Доклад на Министъра на икономиката относно изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от ПВ на Република България

Проект!
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

доклад

Д О К Л А Д
от
Емил Караниколов – Министър на икономиката

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България (Тарифата), приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г. (Обн. ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. и доп., бр.117 от 2002 г., бр. 91 от 2005 г., бр. 35 и 42 от 2007 г., бр. 31 от 2011 г., изм. и доп. бр. 99 от 2017 г.).

Проектът на постановление има за цел привеждане на подзаконовата нормативна уредба, свързана със заплащането на дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения, в съответствие с приетия нов Закон за марките и географските означения (Обн. ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г.), наричан по- нататък ЗМГО.

Една от съществените промени, които ЗМГО внася в уредбата на обществените отношения, свързани със закрилата на регулираните от него обекти на индустриална собственост, е свързана с въвеждането на нови правила за заплащане на дължимите държавни такси в производствата по регистрация на марки и географски означения.

До приемането на новия ЗМГО, заплащането на таксите за отделните административни услуги се извършваше на различни етапи от производството. Така например, при подаване на заявка за марка до три класа, потребителят заплащаше такса по чл. 4, ал. 1, т. 1, б. „а“ (за „заявка и експертиза до три класа“) и по т. 3 (за „публикация в Официалния бюлетин на ПВ“) от Тарифата. Когато след разглеждане на заявката и извършване на формална експертиза и експертиза по същество се установи, че заявката отговаря на изискванията за регистрация, на заявителя се изпращаше съобщение за дължими такси за „регистрация“, „издаване на свидетелство за регистрация“ и „публикация в Официалния бюлетин на ПВ“ (чл. 4, ал. 2, т. 5 – т. 7 от Тарифата). След заплащането им се извършваха и действията по предоставяне на услугите.

Съгласно чл. 4 от новия ЗМГО, заявителят трябва да заплати една държавна такса за заявяване и експертиза, която се дължи за всички действия, които Патентното ведомство извършва по формалната експертиза и експертизата по същество за всяка заявена марка до три класа. Това включва действия и процедури по разглеждане на искане за регистрация, които предхождат и обосновават решението за регистрация или за отказ, вписването в Държавния регистър на марките и публикация на заявката и на вече регистрираната марка в Официалния бюлетин. Размерът на така определената единна такса за „заявяване и експертиза“, предложен в проекта на постановление представлява общият размер на досегашните такси по чл. 4, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 3, т. 5 и т. 7 от Тарифата. На практика, общият размер на таксата остава непроменен, но се заплаща еднократно при заявяване на услугата, в съответствие с чл. 3, ал. 1 от Закона за държавните такси.

Съответните изменения се отнасят и за реда за подаване на заявка за регистрация на географско означение и за вписване на последващ ползвател. При действието на отменения ЗМГО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, при подаване на заявка за регистрация на географско означение или вписване на ползвател, заявителят заплащаше такси по чл. 4, ал. 2, т. 1, б. „а“ (за „заявяване и експертиза за регистрация на географско означение“), съответно б. „б“ (за „заявяване и експертиза за вписване на последващ ползвател на географско означение“) от Тарифата, а останалите такси, свързани с регистрацията, а именно таксите за „регистрация и вписване на първи ползвател“, съответно за „вписване на последващ ползвател“, „за издаване на свидетелство“ и за „публикация в Официалния бюлетин“ (посочени в чл. 4, ал. 2, т. 2 – т. 5 от Тарифата) се заплащаха след получаване на съобщение, ако се установи, че заявката отговаря на изискванията.

Съгласно чл. 4 от новия ЗМГО, заявителят дължи еднократно при подаване на заявката „такса за заявяване и експертиза“, която се дължи за всички дейности и процедури за извършването на формална експертиза и експертиза по същество на заявено географско означение или на заявката за ползвател и за вписването му в Държавния регистър на географските означения. Размерът на така определената единна такса за „заявяване и експертиза“, предложен в проекта на акт, е същият, като общият размер на таксите по чл. 4, ал. 2, т. 1, б. „а“, съответно б. „б“ и т. 5 от Тарифата, но таксата се заплаща еднократно.

Във връзка с предвидената в чл. 81 от новия ЗМГО възможност за потребителите да подават искане за възстановяване на срок, пропуснат поради особени непредвидени обстоятелства, в Тарифата е предвидена нова държавна такса за тази нова административна услуга. С параграф 2, т. 2 от проекта на постановление се предлага размерът на таксата за възстановяване на срок да бъде 100 лв. Този размер е определен по реда на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, за което е приложен разчет, който е неразделна част от финансовата обосновка.

С цел преодоляване на правната несигурност относно дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения по заявки, попадащи в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на новия ЗМГО §3, ал. 1 от проекта на постановление предвижда по всички заявки, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на новия ЗМГО, както и за заявки, подадени след влизане в сила на закона, да се дължат такси в съответствие с измененията в чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Тарифата, предвидени в § 1 от проекта на постановление. Същевременно с § 3, ал. 2 от проекта на постановление се регламентира и специален ред, който да гарантира, че ще бъдат събрани всички дължими държавни такси по тези неприключили производства. В тези случаи, преди приемането на решение по регистрацията следва да се изпраща съобщение до заявителя, съответно до лицето, което го представлява, за доплащане на разликата между дължимата държавна такса, определена съобразно настоящото изменение и допълнение на Тарифата, и реално заплатената от него сума.

Промени в Тарифата се налагат и във връзка с несъответствия в терминологията и препратките между текстовете на ЗМГО и Тарифата, настъпили в резултат от промяната на законодателството, които ще затруднят потребителите при упражняването на правата им и биха могли да доведат до забавяне на регистрациите. Така например, с цел постигане на яснота и прецизност, както и за да се предотврати възможността от объркване на потребителите, досегашната такса по т. 10 на чл. 4, ал. 1 от Тарифата е отделена в нова т. 11 към същата разпоредба, като в нея се уточнява, че определената такса се отнася до разглеждане не само на искания, но и на опозиции, с които се иска заличаване или отказ на регистрация на марка във връзка с чл. 12, ал. 5 от ЗМГО на основание претендирана или установена недобросъвестност. Променена е и формулировката на досегашната т. 11 (нова т. 12) като описателният израз „ограничения в списъка на стоките и/или услугите на регистрирана марка“ е заменен с използвания при настъпването на тази хипотеза термин в закона, а именно с „частичен отказ от право върху марка“. Предлага се и отпадането, съответно прецизирането на текстовете, при които при предоставянето на дадена услуга новият закон не предвижда издаването на удостоверения или публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство, а вписване на това обстоятелство в Държавния регистър на съответния обект на индустриална собственост.

В чл. 106 от приетия нов ЗМГО е предвидено също така решенията за прекратяване на производствата по заявки за регистрация на географско означение или за отказ от вписването на ползвател, които до влизането му в сила се разглеждаха от състави по спорове на Патентното ведомство, да се обжалват по съдебен ред. Това от своя страна налага предвидените за тези производства държавни такси по чл. 4, ал. 2, т. 6, б. „а“ и б. „в“ да бъдат отменени.

Приемането на предлагания проект на нормативен акт се налага и от факта, че с § 4 от ПЗР на новия ЗМГО се отменя Законът за марките и географските означения (Обн. ДВ, бр. 81 от 1999 г.; отм. ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г.), с което отпада и едно от основанията за издаване на постановлението, с което е приета Тарифата.

Промените в законодателството безспорно налагат да бъде изменена и допълнена действащата към момента Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, в частта, отнасяща се до вида и размера на таксите, свързани със закрилата на марките и географските означения.

С приемането на проекта на постановление се очаква да се преодолее и правната несигурност относно дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения по заявки, попадащи в обхвата на § 5 от ПЗР на новия ЗМГО. Ще се предотврати и възможността от объркване на потребителите (заявителите и техните представители) относно вида и размера на дължимите държавни такси и евентуално забавяне на процесите по регистрация вследствие на настъпилите законодателни промени. Ще бъде спазено и изискването в нея да бъде посочено актуалното правно основание, на което същата е издадена.

По проекта на нормативен акт е извършена предварителна частична оценка на въздействието по чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Оценката е съгласувана с Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет в съответствие с чл. 30б, във връзка с чл. 30 г от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на икономиката, респективно по бюджета на Патентното ведомство на РБ.

Приемането на проекта на акт ще доведе до незначително увеличаване на приходите в държавния бюджет, в резултат на промените, свързани с въвеждането на нова такса за производството по възобновяване на срок поради особени непредвидени обстоятелства, предвидена в чл. 81, ал. 1 от ЗМГО. Размерът на тази такса е определен по реда на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и се предвижда да бъде 100 лв. Към момента не може да се прогнозира с точност броят на лицата, които ще се възползват от тази процедура. Въпреки това, поради факта, че през предходните три години са направени общо 329 подобни искания (2017 г. – 146 бр., 2018 г. – 122 бр., 2019 г. – 61 бр.), може да се прогнозира, че общият брой на подадените искания на годишна база няма да бъде голям. Очаква се процентната им стойност от приходите на Патентното ведомство от държавни такси да е по-малко от 0,1 на сто.

Предвиденото отпадане на две от таксите (по чл. 4, ал. 2, т. 6, б. „а“ и б. „в“) от Тарифата, не се очаква да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като през последните пет години няма подадена нито една жалба срещу решение за прекратяване на производството по заявка за регистрация на географско означение или по отказ от вписване на ползвател и следователно такива такси не са постъпвали в бюджета.

Оценката за въздействието, което заплащането на единната такса за „заявяване и експертиза“ в производствата по регистрация на марки и географски означения би имала върху бюджета е направена още в одобрената от Министерството на финансите финансова обосновка, приложена към проекта на приетия нов ЗМГО. Съгласно тази обосновка не се очаква отказ на значителен брой потребители от ползване на услугите на Патентното ведомство по регистрация на марка, поради необходимостта от заплащане на дължимата държавна такса на един път, а не както до сега на два пъти, по следните причини:

На първо място, размерът на общата сума, която потребителите дължат остава непроменен, като в същото време са съкратени някои от процедурите. Отпаднала е необходимостта от провеждане на допълнителна кореспонденция за уточняване на дължимите суми, следене на срокове, необходимостта от плащане на допълнителни такси при пропускане и възстановяване на тези срокове и други.

На второ място, броят на потребителите, които съгласно отчетите на административния орган за 2016, 2017, 2018 и 2019 г., са заплатили само първата част от дължимата към момента такса, без да са стигнали до окончателна регистрация (съответно не са платили втората част от таксата за регистрация) са между три и четири процента.

С оглед на това може да се очаква, че евентуалното намаляване на броя на подадените за регистрация заявки, вследствие на начина на заплащане на таксите, ще се компенсира с увеличаване на заявителската активност, която е резултат от по- ефективната и резултатна дейност, постигната чрез съкратените по този начин срокове и общото намаляване на разходите за потребителите.

Предложените промени в Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България няма да окажат влияние върху размера на приходите от такси за предоставяне на услуги от Патентното ведомство, посочен в проектобюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет не води до въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Проектът на нормативен акт беше публикуван на интернет страницата на Патентното ведомство, на Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация като на заинтересованите лица беше предоставен срок от 30 дни за становища, предложения и възражения. В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на същите институции и на Портала за обществени консултации е публикувана и справка за постъпилите предложения, заедно с обосновка на неприетите такива.

Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища, заедно със справка за приетите и неприетите бележки, са приложени към настоящия доклад.

Предложеният проект на постановление не е свързан с транспониране на актове на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г. (Обн. ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. и доп., бр.117 от 2002 г., бр. 91 от 2005 г., бр. 35 и 42 от 2007 г., бр. 31 от 2011 г., изм. и доп. бр. 99 от 2017 г.).

С уважение,

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Финансова обосновка;
3. Частична предварителна оценка на въздействието;
4. Становище на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по частичната предварителна оценка на въздействието;
5. Справка за отразяване на получените становища от проведеното междуведомствено съгласуване;
6. Справка за отразяване на получените становища от обществените консултации;
7. Съгласувателни становища.
8. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.

Може да харесате още...