Постоянният представител на Република България към Европейския съюз г-н Димитър Цанчев подписа Споразумението относно Единния патентен съд

патентен съдНа 05.03.2013 г., в Брюксел, на тържествена церемония, постоянният представител на Република България към Европейския съюз г-н Димитър Цанчев подписа Споразумението относно Единния патентен съд.

Страни по Споразумението са всички държави-членки на Европейския съюз с изключение на Полша и Испания.
Споразумението относно Единния патентен съд е част от проекта за единна патентна система на Европейския съюз, насочена към стимулиране на иновациите в Европа. Единният патентен съд е вторият стълб на тази система, наред с единната патентна закрила, създадена с Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година и Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета от 17 декември 2012 г. Споразумението премахва сега съществуващата фрагментация на патентната система в Европа, характеризираща се със скъпо и рисково съдопроизводство, което се провежда в множество национални съдилища и често завършва с противоречащи си решения. Създаването на Единния патентен съд ще осигури единна практика в областта на патентната закрила. То ще спомогне също така за драстично намаляване на разходите по съдопроизводството, тъй като на страните няма да се налага да водят успоредни съдебни производства пред различни национални юрисдикции.
Единният патентен съд ще решава спорове относно нарушаването и недействителността на европейски патенти, издадени по силата на Европейската патентна конвенция, европейски патенти с единно действие и сертификатите за допълнителна закрила на такива патенти. Системата на Съда е децентрализирана. Съдопроизводството е двуинстанционно и включва Първоинстанционен съд и Апелативен съд. Първоинстанционният съд е децентрализиран и включва както централно, така и местни и регионални отделения. Централното отделение е със седалище в Париж и подразделения в Лондон и Мюнхен. Местни или регионални отделения ще се установяват по искане на съответните договарящи държави.
Съставите на отделните съдилища са многонационални. Първоинстанционният съд заседава в състав от трима съдии, а Апелативният съд – в състав от пет.
Съдът ще бъде съставен от съдии, които са с юридическа и техническа квалификация и които притежават най-високите стандарти на компетентност и доказани способности в областта на патентните спорове.

Решенията на всички отделения на Първоинстанционния съд, както и решенията на Апелативния съд, подлежат на изпълнение във всяка договаряща държава-членка.
Създаването на Единен патентен съд, ведно с единната патентна закрила, ще подобри инвестиционния климат в България, като осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения у нас и за извършване на иновационна дейност на територията на България.

Може да харесате още...