Корнелия Вaчева – ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НИ ДАВА ДОСТАТЪЧНО СТАБИЛНА И СИГУРНА ПРАВНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРОЯВИ НА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

нелоялна конкуренцияЗа ползата от регистрацията на марки, за тяхната защита по административен и съдебен ред, за промените в Закона за защита на конкуренцията с г-жа Корнелия Вaчева, директор на Дирекция „Злоупотреби и нелоялна конкуренция” към Комисията за защита на конкуренцията разговаря Елица Ценова.

Кои са най- честите случаи на “имитация”, които срещате в своята практика?

В практиката на КЗК най-често се среща имитацията на марка или отличителен знак. Важно е, че за да е налице имитация според нормативната уредба, не е достатъчно само да се установи неправомерното използване на марката или отличителните знаци. Необходимо е да се докаже, че тези действия могат да доведат до увреждане на интересите на конкурентите.

Като че ли обществото като цяло все още не оценява достатъчно силата и важността на марката като средство за отличаване на стоките и услугите на пазара. Защо е толкова важна защитата на фирми, марки и отличителни знаци?

Чрез наименованието, регистрираните марки и отличителните знаци фирмите се идентифицират на пазара. Уникалността на тези елементи дава възможност на предприятията да претендират за постигната популярност на стоките и услугите, които предлагат.

Считате ли, че съществуващата правна уредба дава достатъчно стабилна и сигурна правна защита на притежателите на регистрирани търговски марки срещу прояви на нелоялна конкуренция?

Мисля, че да. Правото върху регистрирана марка се придобива още с подаването на заявката. При установяване на видимо сходство между марки използвани от конкуренти, патентопритежателят може да получи адекватна защита, както по ЗМГО, така и в рамките на производство пред КЗК.

През годините, в които КЗК разглежда случаите на нелоялна конкуренция в бизнеса, успяхте ли да постигнете синхронна практика с ВАС в тази посока?

Решенията на КЗК подлежат на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок. Би могло да се каже, че има синхрон в практиката на КЗК и ВАС. Все по-малко от решенията на комисията се връщат от ВАС с указания за доразглеждане. Този синхрон гарантира в по-голяма степен защитата на свободната стопанска инициатива и на развитието на бизнеса като цяло.

Можем ли да приемем, че прякото използване на чужда търговска марка без съгласието на притежателя ѝ уврежда интересите на конкурентите и/или потребителите?

Принципно да. Но пак казвам, че всеки отделен случай подлежи на обосноваване според конкретните текстове на Закона за защита на конкуренцията.

Новият проект за защита на конкуренцията не съдържа разпоредби, свързани с нелоялната конкуренция. Кое наложи тази промяна?

Пълноправното членство на страната ни в Европейския съюз и модернизирането на европейското право по конкуренция, налагат да бъдат направени съществени промени в националното законодателство.
Проектът не предвижда разпоредби свързани с нелоялната конкуренция, тъй като Законът за защита на потребителите урежда същата материя. Последните изменения в този закон, от 8.09.2007г., отмениха по-голяма част от текстовете по глава седем от ЗЗК. Защитата от нелоялна конкуренция не е типична за органите по конкуренция на страните- членки на ЕС. КЗК имаше тази роля, защото доскоро в българската правна система липсваше специален Закон за защита по потребителите и орган, който да го изпълнява.

Кога се очаква този проект да влезе в пленарна зала?

Надяваме се, че съвсем скоро ще бъде внесен от МС в пленарна зала за разглеждане. За прилагането на законопроекта не се изисква създаването на нови институционални структури, а контролът по изпълнението му ще бъде осъществяван от КЗК.

Може да харесате още...