Намалени годишни такси в CPVO

годишни таксиРегламент на Европейската комисия No 1238/95, относно годишни такси, платими на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO), е изменен чрез Регламент за изпълнение (ЕС) No 623/2013 от 27/6/2013, публикуван в официалния Бюлетин на Европейския съюз (L 177) на 28 юни 2013г.

Това намаление е в съответствие със стратегията CPVO да поддържа своя финансов резерв в разумен обем и същевременно да определя справедлива цена за услугите, предоставяни на потребителите.

Годишни такси

Службата ще събира такса от €250, вместо €300, за всяка година, през която е в сила право върху даден сорт растение. Новите годишни такси се отнасят за наименованията, регистрирани след 1-ви януари 2014г. За регистрираните преди тази дата, новата годишна такса ще се прилага при издаване на фактура за продължаване на период, изтичащ след 1-ви януари 2014г.

Във всеки случай, при извършване на плащане, правопритежателите или техните представители следва да се позовават на сумата, посочена в дебитното известие, изпратено от CPVO.

CPVO е самофинансираща се агенция на ЕС. Предоставя права на интелектуална собственост върху нови растителни сортове, валидни в държавите от ЕС за период от 25 години (30 години за видове картофи, лози и дървета). Също така предоставя насоки и помощ на заинтересованите лица при упражняване на тези права.

Източник: CPVO

Може да харесате още...