собственост;
  • усъвършенстване на съдебните процедури с оглед подпомагане на малките предприятия да упражняват правата си на интелектуална собственост по-ефективно; за да се постигне това Комисията за първи път ще разгледа националните схеми за пряко подпомагане на МСП при достъпа до правораздаване;
  • подобряване на сътрудничеството между държавите членки и улесняване на обмена на най-добри практики;
  • осигуряване на цялостна програма за обучение за органите на държавите членки с оглед постигане на по-бързи превантивни действия срещу нарушаването на ПИС, което има търговски характер, в целия ЕС и идентифициране на пречките пред трансграничното сътрудничество.

По отношение на международната защита на правата на интелектуална собственост Комисията предлага:
продължаване на многостранните усилия за подобряване на международната уредба на ПИС и осигуряване на адекватна и ефективна защита за носителите на права в разделите за ПИС в двустранните търговски споразумения;
работа със страните партньори, посредством диалози за интелектуалната собственост (ИС) и работни групи в областта на ИС, за разглеждане на системни въпроси на ИС и основни слабости в техните системи за ПИС;
провеждане на редовни проучвания с цел да се определи списък на „приоритетни държави“ за целенасочени усилия от страна на ЕС;
подпомагане на МСП и титулярите на права по места чрез проекти като например бюра за помощ в областта на ПИС и същевременно — привличане и засилване на експертния опит в областта на ИС в ЕС и представителствата на държавите членки в трети държави;
предоставяне в трети държави на подходящи програми за техническа помощ в областта на ИС (например обучения, изграждане на капацитет, начини за мобилизиране на ИС) и повишаване на осведомеността за тях.
Следващи стъпки
Посочените в тези съобщения действия ще стартират и ще се проведат през 2014 и 2015 г. Комисията ще наблюдава осъществяването на инициативите и приканва Европейския парламент, Съвета, държавите членки, Европейския икономически и социален комитет и заинтересованите страни (включително Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) чрез Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост) да допринесат активно за предстоящата работа. На по-късен етап Комисията ще прецени дали са необходими допълнителни, евентуално законодателни, мерки.

Източник: Европейска комисия

Може да харесате още...