Европейско патентно ведомство – решение относно устни производства чрез видеоконференция

Европейско патентно ведомствоПрезидентът на Европейското патентно ведомство, като взе предвид чл.10(2)(a) и член 116 от Европейската патентна конвенция, реши, както следва:

Член 1
Устни производства чрез видеоконференция пред правния отдел

(1) Устните производства пред правния отдел се провеждат чрез видеоконференция.

(2) Независимо от параграф 1, устните производства могат да се провеждат в помещенията на Европейското патентно ведомство по искане на страна или по инициатива на правния отдел, ако има сериозни съображения срещу провеждането на устното производство чрез видеоконференция. Ако се отхвърли искане за провеждане на устно производство в помещенията на Европейското патентно ведомство, страните ще бъдат информирани за причините; такъв отказ не може да се обжалва отделно.

(3) Устно производство чрез видеоконференция е еквивалентно на устно производство, проведено в помещенията на Европейското патентно ведомство.

(4) З място на устното производство ще се счита за локацията, където е организиран правния отдел.

Член 2
Участие на страни и придружаващи лица

Страните, техните представители и всички лица, придружаващи страните или представителите, могат да се свържат с видеоконференцията от различни места, при условие че броят на допълнителните участници не нарушава ефективното провеждане на производството.

Член 3
Документи и тяхното предаване по време на устно производство чрез видеоконференция

(1) По време на устните производства чрез видеоконференция пред правния отдел, документите трябва да се подават чрез електронна комуникация в съответствие с решението на председателя на Европейското патентно ведомство от 13 май 2020 г. относно подаването на документи по време на телефонни консултации и по време на интервюта и устни производства, проведени чрез видеоконференция (OJ EPO 2020, A71). Документите трябва да се изпращат на имейл адреса, посочен от правния отдел.

(2) Когато в производството пред правния отдел има повече от една страна, документите, представени от една от страните в съответствие с параграф 1, ще бъдат изпратени на останалите страни по имейл на имейл адреса, посочен от всяка от тези страни по време на видеоконференцията.

Член 4
Технически проблеми

Ако по време на видеоконференцията не могат да бъдат преодолени технически проблеми, възпрепятстващи устното производство чрез видеоконференция да бъде проведено в съответствие с правата на страните по членове 113 и 116 от ЕПК, правният отдел ще издаде нова покана за устно производство.

Член 5
Неприсъствие на устно производство чрез видеоконференция

Ако дадена страна не успее да се свърже с устното производство чрез видеоконференция по причини, различни от технически проблеми, производството може да продължи в съответствие с правило 115 (2) ЕПК.

Член 6
Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 1 юли 2021 г. Прилага се за всички устни производства пред правния отдел, които трябва да се проведат на или след тази дата.

Съставено в Мюнхен на 9 юни 2021 година

Антонио КАМПИНОС

Президент
Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...