Концентрация на пазара на слънчогледово олио

Концентрация на пазара на слънчогледово олио и шрот sun_oilКонцентрация на пазара на слънчогледово олио и шрот

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на контрол от страна на EXPUR S.A., Румъния, върху определени активи на Cargil Oils S.A., Румъния. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

Концентрацията ще засегне пазарите на продажба на рафинирано слънчогледово олио и шрот от слънчогледово семе на територията на България чрез дъщерни дружества на Каргил групата в България – „Каргил България“ ЕООД, „Провими Несебър“ АД и „Провими Ситово“ ЕАД. Налице е хоризонтално припокриване между дейностите на засегнатите предприятия при продажбите на рафинирано слънчогледово олио и слънчогледов шрот.

Анализът на КЗК показа, че не съществуват значими правни и/или икономически ограничения за навлизане на нови участници на съответните пазари в България. Основните разрешителни, които се изискват, са свързани със спазване на определени норми на хигиена, качество и безопасност на храните и защита на потребителите и околната среда. Слънчогледовото олио се предлага от много на брой предприятия, преобладаващо малки и средни. Една част от тях произвеждат нерафинирано олио, което след това продават на рафинерии в страната или изнасят под формата на шарлан (студено пресовано слънчогледово семе), други само бутилират закупени наливни количества под собствена търговска марка и обичайно са с регионално значение, а трети имат пълен цикъл на производство до краен продукт, който бутилират и предлагат на пазара. Произведеното в България количество слънчогледово олио обичайно задоволява търсенето на вътрешния пазар.

Производството установи, че и след сделката участниците в концентрацията ще имат нисък пазарен дял, както и че липсват значими бариери за навлизане на пазара, на който оперират голям брой участници, което дава основание на Комисията да счита, че планираното придобиване няма да доведе до съществено изменение в пазарните позиции на ангажираните с тези дейности дружества.

Може да харесате още...