Промени в Насоките за експертиза на Европейското патентно ведомство

експертизаВ периода март-април 2020г. Европейското патентно ведомство проведе онлайн консултации с потребителите си. В следствие на получената обратна връзка и съответните изводи, представители на потребителски асоциации и експерти са провели 3 срещи с ръководството на ЕПВ и експерти в рамките на Постоянния консултативен комитет на ЕПВ (SACEPO Работна група).

Обсъдени са множество промени по отношение на Насоките за експертиза на Европейското патентно ведомство. Значителен дял от отговорите, получени по време на консултациите са свързани с частите на Насоките, които се отнасят до компютърно реализирани изобретения и изобретения в областта на биотехнологиите. Също така становището на Разширения апелативен съвет от 14 май 2020 г. по въпроси, свързани с патентоспособността на растения и животни е взето предвид и са предложени съществени промени в съответните части от Насоките.

IP Bulgaria вече писа за становището на Разширения апелативен съвет от 14 май 2020 г. Припомняме, че според него изключването от патентоспособност на по същество биологични процеси за производство на растения или животни оказва отрицателно въздействие върху допустимостта на претенции за продукти и претенции за продукти, получени в следствие на даден процес, отнасящи се до растения, растителен материал или животни, ако претендирания продукт се получава изключително чрез по същество биологичен процес или ако заявените характеристики на процеса определят по същество биологичен процес.

Този негативен ефект не се отнася за европейски патенти, регистрирани преди 1 юли 2017 г. и заявки за регистрация на европейски патенти, които са били подадени преди тази дата.

След приключване на настоящия цикъл за ревизиране на Насоките за експертиза, те ще влязат в сила на 1 март 2021 г.

Може да харесате още...