Забрана за двойно патентоване при заявки за европейски патент

европейски патентРазширеният апелативен борд на Европейското патентно ведомство е издал решение G 4/19 (Двойно патентоване), в което постановява, че заявка за европейски патент може да бъде отказана поради забраната за двойно патентоване.

Принципът на забраната за двойно патентоване изключва възможността да бъдат издадени два патента на един и същ заявител за едно изобретение. Отделът по експертиза на ЕПВ е приложил този принцип и е отказал заявка за европейски патент 10718590.2 съгласно членове 97(2) и 125 на Европейската патентна конвенция. Посоченото основание е, че заявителят вече има патент за същото изобретение.

Заявителят обжалва и Техническият апелативен борд 3.3.01 отправя три въпроса относно забраната за двойно патентоване до Разширения апелативен борд (T 318/14, ОВ EPO 2020, A104). Изразено е съмнение, че в ЕПК съществува правно основание за забраната. По-конкретно Техническият апелативен борд не счита член 125 от ЕПК за подходящ за тази цел.

Член 125 от ЕПК

Позоваване на общи принципи
При липса на процесуални разпоредби в тази Конвенция, Европейското патентно ведомство взема предвид принципите на процесуалното право, общоприети в договарящите държави.

Разширеният апелативен борд постановява, че терминът „процесуални разпоредби“ в член 125 от ЕПК може да се разпростре и върху разпоредби, изискващи експертиза по същество на претендираната цел на заявения европейски патент. Посочва още, че забраната за двойно патентоване представлява принцип на процесуалното право по смисъла на член 125 от ЕПК и е общопризната в договарящите държави.

Отговори на поставените въпроси
  1. Заявка за европейски патент може да бъде отказана съгласно член 97, параграф 2 и 125 от ЕПК, ако претендира за същия предмет като европейски патент, който е издаден на същия заявител и не е част от състоянието на техниката съгласно член 54 (2) и (3) от ЕПК.
  2. Заявката може да бъде отказана на това правно основание, независимо дали тя
    а) е била подадена на същата дата или
    б) е по-ранна заявка или разделена заявка
    в) претендира за същия приоритет като европейската патентна заявка, водеща до вече издадения европейски патент.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...