Промишлен дизайн на Общността

дизайн на ОбщносттаНа 12 декември, 2001 г. Съветът на Европейския съюз приема Регламент 6/2002 за единен дизайн на Общността.

Целите на този Регламент са подчинени на целите на Общността, формулирани в Договора за учредяване на Европейската общност /чл. 308/. Най – важните цели на Регламента на ЕС за дизайн на Общността са следните:

· създаване на унифицирана система за получаване на дизайн с еднакво действие за цялата територия;

· преодоляване на конфликтите в търговията между страните – членки, породени от различията в националните законодателства в областта на дизайна;

· преодоляване на пречките пред конкуренцията на територията на Общността и свободното движение на стоките, породени от огромния брой заявки, ведомства и процедури;

· постигане на административни и финансови икономии за собствениците на дизайнерски решения, които чрез подаване на една заявка във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, занимаващо се с въпросите на марките и дизайна /нар. оттук нататък само Ведомството/ получават право върху дизайн с действие на територията на всички страни – членки;

· насърчаване на инвестициите и постигане на високо технологично ниво, стимулиране на разработването на нови продукти и осигуряване на необходимите инвестиции за производството им;

· постигане на достъпност за получаване на дизайн на Общността от малките и средни предприятия, както и да индивидуалните автори.

Основните положения на Регламента са следните:

Дизайнът на Общността има единен характер и действието му е еднакво на цялата територия на Общността.

Той може да съществува в две форми: регистриран дизайн на Общността и нерегистриран дизайн на Общността.

При регистриран дизайн на Общността в обхвата на изключителното право върху дизайн се включва правото на притежателя да използва регистрирания дизайн и да забранява на трети лица използването му, като под използване се разбира едно или съвкупност от следните действия: производство, предлагане, внос, износ и други стопански действия.

При нерегистрирания дизайн на Общността, притежателят му има право да забрани такова използване, което представлява копиране на защитения дизайн.

Регламентът работи със следните правни дефиниции:

· “Дизайн” по смисъла на Регламента е: “външният вид на продукта или част от него, определен по – специално от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му” /чл.3 т.а/;

· “продукт” е: “всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително части, предназначени за сглобяване в комплексен продукт, опаковка, облекло, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми”; /чл.3 т.б/

· “комплексен продукт” е: ”продукт, съставен от множество компоненти, които могат да се заменят, даващи възможност по този начин за демонтаж или повторен монтаж на продукта”/чл.3 т.в/.

За да бъде закрилян един дизайн на Общността, той трябва да отговаря на кумулативно поставените в чл.4 изисквания за закрила, а именно:

· новост – “Дизайнът се счита за нов, ако друг идентичен дизайн не е станал общодостъпен” – чл.5 ал.1 като “ дизайните се считат за идентични, ако се различават само в несъществени детайли” /чл.5 ал.2/;
и
оригиналност – “Дизайнът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в осведомения потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава в такъв потребител всеки станал общодостъпен дизайн” – чл.6 ал.1 Като “при определяне на оригиналността се взема под внимание степента на свобода на автора при разработването на дизайна” /чл.6 ал.2/

Изрично в Регламента са визирани онези дизайни, които не отговарят на условията за приемането им за дизайни на Общността. А те са:

· елементи на външния вид на продукта, продиктувани единствено от техническата им функция;

· елементи на външния вид на продукта, които задължително трябва да бъдат репродуцирани в точната им форма и размери, за да може продуктът, в който е включен или към който принадлежи дизайнът, да бъде механически свързан или поставен в, около или срещу друг продукт, така че и двата продукта да изпълняват функциите;

· дизайн, служещ да направи възможно мултиплицираното сглобяване или свързване на взаимозаменяеми продукти в модулна система;

· дизайн, противоречащ на обществения морал или на общоприетите морални принципи.

Процедурата по заявяване на промишлен дизайн преминава през следните етапи:

Заявката се подава в типов формуляр и трябва да съдържа следното:

· молба за регистрация на дизайна;

· данни, идентифициращи заявителя – име; адрес; гражданство; посочване на страната, в която има постоянно местожителство или в която притежава търговско или промишлено предприятие;

· представяне на дизайна – графично или фотографично изображение, черно бяло или цветно;

· посочване на продуктите, в които дизайна е включен или приложен;

· данни, идентифициращи представителя;

· декларация с приоритет към предишна заявка.

Заявката може да съдържа още:

· описание на дизайна, което не трябва да превишава 100 думи;

· информацията да не се отнася за неговата новост, индивидуален характер и за техническите параметри на продукта, към който дизайна е приложен;

· молба за отлагане на публикацията на регистрирания дизайн на Общността;

· посочване на дизайнера или дизайнерите.

Публикация на заявката

Заявката се публикува не по – рано от 1 месец след датата, на която докладът от проучването е изпратен на заявителя. Това дава възможност на заявителя да внася промени в нея, но те не трябва да засягат изображението на дизайна.

Заявителя може да изтегли заявката по всяко време до датата на нейната публикация за да поправи грешна информация в нея.

След като регистрира заявката за дизайн, Ведомството публикува регистрацията му в официалния Бюлетин за дизайни. Вписва се информацията, пускана за публичен достъп. Публикацията се извършва на всички официални езици на Ведомството. Тя съдържа име и адрес на представителя, описание на дизайна, дата на подаване на заявката и др.

Експертиза по заявката

Проверочна система – Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар извършва формална експертиза на заявките и ако са изпълнени формалните изисквания се публикуват в Официалния бюлетин на Ведомството. Дава се тримесечен срок на трети лица, в който могат да подадат възражение срещу регистрацията на дизайна.

Ведомството в Аликанте извършва експертизата по същество, за да провери дали дизайна отговаря на критериите за регистрабилност – новост и оригиналност.

Времетраене на закрилата за дизайн на Общността

Дизайн, който отговаря на посочените по – горе изисквания се закриля с нерегистриран дизайн на Общността за срок от три години от датата, на която дизайнът за първи път е станал общодостъпен в рамките на Общността. За общодостъпен в рамките на Общността се счита дизайн, “ ако е публикуван, изложен, използван в търговията или разгласен по друг начин, така че в нормалния ход на бизнеса тези събития логично да са станали известни в специализираните кръгове в рамките на Общността” . Не се счита за общодостъпен дизайн, който единствено “е разгласен на трето лице с изрична или мълчалива уговорка за поверителност” /чл. 11 ал.1 и 2/

Дизайн, който отговаря на изискванията за регистрация след регистрацията му във Ведомството, получава закрила за период от пет години от датата на подаване на заявката. Притежателят на правото може да получи продължение на срока на закрила с един или повече периоди от по пет години, но не повече от общо 25 години от датата на заявяване. /чл. 12/

Субект – носител на правото върху дизайн на Общността е автора, негов правоприемник или работодател, като тук важат клаузите от националните законодателства в областта на дизайна. Авторът има право, така както и заявителят или притежателят на регистрирания дизайн на Общността да бъде посочен като такъв пред Ведомството и в регистъра. /чл.18/

Правата, предоставяни с дизайн на Общността са, както следва:

За регистриран дизайн – изключителното право на притежателя да използва и да забранява на трети лица да използват дизайна без негово съгласие. Като под “използване” се разбира едно или съвкупност от действия като: производство, предлагане, излагане на пазара, внос, износ или използване на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайна, както и съхраняването на продукта за тези цели.

За нерегистриран дизайн – правото на притежателя да забранява действия на използване /както вече беше изяснено/, само ако оспорваното използване е резултат от копиране на защитения дизайн /чл. 19 ал. 2/ Оспорваното използване не се счита за резултат от копиране на защитения дизайн, ако е плод на самостоятелна творческа дейност на автор, за който има основания да се предполага, че не е запознат с дизайна, направен общодостъпен от притежателя. Посоченото право се отнася и до регистриран дизайн с отложена публикация. /чл. 19 ал.3/

Дизайнът на Общността не предоставя права по отношение на:

· Действия, извършени частно и за нетърговски цели;

· Действия с експериментална цел;

· Репродуктивни действия с цел цитиране или обучение;

· Оборудването на регистрирани в трета страна морски или въздушни превозни средства, временно навлизащи в територията на Общността; вноса на резервни части и спомагателни приспособления с цел използването им при ремонт и извършването на самия ремонт на тези превозни средства.

Регламентът на Европейския съюз предвижда и някои други нови или прецизирани правни положения:

· Право на преждеползване – такова право има всяко трето лице, което може да докаже че до датата на подаване на заявката, респ. приоритетната дата, добросъвестно е използвало в рамките на Общността или е извършило сериозна подготовка за използване на дизайн, попадащ в обхвата на закрила с регистриран дизайн на Общността, който дизайн не е копиран от дизайна на Общността;

· Регламентът на Европейския съюз предвижда статута “множествено заявка” за дизайн на Общността, при условие, че продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните, принадлежат към един клас на Международната класификация на промишлените дизайни от Локарно;

· Заявката за регистриран дизайн на Общността може да ползва приоритети: конвенционен и изложбен за срок от шест месеца, съгласно условията на чл. Чл. 42, 43 и 44.;

· Заявителят на регистриран дизайн на Общността може да поиска отложена публикация за срок от 30 месеца от датата на подаване на заявката, респ. от приоритетната дата / чл. 50/.

· Дизайнът на Общността действа като национален дизайн на страната – членка, освен в предвидени специфични случаи в Регламента;

· Регистриран дизайн на Общността може да бъде даден като гаранция или да бъде предмет на вещни права;

· Дизайнът на Общността може да бъде предмет на изключително или обикновено лицензиране;

· Дизайните на Общността се вписват в Регистъра на регистрираните промишлени дизайни на Общността и се осъществява публикация в Бюлетина за дизайни на Общността.

Заличаване на дизайн на Общността може да се получи при следните случаи:

· не е “дизайн” по смисъла на дефинициите в Регламента;

· не отговаря на условията за регистрация (новост и оригиналност);

· когато дизайнът на Общността е в колизия с друг дизайн или друг обект на индустриална собственост;

· когато дизайнът представлява незаконно използване на творба, защитена съгласно закона за авторско право в страната – членка.

Спорове, искания за заличаване, за обявяване на недействителност и др. въпроси, свързани с юрисдикцията на дизайн на Общността са подвластни на Ведомството по марки и дизайн и Съда на Общността.

Разгледаният в основни положения Регламент на Европейския съюз е обвързващ и директно приложим във всички страни – членки. Заявки за регистрирани дизайни на Общността могат да се подават във Ведомството от датата, определена от Административния съвет и препоръка на Президента на Ведомството. /Чл. 111, ал.2/. И по – конкретно, пред специализираните кръгове, стоят следните проблеми и въпроси:

– Необходими са промени в националното законодателство в областта на дизайна с оглед пълното му хармонизиране с европейското законодателство;

– Предстои да се създаде система от нормативни документи за процедурата на експертиза на международно заявените дизайни;

– На дневен ред стоят въпросите, свързани с други права на интелектуална собственост, уредени в националното ни законодателство и обвързани с международните актове.

Своевременният отговор на поставените въпроси и подготовката ни за новите европейски норми в областта на интелектуалната собственост, ще ни направи адаптивни в крайната фаза на присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

Тук следва да изложим статистика за заявени дизайни на Общността по години, класове и страни за периода 2003 – 2005г.

За периода 01.04.03г. до 01.04.05г. са подадени заявките както следва:

· за 2003г. са подадени 5004 единични и 5468 множествени заявки, общо те са 10472;

· за 2004г. са подадени 6849 единични и 7170 множествени заявки, общо те са 14031;

· за 2005г. са подадени 1160 единични и 1132 множествени заявки.

Числото на регистрираните заявки трябва да отчете по колко броя дизайна има в множествена заявка. При направеното пояснение данните са:

· за 2003г. общият брой на регистрираните дизайни е 40624, като от тях единични са 5004, а на една множествена заявка се падат по около 5,6 дизайна;

· за 2004г. общият брой на регистрираните дизайни е 53807, от които 6849 са единични, а 6,6 дизайна се падат в една множествена заявка;

Най – висока активност има по 6-ти клас (мебели) от класификацията по Локарно, вторият по активност клас е 9-ти (опаковки), след това 2-ри (облекло, обувки), след това са както следва:

· 23-ти кл. – санитарно оборудване;

· 7-ми кл. – домакински уреди.

Най – ниска активност за дизайн на Общността има в класовете:

· 27-ми кл. – тютюни, цигари;

· 22-ри кл. – оръжия, боеприпаси;

· 31-ви кл. – машини за производство на храни;

· 29-ти кл. – съоръжения за противопожарно известяване;

· 17-ти кл. – музикални инструменти.

Нулева активност през 2003г. има в 26-ти клас – осветителни тела.

Анализ на регистрираните дизайни по страни:

Най – висока активност имат страните – членки на Европейския съюз, а именно:

· Германия – за 2003г. има 9900 заявени дизайна на Общността;

· Италия – за 2003г. има 5700 заявени дизайна;

· Великобритания – за 2003г. има заявени общо 3000 дизайна;

· Франция и Испания имат заявени по 2700 дизайна;

· Холандия и Дания – по около 1300 заявени дизайна.

Страни, членки на Парижката конвенция или на Световната търговска организация, но не и на Европейския съюз, имат следните заявени дизайни:

· САЩ – за 2003г. има 4111 заявени дизайна на Общността;

· Япония – за 2003г. има заявени 1711 дизайна;

· Швейцария – има заявени 1085 дизайна;

· Хонг Конг и Тайван имат заявени съответно по 617 и 295 заявени дизайна на Общността.

България няма подадени заявки през 2003г. за дизайн на Общността, а през 2004г. има 7 заявени дизайна на фирмата OPT.

Може да харесате още...