Споразумение между ЕПВ и СОИС съгласно Договора за патентно коопериране

патентно коопериране, ЕПВ, СОИС1. Съгласно чл.11(2) на Споразумението между Европейското патентно ведомство ЕПВ и Световната организация за интелектуална собственост в съответствие с Договора за патентно коопериране 1 ], Приложение A, точка (ii) на споразумението се изменя, считано от 1 януари 2015г., както следва:

Приложение A
Езици и Видове заявления

Съгласно чл. 3 на Споразумението, Органът уточнява:
(i) следните езици които ще приема:
aнглийски, френски, немски, а когато приемащата организация е Ведомството за индустриална собственост на Белгия или Холандия, холандски;
(ii) следните видове заявявания, при които няма да действа:
като Международен орган за предварителна експертиза, международни заявки, за които международното проучване ще бъде, или е било извършено от Международен орган за предварително проучване, различен от Европейското патентно ведомство или ведомството за индустриална собственост на държава, страна по Европейската патентна конвенция.

2. В резултат на това изменение, всеки гражданин или постоянно пребиваващ в Съединените американски щати, който подава заявка за международен патент на или след 1 януари 2015г., а Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ или Международното бюро е приемащо ведомство, ще може да посочи ЕПВ като Международен орган за проучване или Международен орган за предварителна експертиза, без значение на техническата област, в която е класифицирано заявлението. Обявлението на Европейското патентно ведомство от 1 октомври 2007г. относно бизнес методите продължава да се прилага. [ 2 ]

Още относно споразумението между ЕПВ и СОИС съгласно Договора за патентно коопериране: www.epo.org


Договор за патентно коопериране

Договорът за патентно коопериране е международно съглашение в областта на патентното право, подписано във Вашингтон на 19 юни 1970. Предназначен е за това да се «опрости и направи по-добра защита в икономически аспект на изобретението, когато такава защита (руски: охрана) e необходима в няколко страни». Договорът се отнася до заявки за защита на изобретение.

Договорът е ратифициран с Указ № 2933 от 27.09.1983 г. г. на Държавния съвет на Народна република България и е в сила от 21 май 1984.

Може да харесате още...