КЗК наложи санкция за заблуждаваща реклама

КЗК наложи санкция за заблуждаваща рекламаКомисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК, от страна на „EU Business Services” Ltd, Западни Индии. КЗК наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 50 000 лв.

Производството е образувано по искане на „Травъл Тайм България” ЕООД по повод заблуждаващи електронни съобщения, изпращани от чуждестранното дружество, свързани с база данни с информация за фирми, предмет на дейност на дружества, адреси и др.

Проучването установи, че през 2011 г. ответникът е изпратил до три български фирми електронно съобщение, според което, за да бъдат включени в регистъра за 2010/2011 г., следва да попълнят формуляр, като обновяването на данните е безплатно. В долната част на текста присъства информация със ситен шрифт, според която фирмите ще фигурират в регистъра 3 г., за всяка от която трябва да заплатят 995 евро.

КЗК счита, че начинът на представяне на услугата създава опасност от въвеждане в заблуждение на потребителите относно съществени характеристики, свързани с цената и условията за изпълнение на рекламното предложение.

Комисията определя нарушението като тежко. Размерът на санкцията е изчислен като твърда сума поради липса на данни за оборота на ответното дружество за предходната финансова година.

Заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент.
При определянето на рекламата като заблуждаваща се взимат предвид и характеристиките на стоките и услугите, като: наличност, вид, изработка, състав, начин и дата на производство на стоките или изпълнение на услугите, годност за употреба, начини за употреба, количество, географски и търговски произход, резултати, които могат да се очакват от тяхната употреба, резултати и съществени характеристики от изпитванията или извършените проби върху стоките или услугите.

Може да харесате още...