НИС Петрол придобива 8 бензиностанции

НИС Петрол придобива 8 бензиностанции в страната, постанови Комисията за защита на конкуренциятаНИС Петрол  придобива 8 бензиностанции в страната, постанови Комисията за защита на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на контрол върху 8 броя бензиностанции в градовете Пловдив, Бургас, Ловеч и Асеновград от страна на „НИС Петрол“ ЕООД, София. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

„НИС Петрол“ ЕООД се контролира от „Нафтена Индустрия Сърбия” АД, чиято дейност е съсредоточена основно в Сърбия, като проучва, добива, рафинира, търгува на едро и на дребно със суров петрол, нефтени продукти и природен газ.

Проучването на пазара на търговия на дребно с автомобилни горива, условията за конкуренция, бариерите за навлизане, пазарно положение на участниците преди и след концентрацията и др. показаха, че след сделката ще настъпят хоризонтални ефекти, които няма да доведат до появата на участник със значително пазарно присъствие, още по-малко с господстващо положение.

Пазарът е сравнително конкурентен, с умерено ниво на концентрация и се характеризира с голям брой участници – около 3200 търговци, част от които са вериги бензиностанции с осезаемо пазарно присъствие и друга част – голям брой независими търговци с малки пазарни дялове.

КЗК счита, че сделката няма да засегне ефективната конкуренция на съответния пазар и следва да бъде безусловно разрешена.

Концентрация по смисъла на ЗЗК е всяка операция, извършвана между независими предприятия, която води до трайна промяна в контрола върху предприятията – участници. Концентрация представлява и промяната в контрола от едноличен в съвместен или от съвместен в едноличен, когато се извършва на трайна основа.

Може да харесате още...