КЗК глоби Лидл България за нарушение на Закон за защита на конкуренцията

На 20 април 2016г Комисия за защита на конкуренцията излезе със следното решение, с което се налага санцкия на Лидл България в размер на 1 865 332 лв. (един милион осемстотин шестдесет и пет хиляди триста тридесет и два лева):

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 253
София, 20.04.2016 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
Весела Андонова
Зорница Даскалова
Петя Велчева

при участието на секретар-протоколиста Златимира Стайкова, разгледа в закрито заседание, проведено на 20.04.2016 г., преписка КЗК/48/2016 г., с наблюдаващ проучването член на КЗК г-жа Петя Велчева.

СЪЩНОСТ НА РЕШЕНИЕ НА КЗК № 49/2016 г.

С Решение № 49/27.01.2016 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство по преписка № КЗК– 48/2016 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) за проучване на евентуално извършено нарушение на Глава VІІ от ЗЗК от страна на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД.

Повод за образуване на производството е постъпило в Комисията за защита на конкуренцията по електронен път писмо (сигнал) от К.И. В писмото се твърди, че „Лидл България ЕООД енд Ко” КД провежда промоционална кампания с подвеждащи и непълни условия. Според общите условия на интернет страницата на търговеца кампанията е разделена на два етапа, като по време на първия етап клиентът получава по 1 талон за участие в томбола с награди за всеки 15 лв. покупка. В сигнала се твърди още, че в текста на ОУ по отношение на втория етап не са посочени изрично от страна на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД условията, при които се получава талон, а е записано само, че клиентът трябва „да вземе талон за участие от касите на всеки един магазин на Лидл в България”. Според сигналоподателя с така формулираните условия потребителят остава с впечатление, че условията са същите като в етап 1, т.е. по един талон за всеки 15 лв.

На следващо място сигналоподателят уточнява, че при направена от него покупка в магазин на Лидл на 09.11.2015 г. за 132 лв. касиерът му е предоставил само 1 талон, като му е обяснил, че през втори етап се дава само по 1 талон за покупка над 25 лв. – условие, което според сигналоподателя по никакъв начин не е описано в общите условия на промоцията.

Във връзка с цитирания сигнал от страна на КЗК е извършено предварително проучване, като са изискани писмено становище, информация и доказателства от „Лидл България ЕООД енд Ко” КД, чийто отговор е постъпил с писмо вх. № О-144/21.12.2015 г. Съгласно приложени от страна на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД Общи условия на кампания „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl” и информация, получена от дружеството с писмо вх. № О-144/21.12.2015 г., се установява следното:

В периода 21.10.2015 г.- 22.11.2015 г. „Лидл България ЕООД енд Ко” КД организира и провежда кампания под надслов: „Спечели 366 дни безплатно пазаруване”. Кампанията се провежда на два етапа- от 21.10.2015 г. до 08.11.2015 г. (Етап 1) и от 09.11.2015 г. до 22.11.2015 г. (Етап 2).

За участие в Етап 1 се изисква от участника: да направи покупка за над 15 лв. в магазин на Лидл, като за всеки 15 лв. от покупката се получава по един талон, както и да попълни в регистрационна форма на сайта на Лидл уникален номер на талона и лични данни. С един талон участникът може да спечели само една от обявените за Етап 1 награди, предоставени под формата на ваучери за пазаруване в магазини Лидл: пазаруване за половин година на обща стойност 1440 лв., пазаруване за 1 месец на обща стойност 240 лв. и пазаруване за 1 седмица на обща стойност 60 лв.

За участие в Етап 2 се изисква от участника: да вземе талон за участие от касите на всеки един магазин на Лидл, както и да попълни в регистрационна форма на сайта на Лидл уникален номер на талона и лични данни. Всеки участник, който е получил талон и го е регистрирал, има право да участва в тегленето и да спечели голямата награда – пазаруване в магазини Лидл за една година на обща стойност 2880 лв.

При анализ на доказателствата се установява, че на 13.11.2015 г. текстът на т.12 от Общите условия на кампания „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl” е променен – след изречението: „Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти” е добавено второ изречение: „Участието в етап 2 на Играта не изисква покупка”. (т.12 от ОУ)

Видно от гореописаното, в период от 4 дни от старта на Етап 2 от процесната кампания е липсвала в ОУ съществена за потребителите информация по отношение на начина на участието им в кампанията.

На следващо място, видно от представените доказателства, за целите на кампанията са изработени и отпечатани два вида талони за участие. На лицевата страна и на двата талона се съдържа текст: „Спечели 366 дни безплатно пазаруване”, като на гърба на талон за участие в Етап 2 на кампанията е записано: „366 дни безплатно пазаруване”, а на гърба на талон за Етап 1: „безплатно пазаруване”.

За периода на кампанията са разпространени общо 4 брошури с валидност съответно: 19.10.- 25.10.2015 г.; 26.10.-01.10.2015 г.; 02.11.-08.11.2015 г. и 09.11.- 15.11.2015 г., като в тях съществува несъответствие между публикуваните рекламни съобщения относно наградите в кампанията и обявените в ОУ на същата награди, свързани със съответния етап на участие.

Съгласно горното, в рекламните материали, промотиращи кампанията, не е направено уточнението за разграничителен критерий по отношение на период на участие и възможност за спечелване на конкретна награда само в този период, а на потребителя се внушава възможност за спечелване на всяка една от предоставяните награди, независимо от това, кога е участвал в кампанията.

Предвид изложените в сигнала твърдения и събраните в хода на предварителното проучване доказателства, се създават основателни съмнения за наличие на евентуално извършени нарушения по Глава VІІ от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) – „Забрана за нелоялна конкуренция“, изразяващи се в действия в противоречие с добросъвестната търговска практика при провеждане на промоционална кампания по надслов: „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl” от страна на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД.

Липсата или наличието на извършено нарушение на глава VІІ от ЗЗК може бъде установено с решение на Комисията, постановено след извършено проучване по образувано производство по реда на глава ХІІ от ЗЗК.

С оглед на гореизложеното Комисията за защита на конкуренцията приема че в случая са налице основания за образуване на производство по Глава VІІ от ЗЗК за проучване на евентуално извършени нарушения по Глава VІІ от ЗЗК от страна на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД при провеждането на кампания „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl”

СТАНОВИЩЕ НА „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ (ЛИДЛ)

В становището си ЛИДЛ изразява несъгласие с твърденията изложени в сигнала на г-н Константин Илиев, че условията на промоционалната кампания са „подвеждащи и непълни“ и че водят до формиране на разбиране, че предпоставките за участие във всеки един от двата етапа на кампанията са идентични. ЛИДЛ сочи, че от общите условия на кампанията е видно, че в рамките на периода, през който същата се провежда, са ясно обособени 2 отделни етапа. Обособяването е както във времеви аспект (т. 3 от общите условия посочва, че етап 1 се провежда от 21.10.2015 г. до 08.11.2015 г., а етап 2 се провежда от 09.11.2015 г. до 22.11.2015 г.), така и по отношение на условията за участие (т. 7 от общите условия за етап 1 и т. 10 от общите условия за етап 2) и наградите, които могат да бъдат спечелени. От своя страна условията за участие в двата етапа са допълнително отделени в рамките на раздел III, като „Участие в Етап 1 на Играта“ и „Участие в Етап 2 на Играта“.

Ответното дружество сочи още, че конкретните условия за участие в етап 1 на кампанията са ясно посочени – за да вземе участие в тази фаза потребителят трябва в посочения период от време да направи покупка в магазин на Лидл за повече от 15 лева, да получи съответния брой талони, като изрично с пример е посочено, че за всеки 15 лева потребителят получава по 1 талон (т.е. може да получи повече от 1 талон в зависимост от общата стойност на покупката си) и да се регистрира на посочената страница като предостави съответните данни. Също толкова ясни и недвусмислени са конкретните условия за участие в етап 2 получаване на талон на каса в магазин на Лидл в посочения период и регистрирането му ведно с определените лични данни на страницата на кампанията. Ответното дружество допълва, че никъде в тези конкретни условия за участие в етап 2 от кампанията не е заложена необходимостта от покупка, съответно стойност на такава покупка. Съвсем съзнателно в условията е залегнало, че от касата се получава талон (в единствено число) и за разлика от етап 1 не е развита възможност за получаване на повече от един талон.

Според ЛИДЛ нито един текст от съдържанието на Раздел III. „Условия за участие“, както и на целите общи условия, по никакъв начин не би могъл да създаде у средния разумен и критичен потребител разбирането, че участието в етап 2 на кампанията изисква покупка на определена стойност и/или че потребителят, независимо дали е направил или не покупка, може да получи при едно минаване през каса повече от един талон. Предвид тези причини, ЛИДЛ счита, че няма никакво основание и четящият да остане с впечатлението, „че условията са същите като в етап 1“, т.е., че следва да получи по един талон за всеки 15 лв. Напротив, доколкото условия за получаване на талон, подобни на тези за етап 1 изобщо не са включени в частта от общите условия, касаеща етап 2, очевидно според ответното дружество е, че единственото, което потребителят трябва да направи, е да мине през каса на магазин на Лидл и да получи талон.

На следващо място ответното дружество оспорва и твърдението на потребителя, че е получил информация от касиер в магазин на Лидл, „че през втори етап се дава само по 1 талон за покупка над 25лв., като сочи, че основен аспект в организацията на магазинната мрежа на Лидл е възможността за бърза, безпрепятствена и точна комуникация между централата и всеки един от магазините с цел свеждане до знанието на служителите на конкретните изисквания за организиране на продажбите и осъществяване на промоционални активности. В тази връзка Лидл сочи, че е въвел три информационни медии към своите магазини, а именно:

(…..)*;

(…..)*;

(…..)*.

Лидл твърди, че със седмичния бюлетин от 05.11.2015 г. (четвъртък – календарна седмица (KW) 45) е уведомило всички магазини за спецификите при провеждане на етап 2 на кампанията, вкл. условията за получаване и броя на получаваните талони. Изрично е посочено, че покупка не се изисква, както и че на един клиент се предоставя 1 талон.

На последно място Лидл счита за несъстоятелно и твърдението на г-н Илиев, че е отправил въпроси към Лидл относно необходимостта от покупка за участие в етап 2 на кампанията и броя на талоните, които се предоставят в рамките на този етап, но не е получил отговор. Ответното дружество сочи, че г-н Илиев е изпратил имейл до електронния адрес pr @ lidl . bg на 09.11.2015 г., в който е поискал уточнение относно условията за участие в етап 2 на кампанията. На 10.11.2015 г. Лидл е отговорил, като в отговора изрично е посочено, че покупка за участие във втория етап на кампанията не се изисква, а всеки клиент получава по 1 талон. Същият ден г-н Илиев е изпратил втори имейл, на който, макар и на 20.11.2015 г. също е получил отговор.

Ответното дружество допълва, че от всички постъпили до Лидл сигнали във връзка с провеждането на кампанията, сигналите/въпросите, получени във връзка с изясняване на условията за участие в етап 2 на кампанията, са относително малко – 31, особено на фона на общия брой регистрации в рамките на етап 2 на кампанията – над 850 000. Пояснява, че преобладаващата част от тези сигнали се дължат на неотчитане от страна на потребителите, че кампанията се провежда на два отделни етапа и че към момента на тяхното посещение в магазин на Лидл кампанията се е намирала именно във втория си етап.

По отношение на промоционалната кампания „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl”, ответното дружество сочи, че организатор на кампанията е „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД. Наградите за цялата кампания се предоставят под формата на ваучери за пазаруване, а общата стойност на всички награди е 52 080 лева, които са разпределени както следва:

Наградите се осигуряват от организатора – „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД. Печелившите участници и в двата етапа на кампанията се определят въз основа на томбола на случаен принцип, като същата е била проведена на 03.12.2015 г. както е посочено и в общите условия. Лидл сочи, че имената на спечелилите награда се публикуват на www.lidl.bg\5years. а печелившите се уведомяват и на посочените от тях имейл адреси, че са спечелили награда. Наградите се получават или от магазин на Лидл на посочена от спечелилия участник дата (след 05.01.2016 г.), или в срок до 30 дни от получаване на имейл с точен адрес, чрез изпращане до този адрес за сметка на организатора.

В становището се уточнява, че за участие в етап 2 на кампанията няма изискуем минимален праг на покупка, нито изискване за покупка като цяло, съответно такова изискване не е обявявано никъде. В рамките на етап 2 всеки потребител получава при минаване на каса талон, независимо дали е закупил нещо от магазина или не и независимо от стойността на покупката, ако такава е направена.

Ответното дружество пояснява, че за целите на кампанията са изработени и отпечатани два вида талони – за етап 1 и етап 2. Същите се различават откъм съдържание (на гърба на талона за етап 2 е записано „366 дни безплатно пазаруване“ вместо „безплатно пазаруване“ за етап 1, което показва възможността за спечелване на другите награди, предвидени за етап 1), като върху талона за етап 2 е добавено и скреч поле във връзка с въвеждане в рамките на втория етап от кампанията на възможност за спечелване на моментна награда – шоколад. Тази възможност не е официална част от кампанията, поради което и не е залегнала в общите условия и не е афиширана където и да е, и по какъвто и да е начин. В случай на печалба на моментна награда частта, на която е поставено скреч полето, се откъсва и се предоставя на служител на каса. Другата част от талона остава в потребителя с цел осигуряване на възможност за участие за наградата за етап 2 от Кампанията.

Лидл сочи, че кампанията „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“ не е рекламирана в никакви платени рекламни канали, а единствено в собствените дигитални такива на Лидл (интернет страница, newsletter, мобилно приложение), както и чрез брошура и плакат в магазините и уточнява периодите на рекламиране. Лидл посочва, че във връзка с провежданата кампания сигнали, оплаквания и въпроси са постъпвали както директно на адрес pr@lidl.bg. така и чрез формата за контакт, налична на интернет страницата на Лидл, или директно на hotmail@lidl.bg.

Постъпилите по последните два начина оплаквания, сигнали и въпроси са били вътрешно препращани към имейл pr@lidl.bg. откъдето е изпращан отговор. Получените сигнали, оплаквания и въпроси могат най-общо да се обособят в следните категории:

– сигнали във връзка с изчерпване на талони в рамките на първите 2 дни от етап 1 на кампанията

– сигнали за затруднения при регистрация на уникален код на талон отговори – въпроси във връзка с условията за участие в кампанията

В становище вх. № КЗК-48/02.03.2016 г. Лидл посочва, че в решението, с което КЗК образува производството предметът на производството е формулиран без да се посочва конкретно кои разпоредби на ЗЗК Комисията има съмнения, че действията и/или бездействията на Лидл в рамките на кампанията „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl” (Кампанията) нарушава.

По отношение на Общите условия на Кампанията Лидл счита, че същите не противоречат на добросъвестната търговска практика, поради което с тях не се нарушава общата забрана по чл. 29 от ЗЗК (и съответно не се нарушават и останалите специални текстове по Глава 7).

В конкретния случай, предмет на производството е промоционална кампания, за чието съществуване потребителите са били информирани чрез различни рекламни материали, изготвени от Лидл, а за механизма на участие и провеждане – чрез Общите условия, към които всеки един рекламен материал изрично препраща. Лидл счита, че Общите условия отговарят на добросъвестната търговска практика, тъй като те ясно, точно, пълно и изчерпателно информират потребителите относно условията за участие в Кампанията и отделните нейни етапи; наградите за всеки един етап; начина на определяне на победителите и начина за раздаване на наградите.

Лидл твърди, че още при първото публикуване на Общите условия на 15.10.2015 г. те са съдържали информация, ясно указваща наличието на два отделени етапа на Кампанията, като разделите за всеки един етап са изнесени отделно и са дадени в по-тъмен шрифт, което е направено, за да насочи вниманието на средния потребител за наличието на два етапа. Това отделяне също така дава сигнал на средния потребител, че има различия в условията за участие и наградите за всеки един етап от Кампанията.

Ответното дружество сочи, че при представянето на двата етапа използва различна структура и различни изразни средства – напр. за Етап 1: да направи покупка за определена стойност, да получи талон, а за Етап 2: да вземе талон за участие от касите на всеки един магазин на ЛИДЛ в България, като в този случай липсват каквито и да било изисквания за вземането на талон на посещение в магазин на Лидл.

С оглед изложеното, Лидл счита че изводът на Комисията в мотивите на Решението за липсата на съществена информация в Общите условия в период от 4 дни след началото на етап 2 на Кампанията относно начина на участие в него, е неправилен.

Според ответното дружество възприемането на направеното от Комисията заключение би означавало да се приеме, че единственият законосъобразен и добросъвестен начин да се информира потребителя, че участието във дадена игра/кампания или част от такава (както е в процесния случай) не изисква покупка, е да се запише изрично: „Участието не изисква покупка“. Лидл счита, че подобен извод не намира опора нито в приложимата нормативна уредба, нито в съдебната практика, тъй като нормативните актове не предвиждат изрично начин, по който дадена информация да се съобщи на потребителя, а единствено изискват тя да е предоставена ясно и точно и да не може да въведе средния потребител, който е сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив, в заблуждение.

Лидл посочва, че действително, на 13.11.2015 г. е допълнил в края на т. 12 от Общите условия израза „Участието в Етап 2 на Играта не изисква покупка“, но не е добавил отсъстваща информация относно начина на участие в етап 2 на Кампанията, а единствено е подчертал по още един допълнителен начин липсата на изискване за покупка.

В подкрепа на твърдението, че редакциите на т. 7 и т. 10 от Общите условия предоставят достатъчно ясно и изчерпателно информацията относно условията и начина на участие в етап 2 и не са могли да въведат в заблуждение средния потребител относно различните условия за участие в етап 1 и етап 2 на Кампанията и липсата на необходимост от покупка за участие в етап 2, според Лидл е и изключително малкият брой отправени въпроси в тази връзка, спрямо общия брой регистрирани талони за етап 2 на Кампанията. Лидл уточнява, че общият брой въпроси за периода от 9.11.2015 г. до 22.11.2015 г. е 31, докато регистрираните талони за участие в етап 2 на Кампанията – (…..)* и допълва, че приблизително половината от тези въпроси са отправени след добавяне в Общите условия на изречението „Участието в Етап 2 на Играта не изисква покупка“. Оттук според Лидл следва, че изключително малък брой потребители не са разбирали условията за участие в етап 2 на Кампанията и това неразбиране всъщност се дължи на липса на разумно очаквана от средния потребител наблюдателност при запознаването с Общите условия.

На следващо място Лидл сочи, че Общите условия и представената в тях информация на потребителите по никакъв начин не биха могли да увредят интересите на конкурентите, доколкото цялата информацията относно спецификите на етап 2 и най-вече условията за участие в този етап на Кампанията са изчерпателно посочени в Общите условия и са ясно разграничени от условията за участие в етап 1. Според Лидл не съществува нито един текст в Общите условия, който би могъл да наведе средния потребител към разбирането, че условие за участие в етап 2 би могло да бъде и изискване за покупка, още по-малко на стойност, равна на тази, необходима за участие в етап 1. Дори потребителят да има съмнение относно това какво точно следва да се разбира под „да вземе талон за участие от касите на всеки един магазин на ЛИДЛ в България“, няма никакво основание да разбира или да може да разбере на база Общите условия, че за участие в етап 2 се прилагат правилата за участие в етап 1 по аналогия и респ. че за да вземе талон потребителят следва да направи покупка на някаква стойност. Така Общите условия според ответното дружество по никакъв начин не биха могли да доведат и до промяна на икономическото поведение на средния потребител, а оттам и до евентуално увреждане интересите на конкурент/и на Лидл.

На следващо място ответното дружество счита, че рекламните материали в тяхната съвкупност, както и поотделно, и във връзка с Общите условия, към които всеки един от тях препраща, не въвеждат и не биха могли да въведат средния потребител в заблуждение относно вида на наградите, които могат да бъдат спечелени в етап 1 и етап 2 от Кампанията. Кампанията се рекламира чрез използване на различни рекламни материали, като рекламни карета в четири броя седмични разносни рекламни брошури на Лидл, рекламни карета на интернет страницата на Лидл www.lidl.ba, в това число със съобщения на началната интернет страница на Лидл и в съответния подраздел на страницата „Игри и промоции“/„5 години Лидл в България“: http://www.lidl.bQ/ba/5Years-6805.htm.7, рекламни карета в официалния нюзлетер (newsletter) на Лидл в периода 26.10.2015 г. – 30.11.2015 г., рекламни карета в мобилно приложение на Лидл в периода 26.10.2015 г. – 30.11.2015 г.

Ответното дружество посочва, че в Общите условия, в раздел IV „Награди“, ясно и точно е указано в два отделни подраздела: „Награди за Етап 1 на Играта“ и „Награди за Етап 2 на Играта“ какви награди биха могли да бъдат получени за всеки един от тях съответно и допълва, че талоните за участие се получават на касите в магазините на Лидл след като съобщенията, касаещи кампанията, вече са публикувани. От това следва, че при получаването на талоните потребителите вече са се информирали за наличието на два отделни етапа на Кампанията, начините за участие в тях и наградите, които могат да се спечелят във всеки един етап, а и на самите талони има изрична препратка към страницата, на която Общите условия се намират.

В допълнение ответното дружество счита, че средният потребител не е могъл да вземе решение за последващи покупки в магазините на Лидл с цел да спечели награда единствено въз основа на информацията върху талона (т.е. без да посети сайта, към който той препраща, след като го е получил на каса). Наред с това сочи, че съдържанието на талоните не е могло да заблуди потребителите относно етапа, за който се получават, тъй като талоните за етап 1 са били изтеглени на 9.11.2015 г. от магазините на Лидл, когато е започнал етап 2 и не са били раздавани повече, като това е видно и от представения Седмичен бюлетин от 5.11.2015 г., изпратен до магазините на Лидл и Извлеченията от вътрешните системи на Лидл, които доказват неговото изпращане.

Според Лидл средният потребител, който е сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив, не е могъл да се заблуди, кога и за спечелването на какви награди от Кампанията може да участва. Воден от своята наблюдателност и предпазливост, за да разбере пълните условия за провеждане на кампанията (т.е. период на Кампанията; условията за участие; видове награди и на кой етап от Кампанията могат да бъдат спечелени), от средния потребител разумно се очаква да посети интернет страницата на Лидл и да се запознае с Общите условия, към които рекламните съобщения препращат.

На последно място, според ответното дружество нито едно от рекламните съобщения не може да бъде квалифицирано като заблуждаваща реклама по смисъла на чл. 32, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1 ЗЗК, тъй като липсва един от кумулативните елементи за наличие на заблуждаваща реклама, а именно рекламата на Кампанията в нейната цялост не е и не е могла да повлияе на икономическо поведение на средния потребител. Следователно, тя не е и не е могла да нанесе вреди на конкурентите на Лидл.

УСТАНОВЕНИ ФАКТИ

Въз основа на извършеното проучване, от събраните доказателства по настоящото производство се установиха следните релевантни факти:

Идентификация:

 1. „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, с ЕИК 131071587, със седалище и

адрес на управление: област София, общ. Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“, № 1 и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно със стоки за широко потребление, които са допуснати до обществения пазар, между които индустриални и хранителни стоки, управление и участие в други предприятия, които осъществяват дейност в горепосочените отрасли, както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон.

Дружеството се представлява и управлява от „Лидл България“ ЕООД, ЕИК 130993772

Собственици: Лидл България ГмбХ, Щутгарт, Германия, HRB 724689-ограничено отговорен съдружник и „Лидл България“ ЕООД, ЕИК 130993772-неограничено отговорен съдружник.

Дружеството е част от Групата Шварц, Германия. Крайна компания – майка на дружеството е Шварц Бетайлингунгс КГ, Германия1.

Установени факти

 1. „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД осъществява дейност, свързана с търговия на едро и дребно със стоки, в това число хранителни и нехранителни стоки.2
 2. В периода от 21.10.2015 г.3 до 03.12.2015 г.4 „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД организира и провежда рекламна кампания под мотото: „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“.
 3. Съгласно представени доказателства, кампанията е популяризирана по следните начини:

– На Интернет страницата на Лидл (www.lidl.bg) в рамките на периода 15.10-30.11.2015 г.;

– Рекламни карета в мобилното приложение на Лидл за периода 26.10. до 30.11.2015 г.;

– Рекламни карета в официалния newsletter на Лидл в рамките на периода от 26.10. до 30.11.2015 г.;

– Чрез раздаване на талони за участие, визуализирани в т. 10 от фактите;

– Чрез разпространение на рекламни брошури в магазинната мрежа на Лидл:

3.1 Наличие на информация за кампания „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“ в рекламните брошури.

 • На стр. 1 на предна външна страна на разносни брошури, валидни за периода 19.10-25.10.2015 г. и за периода 26.10-1.11.2015 г. е поставено рекламно каре с надпис:

1 Съгласно представени договори, заявки, фактури за извършени плащания и др.

2 Съгласно представени договори с доставчици, фактури за извършени продажби и др.

3 На 21.10.2015 г. е предоставена възможност на потребителите да получат талон за участие в Етап 1 на кампанията;

4 На 03.12.2015 г. е проведена томбола за спечелване на наградите в Етап 1 и Етап 2 от кампанията.

Лидл

 • На стр. 1 на предна външна страна на разносна брошура, валидна за периода 2.11 -8.11.2015 г. и на стр. 16 на задна външна страна на разносна брошура, валидна за периода 9.11 -15.11.2015 г., е поставено рекламно каре с надпис:

2

 1. Общите условия на Кампанията са публикувани на Интернет страницата на Лидл: wwwlidl.ba . на 15.10.2015 г. в 6 часа и 38 минути сутринта, когато е създадена и подстраницата за кампанията5.

4.1 Съгласно Общите Условия, кампанията е разделена на два етапа, като за участие във всеки един от тях е необходимо потребителят да направи следното:

4.1.1 Участие в Етап 1 на Играта

За да участва в Етап 1 на Играта лицето трябва:

 • да направи покупка за над 15 лв. в магазин на ЛИДЛ в България (от 21.10.2015 г. до 08.11.2015 г.);
 • да получи талон за участие от касата на съответния магазин. За всеки 15 лева от дадена покупка Участникът получава по един талон – например ако дадена покупка е на стойност 47 лева, Участникът ще получи три талона;
 • да попълни в регистрационната форма на сайта на ЛИДЛ www.lidl.bg/5years, точно уникалния номер на талона за участие и следните лични данни: име; фамилия; имейл адрес; телефонен номер.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, чрез регистрация на различни кодове. С един талон може да се спечели само една награда.

4.1.2 Участие в Етап 2 на Играта

5 Съгласно представени от Лидл лог (log) от интернет страницата към съответната дата и декларация

За да участва в Етап 2 на Играта лицето, трябва:

 • да вземе талон за участие от касите на всеки един магазин на ЛИДЛ в България (от 09.11.2015 г. до 30.11.2015 г.);
 • да попълни в регистрационната форма на сайта на ЛИДЛ www.lidl.bg/5years, точно уникалния номер на талона за участие и следните лични данни: име; фамилия; имейл адрес; телефонен номер. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти.

4.2 Съгласно доказателствата, с уникален код, получен чрез талон за участие в Етап 1 на кампанията, на участникът не е предоставена възможност да участва и в Етап 2 на същата.

 1. Съгласно Общите Условия на кампанията, наградите се осигуряват от организатора за цялата кампания се предоставят под формата на ваучери за пазаруване. Общата стойност на всички награди е 52 080 лева, които са разпределени както следва:

5.1 Награди за 1 Етап

– 5 награди- пазаруване в магазини Лидл за половин година (обща стойност 1440 лв. за всяка награда);

– 50 награди- пазаруване в магазини Лидл за 1 месец (обща стойност 240 лв. за всяка награда);

– 500 награди- пазаруване в магазини Лидл за 1 седмица (обща стойност 60 лв. за всяка награда);

Наградите ще се предоставят под формата на ваучери за пазаруване в магазини Лидл със срок на валидност от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

5.2 Награди за 2 Етап

Всеки участник, който е получил талон в съответствие с правилата (за 2 Етап) и го е регистрирал, има право да участва в тегленето и да спечели голямата награда – пазаруване в магазини Лидл за една година (на обща стойност 2880 лв.).

 1. Съгласно условията на кампанията, всяка награда ще се предостави под формата на ваучери за пазаруване в магазини Лидл със срок на валидност от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

6.1 Наградите (ваучерите) за 1 Етап се получават еднократно. Наградата (ваучерите) за 2 Етап се получават ежемесечно за съответния месец в рамките на календарната 2016 г.

6.2 Наградите се получават или от магазин на Лидл на посочена от спечелилия участник дата (след 05.01.2016 г.) или в срок до 30 дни от получаване на имейл с точен адрес чрез изпращане до този адрес за сметка на организатора.

 1. Съгласно доказателствата, в кампанията може да бъде спечелена и допълнителна „моментна награда” под формата на млечен шоколад.

7.1 Съгласно приложен седмичния бюлетин на Лидл (……)*

7.2 Съгласно доказателствата, на всеки един талон за Етап 2 на Кампанията има отделна допълнителна (малка част), обособена с перфорирана линия, която част може да се откъсва. В малката част се съдържа скреч поле, което потребителят следва да изтрие, за да провери дали печели моментна награда. Над скреч полето е посочен код, идентичен на кода, обозначен на основната (голяма част) на талона. (Изображение 6 от фактите)

7.3 Съгласно информация, получена с писмо с вх. № КЗК-48 от 02.03.2016 г., „моментната награда” – млечен шоколад се предлага в постоянния асортимент на Лидл и е на продажна цена 1.09 лв/бр.

7.4 Съгласно приложените доказателства и информация, получена с писмо вх. № КЗК-48 от 02.03.2016 г., (……)*

7.4.1 (……)*

7.4.1 В материалите, промотиращи кампанията (ОУ, талони и брошури), след изтриване на скреч полето и спечелване /неспечелване на „моментна награда” от страна на потребителя, не е указана възможност за продължаване на участието на същия за голямата награда в Етап 2.

 1. Съгласно доказателствата, печелившите участници и в двата етапа на кампанията са определени въз основа на томбола на случаен принцип, проведена на 03.12.2015 г. Имената на спечелилите награда са публикувани на www.lidl.bg\5 years. като печелившите са уведомени и на посочените от тях имейл адреси, че са спечелили награда.
 1. Съгласно Общите Условия на кампанията „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“ и информация, получена с писмо вх. № КЗК-48 от 21.12.2015 г., голямата награда на обща стойност 2880 лв. не може да бъде получена, ако потребителят вземе участие в периода от 19.10.2015 г. до 08.11.2015 г.
 1. В хода на кампанията са раздавани два вида талони. Използвани два вида талони

10.1 Изглед на Талон за Етап 1 предна страна:

3

10.2 Изглед на Талон за Етап 1 задна страна:

4

10.3 Изглед на Талон за Етап 2 предна страна:

Лидл

10.4 Изглед на Талон за Етап 2 задна страна:

Лидл

 1. Съгласно представени Общи Условия на кампания: „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“, публикувани на 19.10.2015 г. на Интернет страница www.lidl.b g .5years ., в т.12 е посочено: ”Всеки участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти”.

11.1 Съгласно информация, получена с писмо вх. № КЗК-48 от 21.12.2016 г., рамките на периода на провеждане на кампанията Общите условия са променяни три пъти от страна на организатора Лидл, както следва:

7

 1. Съгласно представена справка относно общ брой раздадени талони по време на промоционалната кампания и общ брой на регистрирани за участие талони, за всеки етап поотделно.

8

 1. Съгласно предоставена информация с писмо вх. № КЗК48/2016 г, във връзка с провежданата кампания от страна на клиенти на организатора са постъпили сигнали (31 бр.), на адрес pr@lidl.bg ., чрез формата за контакт, налична на Интернет страницата на Лидл и директно на hotmail@lidl.bg .

Съгласно приложените сигнали, същите касаят непълноти по отношение на обявените Общи условия на кампанията, изчерпани талони в рамките на първите дни от кампанията, както и затруднения във връзка с регистрацията на уникален код за участие.

ПРАВНИ ИЗВОДИ

Приложно поле на глава VII от ЗЗК

Настоящото производство е образувано служебно на основание чл. 94, ал. 1, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК, с Решение № 49/27.01.2016 г. на КЗК и е относно постъпил сигнал до КЗК против рекламна кампания на търговска верига „Лидл“ – „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“, съдържащ информация за подвеждащи и непълни условия на кампанията.

Предвид обстоятелството, че в сигнала се съдържат твърдения относно наличие на заблуждаващи послания в посочената кампания, както и непълни и подвеждащи условия на същата, представляващи нелоялна търговска практика, Комисията счита, че правният анализ следва да се съсредоточи изцяло върху проучване на липсата или наличието на извършени нарушения по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 (заблуждаваща реклама) от ЗЗК при провеждане на рекламната кампания на търговска верига „Лидл“ под надслов: „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“.

Процесен период

Комисията приема за относим към анализа на поведението на ответното дружество с оглед съставомерност по чл. 32 ,ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗЗК, периода на организиране и провеждане на рекламна кампания под мотото „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“, т.е. от 15.10.2015 г. (датата на обявяване на ОУ на кампанията- т. 4 от фактите) до 03.12.2015 г. (датата на теглене на наградите – т. 11 от фактите)

По чл. 32 във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК

В сигнала, подаден от потребител до КЗК, са изложени твърдения в две насоки. Първата насока е във връзка с провеждана от Лидл промоционална кампания с подвеждащи и непълни условия. Сочи се, че според общите условия на страницата на търговеца кампанията е разделена на два етапа, като по време на първия етап клиентът получава по 1 талон за участие в томбола с награди за всеки 15 лв. покупка. В сигнала се твърди още, че в текста на втория етап не са посочени изрично от страна на „Лидл условията, при които се получава талон, а е записано само, че клиента трябва „да вземе талон за участие от касите на всеки един магазин на Лидл в България”. Според сигналоподателя, с така формулираните условия потребителят остава с впечатление, че условията са същите като в Етап 1, т.е. по един талон за всеки 15.лв.

Във втората насока се обсъжда, че при направена от сигналоподателя покупка в магазин на Лидл на 09.11.2015 г. за 132 лв. касиерът му е предоставил само 1 талон, като му е обяснил, че през втори етап се дава само по 1 талон за покупка над 25 лв.- условие, което според сигналоподателя, по никакъв начин не е описано в общите условия на промоцията.

Предвид изложените съображения в сигнала, Комисията следва да анализира поведението на „Лидл България“ ЕООД енд Ко“ КД при провеждане на посочената рекламна кампания и съответствието му с разпоредбите на ЗЗК.

Заблуждаващата реклама като форма на нелоялна конкуренция е забранена поради негативния ефект, който оказва или може да окаже върху конкуренцията на пазара посредством въздействието си върху икономическото поведение на потребителите. В защита на тези комплексни интереси законодателят е създал правна рамка, целяща да ограничи рисковете и негативите от разпространението й.

За да е осъществен съставът на забраната, е необходимо преди всичко да се установи наличието на реклама по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ЗЗК. Съгласно дефиницията, „реклама“ е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения.

Предвид обстоятелството, че посланията в кампания „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“ касаят предлаганите от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД продукти и че същите са изнесени, както в Интернет пространството – Интернет страница на дружеството http://www.lidl.bg/, публикуваните рекламни карета в мобилно приложение на Лидл и в официалния newsletter на дружеството, така и чрез разпространение на рекламни брошури, Комисията счита, че те имат рекламен и публичен характер, като същите следва да бъдат анализирани през призмата на евентуално наличие на заблуждаваща реклама. Доколкото посочената реклама има масов характер на разпространение, може да се обоснове и извод, че рекламните послания са достигнали до неограничен кръг крайни потребители, като техни адресати.

В своя анализ за съставомерност по чл. 32, ал. 1 от ЗЗК на процесната кампания, комуникирана под надслов: „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“, Комисията следва да обсъди доколко същата, включително и по начина на нейното представяне, е в състояние да подведе лицата, до които достига, и поради това да повлияе на тяхното икономическо поведение и нанася или може да нанесе вреди на конкуренти.

При анализирането на информацията, съдържаща се в рекламните материали и на Интернет страницата, и следвайки константната си практика Комисията взема предвид обстоятелството, че рекламата по своята същност не е просто сбор от съобщени факти, които се възприемат изолирано един от друг от потребителите, а представляват цялостно послание, с което се цели да се въздейства върху икономическото им поведение. За целта бяха изискани доказателства, въз основа на които са изведени твърденията, съдържащи се в материалите, обективиращи рекламната кампания, а също така и такива в подкрепа на водещото мото на кампанията „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“.

На първо място в настоящото решение е необходимо да се обсъди доколко посланието в рекламата: „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“ отговаря да действителното положение, както и дали същото би се възприело от адресатите в буквален смисъл.

Съгласно представените доказателства, рекламната кампания е била реализирана чрез разпространение на рекламни брошури, талони, както и поместване на рекламни карета в Интернет пространството (мобилно приложение и официален newsletter на Лидл). Водещото във всички видове рекламни материали за целия период на провеждане на кампанията е посланието Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl, което подчертава името на хранителната верига (предприятието), провеждащо кампанията. Видно от фактите, в някои видове рекламни материали (например брошури) под водещото послание се сочат и наградите, които следва да се получат в кампанията. (Изображение 2 от фактите)

След анализ на представените в производството доказателства, Комисията достигна до извода за наличие на заблуждаваща информация в посланието на кампанията „Спечели 366 дни безплатно пазаруване” поради следното:

От страна на организатора на кампанията се предоставя възможност за спечелване на общо 4 различни награди, ограничаващи се до пазаруване в магазини Лидл за определен период – една седмица, един месец, половин и една година. Съгласно комуникираните рекламни материали, това пазаруване следва да бъде „безплатно” за спечелилия награда. Във всички рекламни материали са изброени предоставяните в кампанията награди, като в някои от материалите (талони и рекламни карета) се визира само голямата награда – „366 дни безплатно пазаруване”, а в други (брошури и рекламни карета) и останалите три възможни, а именно: „1 година пазаруване в магазини Лидл, пазаруване в магазини Лидл за половин година, пазаруване в магазини Лидл за един месец и пазаруване в магазини Лидл за една седмица”. Видно от доказателствата, никъде в рекламните материали не е указано, че кампанията се провежда в 2 етапа, при които има съществени разлики по отношение механизъм на участие (с или без покупка) и видове награди, които се следват при печалба.

При съпоставка на наличната информация върху рекламните материали, касаеща наградния фонд, със съществуваща в ОУ на кампанията, публикувани на www.lidl.bg\5 years., се установява разминаване между отправеното до потребителите предложение, в т.ч. и обещаваните награди, с действителните параметри на наградите.

На първо място, съгласно ОУ, възможностите за получаване на всяка една от наградите е различна, в зависимост от етапа (периода), в който потребителят участва в кампанията. Т.е. ако участва (направи покупка) в периода от 21.10.2015 г. до 08.11.2015 г. възможността да получи голямата награда „366 дни безплатно пазаруване” несъществува. И обратно, ако участва в периода от 09.11.2015 г. до 22.11.2015 г. е невъзможно да спечели наградите – безплатно пазаруване в Лидл за една седмица, един месец или половин година. (т. 4.1.1, т. 4.1.2, т. 5.1 и т. 5.2 от фактите)

Следователно, предвид обстоятелството, че посланието „Спечели 366 дни безплатно пазаруване” е комуникирано през целия период на кампанията и във всички рекламни материали, то същото може да се определи като такова с невярно и заблуждаващо потребителите съдържание, тъй като внушението, което се прави от него е за възможността да бъде спечелена голямата награда по време на цялата кампания, без да е направено уточнението за разграничителен критерий по отношение на период на участие.

На следващо място в производството се установи, че дори и да вземе участие в във втория етап на кампанията и да спечели голямата награда, на потребителя не се предоставя реална възможност за безплатно пазаруване в период от 366 дни, предвид съществуването на горна граница за стойността на покупките, заложена в ОУ на кампанията. Съгласно доказателствата, такава горна граница от 2880 лв. (т. 5.2 от фактите) не е пояснена в рекламните материали, комуникиращи промоцията. Използваното в рекламните материали послание „безплатно пазаруване за 1 година” се възприема в буквален смисъл и не води до асоциация за наличие на пределна граница на покупките, които следва да се направят от потребителя в рамките на годината. Напротив, безплатното пазаруване се асоциира с нещо, което се дава на първо място „безвъзмездно” и на второ място – без ограничаване в броя, вида и стойността на покупките. Именно ниската степен на възможност потребителят да предположи, че при евентуална печалба от негова страна на голямата награда, пазаруването не следва да надвишава определена сума, го прави доверчив към поднесената информация в рекламните материали и последващо търсене от негова страна на допълнителни източници за осведомяване, като ОУ например, става малко вероятно.

На второ място в настоящото решение е необходимо да се направи анализ относно това дали всички рекламни материали, комуникиращи процесната кампания, са непротиворечиви, както по между си, така и с ОУ на кампанията.

Видно от представените доказателства, от страна на организатора на кампанията се демонстрира непоследователност в поведението, що се касае до обявяване на основни параметри на предложението като срок на кампанията, механизъм на участие в нея и т.н. (т. 11.1 от фактите)

Според ОУ на страницата на Лидл www.lidl.bg/5years, кампанията е разделена на 2 етапа, като по време на първият етап е разписано, че клиента получава по 1 талон „За всеки 15 лева от дадена покупка”. В обявените от организатора на кампанията условия за участие във втори етап липсва уточнение по отношение на изискуем минимален праг за покупка, както и за брой талони, които следва да бъдат получени от клиента при надвишаване на този праг. Едва 4 дни след старта на кампанията (на 13.11.2015 г.) ОУ са променени, като е направено уточнението „Участието не е обвързано с покупка”.

Комисията счита, че липсата на съществено условие във всички материали, комуникиращи кампанията, относно механизмът за включване в същата е от естеството за доведе до объркване от страна на потребителя и оттам до невъзможност да направи обоснован търговски избор.

На следващо място в настоящото решение следва да се посочи и установеното несъответствие между представите на потребителя за стойностите на обещаваните награди и действителните такива.

Например, относно наградата: „пазаруване в магазини Лидл за 1 седмица” в ОУ на кампанията е поставена „обща стойност 60 лв.”, а в рекламните материали такава стойност не е заложена. В рекламните материали, над посочената награда „пазаруване в магазини Лидл за 1 седмица” е поставено общото послание „безплатно пазаруване”. (Изображение 2 от фактите) Действително във всяка кампания не е от съществена важност всички условия да бъдат видни върху рекламните материали, като е възможно някои параметри на предложението да бъдат конкретизирани в ОУ на кампанията например. В конкретния случай обаче, по отношение на предлаганите в кампанията награди, рекламодателят е избрал подхода да ги посочи изчерпателно в рекламните материали, без да направи препратка за някои от техните характеристики (като максимален размер) към ОУ на кампанията. В този случай, потребителят, доверявайки се на информацията от рекламните материали, остава неинформиран в достатъчна степен относно естеството на наградите, а само за периода, в който може да се възползва от „безплатното пазаруване” – една седмица, един месец и т.н.

Следователно, видно от направения анализ може да се обоснове заключението, че рекламните послания до адресатите в своята съвкупност не дават пълна, точна и ясна информация за обекта на рекламата, за да е в състояние потребителя да направи своя информиран избор и на тази база да вземе своето търговско решение.

На следващо място е необходимо да се обсъди доколко в рекламните материали и/или в ОУ на кампанията е указана възможността за спечелване на „моментна награда”, както и възможността за последващо продължаване на участието на потребителя в кампанията, след спечелване на такъв вид награда.

Съгласно предоставена от Лидл информация и доказателства, по време на провеждане на Етап 2 от процесната кампания, на потребителите е предоставена възможност за получаване на т.н. „моментна награда” под формата на 1 бр. шоколад. Видно от предоставените материали, комуникиращи промоцията, подобна награда (……)* (т. 7.4 от фактите)

Обстоятелството, че от страна на организатора през целия период на провеждане на кампанията не е предоставена изчерпателна информация относно всички видове възможни награди е недобросъвестно по своя характер поведение, дотолкова, доколкото потребителят е лишен от правото да направи обективна преценка за възможното си участие при липсата на следваща му се информация.

Тук е необходимо да се анализира и възможното потребителско поведение след получаване на талон за Етап 2 на каса от магазинната мрежа на Лидл.

Видно от предоставен в КЗК талон (Изображение 6 от фактите), същият се състои от малка и голяма част, като малката част, обособена с перфорирана линия, може да се откъсва. В малката част се съдържа скреч поле, което потребителят следва да изтрие, за да провери дали печели моментна награда. Над скреч полето е посочен код, идентичен на кода, обозначен на основната (голяма част) на талона. В хода на производството и от представените доказателства се установи обаче, че след изтриване на скреч полето и спечелване /неспечелване на „моментна награда”, никъде не е указана възможност за продължаване на участието на потребителя за голямата награда в Етап 2.

Следователно, потребителят информирайки се за това дали печели или не „моментна награда” с малката част на талона си, много трудно, без следващо му се указание, може да достигне до идеята да продължи участието си за голямата награда от Етап 2 с останалата част на талона. Този извод се подкрепя и от съвпадащите се кодове на малката и голяма част на талона и асоциацията, която може да се направи от това съвпадение, а именно, че при използване на код от малката част и узнаване на резултат (……)* или (……)*, последващо използване на идентичен код е безпредметно.

В потвърждение на горния извод е и предоставената от Лидл справка (т. 12 от фактите) за регистрирани за участие талони, за (……)* на кампанията, от която е видно, от общо раздадени (……)* бр. талони едва (……)* бр. са регистрирани за продължаване на участие за голямата награда.

Не на последно място и с оглед пълнота на настоящия анализ, Комисията следва да обсъди изнесените от Лидъл доводи и направените констатации в приложеното от дружеството становище по повод провеждането на процесната кампания.

Според „Лидл България“ ЕООД енд Ко“ КД при разглеждане на рекламните послания и ОУ на дружеството относно кампанията, валидни за периода преди въвеждане на изричен текст „Участието не изисква покупка”, средно интелигентният и добре информиран потребител е в състояние да направи преценка, че за участие в Етап 2 на кампанията не се изисква да е направил покупка.

Комисията не споделя горецитираните доводи, поради следното:

Във всяка промоционална кампания механизмът за включване на потребителите в нея следва да бъде коректно указан от страна на организатора, с оглед предоставянето на възможност на потребителите да направят своя информиран избор. Поради това условия, изискуеми за включване в една кампания като „с покупка” или „без покупка”, са от категорията на „съществените”, тъй като се свързват с конкретни възможности на потребителите. Принципно се предполага, че когато в условията на една кампания няма заложен финансов праг за участие, то мотивацията и моментната готовност на потребителите за включване в същата обективно биха се повишили, както и търговското им решение би било взето в по-кратък срок.

Доколкото за включване в Етап 1 в процесната кампания от страна на организатора е заложен минимален праг за участие (покупка на стойност от 15 лв.), както и доколкото липсва яснота в условията на Етап 2 в тази връзка, от страна потребителя би се възприела идеята за непроменени условия в тази част, а именно: праг за участие 15 лв. До този извод би го довела идеята, че кампанията е една и се провежда под общо мото, както и информацията за предлаганите от организатора награди, където за по-малките награди, обещавани в Етап 1 на кампанията се изисква покупка и е логично да се възприеме, че за голямата награда в Етап 2 критерия за участие е непроменен.

Следователно, липсата на съществена информация оносно включване на потребителите в Етап 2 на кампанията е укоримо поведение от страна на организатора, предвид реалната възможност да възникне объркване в потребителите, което да повлияе и върху техния икономически избор. В тази връзка е и адресираният до КЗК сигнал, според който „…с така формулираните условия на Етап 2 потребителят остава с впечатление, че условията са същите като в Етап 1, т.е. по един талон за всеки 15.лв…

Комисията не споделя изложената в становището на ответното дружество теза, че средно статистическия потребител следва да се информира за начина на участие в кампанията и за наградния фонд на същата от сайта на Лидл, където са видни ОУ, а не от комуникираните рекламни материали, предвид непълнота на последните.

На първо място КЗК счита, че не следва да съществува противоречие между посланията в рекламните материали, комуникиращи една кампания и нейните ОУ (по отношение на награди, период на получаване и т.н.), като ОУ следва да бъдат изцяло в подкрепа и в унисон с посланията. В случай че в рекламните материали не са посочени видове награди и не може да се направи извод за техния размер е оправдано насочване на потребителя към други източници за осведомяване, като напр. ОУ на кампанията. В анализираните процесни рекламни материали обаче се конкретизират видове награди, брой от всеки вид, като над описанията присъства и обозначението „безплатно пазаруване”, което противоречи на ОУ, предвид заложената в последните стойност на наградите в лв.

На следващо място, от страна на потребителя се презюмира, че принципно изнесените в една рекламна кампания твърдения отговарят на обективната действителност, както и че същите не се разминават с ОУ на кампанията, още повече когато се касае за използвана конкретика от страна на рекламодателя като „безплатно”, „366 дни” и т.н. Ако адресатът на посланието не се доверява на поднесените му в дадената реклама твърдения, то смисълът на рекламирането се поставя под въпрос, тъй като целеният с рекламата ефект не може да се постигне, а именно: пренасочване и стимулиране на търсене на даден продукт. Следователно,

рекламата би била излишна, като форма на комуникация между предложител и потребител, ако „средният, разумен, опитен и критичен“ потребител се отнася скептично и с недоверие към поднесената му чрез нея информация. Всъщност рекламата има за цел точно да повлияе на преценката на потребителя. В конкретния случай, използваните категорични твърдения в посланията на процесната рекламна кампания не оставят място за съмнение относно истинността им и Комисията счита, че внимателният и интелигентен потребител би ги възприел с доверие.

Следователно, предоставената на потребителя възможност за получаване на пълна и достоверна информация от ОУ на кампанията, качени на сайта на ответното дружество, не е от естеството за санира съществуващото противоречие в материалите комуникиращи същата, както и възможността от създаване на заблуда по отношение на потребителите. Този извод се подкрепя и от констатираната в настоящото производство непоследователност в поведението на Лидл по отношение на правените от дружеството неколкократни промени в ОУ на кампанията.

Не на последно място е необходимо да се посочи, че в условията на кампанията обективно не е заложена предпоставка потенциалния участник да разполага и ползва Интернет. От друга страна, Комисията счита, че след предоставяне от страна на организатора на първоначална информация, удовлетворяваща възможността на потребителя да направи избор за участие в кампанията, не следва да му вменява последващ ангажимент да проверява за евентуални промени в параметрите на предложението. В този смисъл, направената препратка в рекламните материали, комуникиращи кампанията, към Интернет сайта на организатора, не е в достатъчна степен в състояние да удовлетвори изискванията за коректно и изчерпателно представяне на съществени характеристики и условия на процесната кампания.

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че може да бъде обоснован изводът за заблуждаващия характер на анализираната рекламна кампания под надслов „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“, както поради негативния ефект, който оказва или може да окаже върху конкуренцията на пазара, така и поради въздействието, което е в състояние да окаже върху икономическото поведение на потребителите.

По отношение на субектите, които носят отговорност за заблуждаващия характер на рекламата

Формулировката на чл. 32, ал. 2 на ЗЗК повдига въпрос относно изпълнителното деяние, което удовлетворява фактическия състав на забраната и което има пряко отношение и към субектите, носещи отговорност. Законът предвижда изрично, че отговорност за заблуждаваща или неразрешена сравнителна реклама носи както рекламодателят, така и рекламната агенция, която я е изготвила.

С писмо вх. № О-144 от 21.12.2015 г., „Лидл България“ ЕООД енд Ко“ КД сочи, че то самостоятелно организира и провежда кампанията. От друга страна, по преписката не се представиха доказателства да е била ангажирана рекламна агенция с цел изготвяне на процесната реклама и/или подпомагане на ответното дружество при изготвяне на същата. Следователно, може да се обоснове изводът, че концепцията за рекламата и рекламните материали са изцяло изработени Лидл.

Предвид горното, Комисията счита, че отговорността за съдържанието на рекламна кампания под надслов: „Спечели 366 дни безплатно пазаруване в Lidl“ следва да бъде поета единствено от „Лидл България“ ЕООД енд Ко“ КД.

Видно от горното, Комисията счита, че от страна на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД е осъществен съставът на чл. 32 ,ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК.

Относно определяне размера на имуществената санкция на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД

Съгласно чл. 100, ал. 5 от ЗЗК, при определяне на санкциите за извършени нарушения на закона се вземат предвид тежестта и продължителността на нарушението, както и смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. С приетата от Комисията на основание на същия текст от закона Mетодика за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията, приета с Решение № 71/03.02.2009 г. на КЗК, изменена и допълнена с Решение № 330/17.03.2011г. и Решение № 900/17.11.2015 г., са конкретизирани критериите при определяне размера на санкцията по глава VІІ и VІІ а от ЗЗК.

При определяне на размера на санкцията за извършено нарушение по чл. 32 ,ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК на първо място трябва да се определи вида на установеното нарушение по смисъла на т.17.2а. от Методиката, като за тази цел следва да се анализира продължителността на процесното деяние и неблагоприятните правни последици, до които то е довело.

Така обусловено нарушение по този текст се изразява в провеждане от страна на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД на рекламна кампания, в която използват подвеждащи потребителя твърдения. Предвид обстоятелството, че рекламните послания са достъпни и в Интернет пространството, възможността на същите да достигнат до неограничен брой потребители е голяма. Предвид краткия период на провеждане на кампанията (около 48 дни), Комисията счита, че неблагоприятните последици от извършеното нарушение водят до минимален негативен ефект върху ефективната конкуренция.

Следователно, с оглед особеностите на конкретния случай, нарушението може да бъде определено като леко, за което съгласно т.17.а от Методиката за определяне на санкциите се предвижда определяне на основния размер на санкцията до 2% от размера на нетните приходи от продажби на предприятието за предходната финансова година.

В конкретния случай не се откри наличие на смекчаващи или отегчаващи отговорността обстоятелства по смисъла на чл. 18 от Методиката.

Водена от тези съображения Комисията счита, че санкцията следва да отговаря на характера и степента на нарушението, да е съобразена с реализирания оборот на дружеството и да има превантивен характер срещу бъдещи недобросъвестни действия от страна на нарушителя в частност и по принцип от страна на действащите предприятия, използващи реклама за популяризиране на предлаганите от тях стоки и услуги.

С писмо вх. КЗК -48 от 09.03.2016 г., „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД информира, че не разполага с надлежно заверен годишен финансов отчет за приходи и разходи за 2015 г.

Съгласно т. 17.1. от методиката санкцията се определя въз основа на нетните приходи от продажби по т. 17, реализиран през финансовата година, предхождаща постановяването на решението на КЗК, а в случаите, когато предприятията не са изготвили финансов отчет за предходната финансова година съгласно предвидения в Закона за счетоводството срок до 31.03.2016 г., какъвто е настоящия случай, се взема се предвид последният заверен финансов отчет.

Въз основа на приложен по преписката отчет за приходи и разходи на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, приходите от продажби на стоки на дружеството през финансовата 2014 г. година, са в размер на 532 952 000 лв. (петстотин тридесет и два милиона деветстотин петдесет и две хиляди лева).

С оглед на това, Комисията приема, че размерът на санкцията следва да възлиза на 0,35 % (нула цяло и тридесет и пет) от размера на нетните приходи от продажби на дружеството за 2014 г.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 98, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 6 и чл. 98, ал. 2 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията

Р Е Ш И:

 1. УСТАНОВЯВА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, общ. Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“, № 1, и НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ на дружеството в размер на 0,35 % от нетните приходи от продажба на дружеството за предходната финансова 2014 г., равняваща се на 1 865 332 лв. (един милион осемстотин шестдесет и пет хиляди триста тридесет и два лева).
 2. РАЗПОРЕЖДА в едноседмичен срок от влизане в сила на настоящото решение „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД да го огласи за своя сметка в два национални ежедневника.

Глобите и имуществените санкции се внасят на името и по сметка на КЗК – БНБ – Централно управление, пл. „Ал. Батенберг“ № 1, IВAN: ВG32 ВNВG 9661 30 00101701; ВIC код на БНБ: ВNВG ВGSD.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
Весела Андонова
Зорница Даскалова
Петя Велчева

 

В публикуваната версия на това решение, някои от данните са заличени в съответствие с чл. 55, ал. 1 от ЗЗК, с който не се допуска разгласяването на търговски тайни или други защитени от закон тайни на страните. Заличените данни са отбелязани със (……)*

Може да харесате още...