Нов Закон за индустриалната собственост в Чили

Чили, индустриална собственостНа 9 май 2022 г. в Чили влязоха в сила новият Закон за индустриалната собственост № 21 355, както и неговите разпоредби.

Споделяме с Вас обобщение на най-значимите промени в новия Закон и наредбите към него:

Такса за излишни страници

Официалните такси за подаване на заявка за патент, полезен модел или индустриален дизайн/чертеж възлизат на 1 UTM за неограничен брой страници от документацията за кандидатстване. UTM е месечна данъчна единица, чиято стойност варира месечно и съответства на приблизително 70 USD към днешна дата.  Съгласно новия закон 1 UTM ще се плаща за първите 80 страници. За всеки следващи 20 страници или започването им се дължи по 1 UTM. Общият брой страници ще бъде изчислен въз основа на документите, подадени като част от спецификацията, претенциите, чертежите и резюмето. Техническият Лист вече не е част от заявката за патент.

Възстановяване на патентни заявки

Ще бъде възможно да се възстановят тези патентни заявки, които са били обявени за изоставени поради неспазване на което и да е изискване по време на тяхната обработка. Нужно е изискванията за обработка да бъдат изпълнени в рамките на следващите 45 дни след изтичането на първоначалния срок, който е дал повод за изоставянето, без да губи правото на приоритет. За тази цел трябва да се плати официална такса от 2 UTM (приблизително 140 USD към днешна дата).

Възстановяване на правото на приоритет

В рамките на два месеца от датата на изтичане на периода на приоритета може да се възстанови правото на приоритет. Приоритетът може да бъде признат съгласно средствата и условията, установени в Правилника.

Временни патентни заявки 

Всяко лице, което има изобретение, но все още не може да се съобрази с всички елементи на патентна заявка за нейното подаване, може да подаде временна патентна заявка след заплащане на съответната такса (1 UTM). Временната патентна заявка предоставя на притежателя си право на приоритет за 12 месеца от датата на нейното подаване. Това заявление трябва да бъде придружено от документ на испански или английски език. Нужно е изобретението да бъде описано по достатъчно ясен и пълен начин. Ако е необходимо, той трябва да бъде придружен и от поне един чертеж. Притежателят трябва да подаде окончателния патент преди изтичането на 12-месечния период от датата на подаване на временната заявка. Трябва представи всички необходими официални документи, надлежно съставени на испански език.

Ако притежателят не е подал заявка за окончателния патент след изтичане на посочения срок, тя се счита за неподадена. Окончателната заявка запазва приоритета на временната заявка, при условие че нейното съдържание не предполага разширяване на областта на изобретението или разкритието, съдържащо се във временната заявка. Ако окончателната заявка разширява посоченото поле, промененото съдържание запазва датата на подаване на окончателната заявка. Но срокът на валидност на окончателната патентна заявка се брои от датата на подаване на временната патентна заявка.

Допълнителна закрила

В рамките на шестдесет дни от издаването на патент притежателят има право да поиска срок на допълнителна закрила, при условие че е имало неоправдано административно забавяне при издаването на патента и срокът на издаването е изтекъл пет години от датата на подаване на заявлението или три години от искането за проучване (което съответства на приемането на позицията от експерта), взима се по-късната дата. Допълнителната закрила се удължава само за периода, доказан като неоправдано административно забавяне. Срок на допълнителна закрила не може да бъде предоставен за повече от пет години. Срокът на допълнителната защита се включва като маргинална бележка в съответния регистър, при заплащане на такса от 1 UTM за година. Плащането на тази такса може да бъде извършено само в рамките на тридесет дни след решението, което го изисква. В противен случай защитата, установена в този параграф, няма да бъде предоставена.

Регистрация на промишлени чертежи и дизайни

Създадена е опростена процедура за депозит за получаване на „сертификат за депозит“. В тази процедура не се извършва проучване по същество. Това може да бъде изискано впоследствие от трета страна или от заявителя. Този сертификат за депозит ще даде на притежателя си определена дата за удостоверяване, при евентуално проучване, изпълнение на материалноправните изисквания. Той обаче не дава право на притежателя да действа срещу трети страни, стига проучването да не е извършено и одобрено в съответствие с общата процедура за регистрация.

Освен това периодът на закрила на промишлени дизайни и чертежи се увеличава на 15 години от датата на подаване на заявлението. Тази промяна ще важи за валидни регистрации, които са акредитирали плащането на окончателни такси, съответстващи на целия 10-годишен срок, считано от датата на влизане в сила на новия закон. Притежателят може да поиска (чрез заповед) удължаване на срока до пет допълнителни години. Нужно е да заплати таксата, съответстваща на третия петгодишен период на защита, която възлиза на 2 UTM.

Възможности за плащане на анюитети за втория срок на защита

Плащането на таксите, съответстващи на втория десетгодишен период на защита на патентите, втория петгодишен период на защита на полезните модели и втория и третия петгодишен период на закрила на промишлени дизайни и чертежи може да бъде направена по един от следните начини, по избор на притежателя.

a) Годишни и равни плащания, еквивалентни на 0,4 UTM (приблизително 28 USD към днешна дата) от изтичането на първия десетгодишен или петгодишен период, в зависимост от случая. Тези плащания трябва да бъдат направени в рамките на годината преди съответния анюитет или в рамките на гратисен период от шест месеца след изтичането на всяка година. Във втория случай има допълнителна такса от 20% за всеки месец, считано от първия месец на гратисния период;

б) Еднократно плащане преди изтичането на първия десетгодишен или петгодишен период. Плащането е еквивалентно на 4 UTM при патенти и индустриални дизайни и 2 UTM при полезни модели. Еднократното плащане трябва да бъде направено в рамките на годината преди края на първия десетгодишен или петгодишен период, в зависимост от случая, или в рамките на гратисен период от шест месеца след изтичането му. Във втория случай има допълнителна такса от 20% за всеки месец, считано от първия месец на гратисния период.

Надяваме се тази информация да се окаже полезна за вас. Това е обобщение на най-значимите промени в новия Закон и наредбите към него. Ние оставаме изцяло на ваше разположение за всякакви въпроси, които може да имате по този казус.

Може да харесате още...