ОТГОВОРИ НА КАЗУСИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВАРИАНТ № 2 от изпита за ПИС 2012 година

ТЕКСТА НА САМИТЕ КАЗУСИ НЕ Е ИЗВЕСТЕН……

КАЗУС 1

1. Съгласно чл. 4 ал. 4 на Парижката конвенция и чл. 87, ал. 4 на Европейската патентна конвенция не може да се полза приоритет от заявка, за която вече е искан национален или международен приоритет.
Поради това становището на ЕПВ е правилно.
2. Тъй като ЕПВ не признава правото на приоритет, за дата спрямо която се преценява новостта се приема датата на подаване на заявката за европейски патент – 02.05.2012г. Извършената публикация на 31.01.2012г. на втората българска заявка в Официалния бюлетин на Българското патентно ведомство ще бъде противопоставена по новост на заявката за европейски патент.

КАЗУС 2

Има две изобретения, метод и устройство. Трябва да подаде една заявка, съдържаща една независима претенция за метод и една независима претенция за устройство.
ПАТЕНТНИ ПРЕТЕНЦИИ
1. Метод за почистване на метални капачки, при който капачките се нагряват посредством инфрачервено лъчение, характеризиращ се с това, че инфрачервеното лъчение е с дължина на вълната 3 μm до 8 μm, а нагряването става за време от 20 до 40 секунди при температура по-висока от температурата на изпаряване на маслата и смазките и по-ниска от температурата на възпламеняването им, при което температурата нараства стъпаловидно от входа към изхода на пещта, като достига максимално допустимата си стойност, когато капачките са на разстояние от 1/3 до 1/4 от изхода на канала.
2. Метод съгласно претенция 1, характеризиращ се с това, че температурата нараства със стъпка от 5˚ до 10˚С.
3. Устройство за почистване на капачки, включващо транспортьор за пренасяне на капачките, разположен в канал, оформен в пещ, като на стените на канала е разположен инфрачервен излъчвател, характеризиращо се с това, че областта на излъчване на инфрачервения излъчвател (5) е в диапазона 3 μm до 8 μm, при което инфрачервеният излъчвател (5) е разделен по дължината на канала (3) на най-малко две секции с различна мощност, увеличаваща се в посока към изхода на канала (3), като последната секция е на разстояние от 1/3 до 1/4 от изхода на канала (3).
4. Устройство съгласно претенция 3, характеризиращо се с това, че инфрачервеният излъчвател (5) е разделен на четири секции.
5. Устройство съгласно претенция 3, характеризиращо се с това, че надлъжната ос на канала е наклонена под ъгъл α, като ъгъл α е от 450 до 600.
6. Устройство съгласно претенция 3, характеризиращо се с това че, транспортьорът (1) е съставен от успоредно разположени транспортни шини (9).
7. Устройство съгласно претенция от 3 и 6, характеризиращо се с това, че към изходната част на транспортьора (1) е монтиран модул (8) за поединично освобождаване на капачките (2) от транспортьора (1).

КАЗУС 3
1. При сравняването на известния и предложения метод се установява следните различия:
Заявеният метод се отнася до костилкови плодове, а предложения метод . за сливи. Съгласно чл. 52, ал. 3 от наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патент конкретен признак оспорва новостта на обобщен признак, поради което обработването с предлагания метод на костилкови плодове не се счита за нов признак по отношение на известния метод за обработка на сливи.
В заявения метод плодовете се поставят в хидроохладител за 1 . 2 часа при температура 14 до 160С, а при известния метод плодовете се поставят в хидроохладител за 1 . 1,5 часа при същата температура.
Заявеният и предлаганият диапазон по отношение на времето за престой в хидроохладителя имат обща крайна стойност и съгласно чл. 52, ал. 3 т. 3 от НОПЕЗП, признакът изразен с този диапазон не е нов.
В заявения метод влажните плодове се складират при температура от 0,5 до 40С за 7-8 часа, а при известния метод . от 1 до 30С за 6-8 часа.
Първият диапазон, отнасящ се до температурата на заявения метод и по- широк от съответния температурен диапазон на известния метод и съгласно чл. 52, ал. 3 т. 1 от НОПЕЗП този признак също не е нов.
Вторият диапазон, отнасящ се до времето на складиране също не е нов съгласно чл. 52, ал. 3 т. 3 от НОПЕЗП, тъй като и двата диапазона (известният и заявеният) имат обща крайна стойност.
В заявения метод плодовете се охлаждат при температура от 1,5 до 2,50С, а в известния . 20С. Тъй като заявеният диапазон включва конкретна стойност описана в известния метод по отношение на температурата на охлаждане, съгласно чл. 52, ал. 3 т. 2 от НОПЕЗП, признакът изразен с този диапазон не е нов.
И при двата метода плодовете се съхраняват в полиетиленови торби от 15 до 20 кг.
В заявения метод плодовете се съхраняват в полиетиленови торби с дебелина на фолиото 0,03 до 0,04 mm, а в известния метод – 0,04 mm. Тъй като заявеният диапазон включва конкретна стойност от известния метод по отношение на дебелината на фолиото, съгласно чл. 52, ал. 3 т. 2 от НОПЕЗП признакът изразен с този диапазон не е нов.
В заявения метод плодовете се съхраняват в хладилна камера при температура 1 . 40С за период от 2 до 4 месеца, а в известния метод . при температура 2 . 30С за същия период. Диапазонът, отнасящ се до температурата на заявения метод е по-широк от съответния температурен диапазон на известния метод и съгласно чл. 52, ал. 3 т. 1 от НОПЕЗП този признак също не е нов.
Следователно заявеният метод не е нов и становището на експертизата е правилно.
2. Зависимите претенции, отнасящи се до процентното съдържание на фирата, при обработката на конкретни сортове плодове, включват единствено резултати от прилагането на метода (ефекти), което е недопустимо съгласно чл. 11, ал. 9 от НОПЕЗП.

КАЗУС 4

1. По отношение на производството по договора с община А за 200 бройки осветителни тела клиентът не нарушава регистрирания полезен модел, тъй като датата на заявяване – 26.05.2008г. е след датата на започване на производството.
2. По отношение на производството на 500 бройки трябва да направи следното:
а) да провери правния статус на ПМ и да провери дали е продължен срокът му на регистрация, тъй като 4-годишния срок на действие е изтекъл на 26.05.2012, а 6-месечният срок за заплащане на таксата за продължаване на срока на действие на регистрацията в двоен размер . на 26.11.2012. Ако срокът на закрила не е продължен, клиентът може да започне разширеното производство.
б) Ако полезният модел е действащ, клиентът може да запази същия обем на производство от 200 бройки съгласно чл. 21 от ЗПРПМ като преждеползувател, или да поиска лицензия за разширения обем на производство.

Може да харесате още...