Коника с глоба от 63 020 лева

Коника с глоба от 63 020 лева за нелоялна конкуренция konika-minoltaКоника с глоба от 63 020 лева за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл.30 от ЗЗК от страна на „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България” ЕООД и налага имуществена санкция на дружеството в размер на 1 %, (един процент) от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2012 година, равняваща се на 63 020 лв. (шестдесет и три хиляди и двадесет лева).
Производството е образувано по искане на „Райс” ЕООД. Дружеството извършва дейност свързана с продажба и сервиз на офис техника (периферия, мултифункционални устройства или печатащи устройства) от среден и висок клас и производствени решения за цветен и чернобял печат, чрез изграждане на собствена търговска и сервизна база в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Хасково, Шумен.
„Коника Минолта Бизнес Солюшънс България” ЕООД (КМБСБ)също извършва стопанска дейност свързана с продажба и сервиз на офис техника (периферия, мултифункционални устройства или печатащи устройства) от среден и висок клас и производствени решения за цветен и чернобял печат, чрез изграждане на собствена търговска и сервизна база на територията на страната.
Проучването установи, че страните по преписката са предприятия, извършващи стопанска дейност на един и същи пазар, което ги поставя в отношение на конкуренция помежду им и поради това са налице основанията за приложимост на Глава VІІ от ЗЗК.
От страна на „Райс” ЕООД се отправят твърдения, че след връчване на предизвестие, с което ответникът преустановява договорните си отношения с молителя, „КМБСБ” ЕООД започва организирана кампания за увреждането на доброто име и доверие на „Райс” ЕООД, както и на предлаганите от дружеството стоки и / или услуги, в нарушение на правилата на лоялната конкуренция, чл.30 от ЗЗК.

Ответното дружество е извело по собствено усмотрение предположението, а в два от случаите и категорично безспорния извод, че неговият конкурент няма да изпълнява за в бъдеще качествено договорните си задължения и го е разпространило сред настоящи клиенти на молителя. Подобно поведение представлява изопачаване на факти от обективната действителност. От една страна неизпълнението на договорните задължения ответникът свързва с невъзможността на „Райс” ЕООД да доставя за в бъдеще оригинални консумативи и части на сервизираните от него машини, което само по себе си е невярно, доколкото молителят чрез паралелен внос закупува и от различни структури на Konica Minolta в Европа продукти на марката, чийто продажби реализира на българския пазар.
Комисията счита, че подобно поведение от страна на „КМБСБ” ЕООД представлява нарушение на чл.30 от ЗЗК.

Може да харесате още...