Исландия се присъедини към платформата за търсене на промишлени дизайни DesignView

промишлени дизайниСчитано от 18 май 2015, Исландското патентно ведомство (ELS – IPO) предоставя информацията за регистрираните от него промишлени дизайни, която да бъде налична при търсене чрез инструмента DesignView.

Интегрирането на ELS – IPO е конкретен резултат от Международната програма на Фонда за сътрудничество, администриран от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM в сътрудничество с международните му партньори.

С това последно присъединяване на ELS – IPO прави общия брой ведомства по интелектуална собственост, които участват в DesignView, 31. С добавянето на повече от 3.500 дизайна от ELS – IPO, DesignView вече предоставя информация и достъп до повече от 4,2 милиона промишлени дизайни.

След въвеждането на DesignView през ноември 2012г, инструментът е обслужил около 935.000 бр търсене на промишлени дизайни от 137 различни държави, като потребителите от Германия, Испания и Великобритания са сред най-честите потребители.

Организация, която извършва дейност само в една или две страни, може да избере да получи закрила като кандидатства отделно пред съответните официални национални служби за регистрация на дизайни (обикновено службата за патенти и марки). В рамките на Европа по-широк географски обхват (27 държави-членки) може да бъде получен с представянето на единна заявка пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар на Европейския съюз (OHIM).

Designview представлява електронен инструмент за консултации, който позволява на всеки потребител в интернет да извършва безплатно търсене в дизайните на всички участващи служби, включително OHIM и националните служби. Инструментът работи с много езици, използва се лесно и чрез единна платформа предоставя достъп до заявките за дизайни и техните регистрации, предоставени от участващите служби. Всяка служба е собственик на предоставеното от нея съдържание и носи отговорност за ежедневното му актуализиране.

Отговорност за точността на съдържащите се в Designview данни носят единствено участващите официални служби или организацията, която ги предоставя. Ето защо по правило в Designview се отразяват достоверно регистрите на дизайните на участващите служби или организации към момента на консултацията.

Източник: OHIM

Може да харесате още...