Мерки за стимулиране на конкуренцията

КЗК предлага мерки за стимулиране на конкуренцията на пазара на медицински услуги kzkКЗК предлага мерки за стимулиране на конкуренцията на пазара на медицински услуги

Комисията за защита на конкуренцията прие становище за съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба, регламентираща дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ. Производството пред КЗК e образувано по собствена инициатива на комисията в резултат на извършен от нея предварителен преглед на нормативната уредба в областта на здравеопазването. В тази връзка Комисията предлага на компетентните органи – Народно събрание на Република България, Министерски съвет, Министър на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса – да отменят някои от разпоредбите на Закона за лечебните заведения и свързаните с него актове.

КЗК е на мнение, че компетентните органи следва да преценят целесъобразността от съществуващата към момента формална, но не и фактическа забрана за вертикална интеграция между различните видове лечебни заведения. Комисията счита, че преценката за евентуално изменение на нормативната уредба в това отношение следва да бъде извършена след задълбочен анализ и оценка от всички заинтересовани страни. Вертикалната интеграция на пазара на медицински услуги от болнични заведения по ЗЛЗ има както положителни, така и отрицателни ефекти по отношение на конкуренцията на този пазар и потенциалните ползи за пациентите, като например по-широк и по-лесен достъп на пациентите до медицинска помощ, по-голям избор на изпълнители на тази помощ, както и по-високо качеството на оказваната медицинска помощ.

КЗК предлага да се изменят и/или отменят разпоредбите на Националния рамков договор и/или на Закона за лечебните заведения така че да не се ограничава възможността на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ към МС, МО, МВР, МП и МТИТС да участват на пазара на специализирана извънболнична медицинска помощ по договор с НЗОК. За разлика от останалите лечебни заведения от болничната помощ, независимо от собствеността им, поради специфичния ред за тяхното създаване и юридическия им статут, ведомствените лечебни заведения са затруднени да създадат отделно юридическо лице за извършване на извънболнична медицинска помощ, което да може да сключи договор с НЗОК.

КЗК счита за ограничителна нормата на чл. 81 от ЗЛЗ, според която лекари/зъболекари, които работят по трудов договор в лечебно заведение от болничната помощ, могат да осъществяват дейност в специализираната извънболнична помощ по договор с НЗОК само в случаите, когато в конкретното лечебно заведение съществува недостатъчност от медицински специалисти с конкретната специалност. Според КЗК това поставя лицата, които работят единствено в специализираната извънболнична помощ в привилегировано положение спрямо тези, които работят в болнични заведения. От гледна точка на правилата на конкуренцията, ефектът от приложението на разпоредбата на чл. 81 от ЗЛЗ е създаване на правни и административни бариери за навлизане на реимбурсния пазар и изключване от този пазар на лекарите/зъболекарите, работещи в лечебно заведение за болнична помощ, в качеството им на самонаети лица. В резултат на това се ограничава и достъпът на пациентите до висококачествено медицинско обслужване, финансирано от НЗОК, още на етапа на специализираната извънболнична помощ. В тази връзка Комисията предлага чл. 81 от ЗЛЗ и свързаните с него разпоредби в други нормативни/административни актове да бъдат отменени.

Може да харесате още...