Одобрен е нов Кодекс за поведение на членовете на ЕП

„Новият и първи в историята на ЕП Кодекс за поведение на депутатите ще бъде истинска защита срещу неетично поведение. Той представлява значителен напредък спрямо настоящото състояние на темата. Оценявам широкия консенсус в подкрепа на Кодекса, оформил се за рекордните 10 седмици. Днес е втората годишнина от приемането на Лисабонския договор. Това е чудесен ден за приемане на кодекса, защото повечето прерогативи означават повече отговорност“, заяви Председателят на ЕП Jerzy Buzek. „Големият консенсус, демонстриран от членовете на ЕП по отношение на новия кодекс, има сериозно символично значение. Той показва на обществеността, че Парламентът е прозрачна институция, която служи на общото добро и изгражда една Европа, базирана на свободата и законността. Той показва още веднъж и отговорността на членовете на ЕП пред общността, която ги е избрала“ заяви Carlo Casini (ЕНП, Италия), председател на комисията по конституционните въпроси и докладчик по темата. Водещият принцип на кодекса е прозрачността. Според разпоредбите му депутатите ще трябва да представят ясни декларации за всички свои дейности, несвързани пряко с работата им за Парламента, за които са получили възнаграждение или които могат да представляват конфликт на интереси. Кодексът въвежда и категорична забрана за получаване на плащания или други облаги, в замяна на оказване на влияние върху парламентарни решения. Ще въведе и ясни правила, свързани с приемането на подаръци, както и с ролята на бившите депутати, които работят като лобисти.

Финансова декларация
Членовете на ЕП ще трябва да декларират публично и он-лайн всяка професионална дейност, изпълнявана от тях през последните три години преди избирането им, както и принадлежността към управителни и надзорни органи на частни компании, неправителствени организации, и/или асоциации по време на този период или към настоящия момент. Всяка дейност, дори и епизодична, извършена по време на мандата, включително изнасяне на лекции, публикуване на текстови материали или даване на експертни консултации, за която са получили възнаграждение в размер от над €5,000 годишно, трябва да бъде направена публично достояние. Финансовата подкрепа, независимо под каква форма, както и всеки финансов интерес, който може да представлява конфликт на интереси, също трябва да бъдат обявявани. Всяка промяна в подлежащите на деклариране дейности следва да бъде отразена в рамките на 30 дена от настъпването й. Членовете на ЕП не могат да бъдат избрани да заемат длъжности в Парламента или неговите органи, да бъдат назначавани за докладчици или да участват в официални делегация, ако не са подали декларация за финансовите си интереси.

Подаръци
Всеки подарък или облага, на стойност над €150, получена от депутат по време на изпълнението на неговите или нейните задължения, трябва да бъде отказан или, в случай че членът на ЕП представлява институцията, предаден на Председателя на Парламента. Възстановяването на директни разходи не се приема за подарък, когато дадено събитие е посетено след официална покана.

Санкции
При нарушаване на кодекса, с решение на Председателя след консултация с Консултативния комитет, конституиран според новия кодекс, отделен член на ЕП може да бъде санкциониран с порицание, конфискация, лишаване от дневното възнаграждение за период до десет дена, временно отстраняване от участие в дейностите на парламента (без отнемане на правото да участва в гласувания) за максимум 10 дена, и отнемане на статута на докладчик или на друга официална функция в ЕП. Всички подобни санкции ще бъдат публикувани на сайта на ЕП.

Бивши членове на ЕП
Бившите членове, които работят като лобисти в сфери директно свързани с дейността на ЕП, няма да могат да се възползват от правата, които им се полагат като бивши депутати, докато се занимават с подобна дейност.

Може да харесате още...