Обмен на информация между конкуренти

Обмен на информация между конкуренти

Обмен на информация между конкуренти

С цел внасяне на повече яснота за предприятия и различни сдружения относно обмена на информация от гледна точка на правата на конкуренция, Комисия за защита на конкуренцията оповести насоки, придружени от списък (т.нар. „black list“) с конкретни примери за забранен обмен на информация, представляващ нарушение по чл. 15 от ЗЗК или чл.101от Договора за функционирането на ЕС.

Обмен на информация между конкуренти

Очертани са основните характеристики на най-често обменяната информация, белезите на забранения обмен на информация и особеностите на пазара, при които обменът между конкуренти може да доведе до нарушаване или ограничаване на конкуренцията. Като информация, чието обменяне може да се счита за забранено, е посочена стратегическата или чувствителната търговска информация, която може да бъде свързана с цени (прилагани цени, отстъпки, увеличения, намаления, формули и модели за ценообразуване), клиенти или потребители, производствени разходи, капацитет, произведени количества, реализирани обороти, приходи от продажби, качество на продукция, маркетингови планове, поети рискове, инвестиции, технологии, нововъведения и други.

Комисията сочи още, че дори и да е налице публична достъпност до определени данни (напр. информация, публикувана от секторни регулаторни органи, осъществявайки определени надзорни функции на съответния пазар), то това не изключва съществуването на забранено обменяне на данни, които нямат самостоятелно значение, а само доразвиват или поясняват публично достъпни. Допълнително обменените данни, използвани заедно с публичната информация, могат да представляват като цяло стратегическа търговска информация, чийто обмен между конкуренти може да се счете за забранено поведение.

КЗК разглежда подробно особеностите на забраненото обменяне на информация, като пазарно покритие, честота, публичност и др., пазарните характеристики, които го благоприятстват, както и условията за освобождаването му от забраната.

В Насоките са посочени конкретни примери на забранен обмен на информация, установени в практиката на КЗК, Европейската комисия и други национални органи по конкуренция в държавите членки на Европейския съюз.

Обмен на информация между конкуренти

Източник: КЗК

Може да харесате още...