Въпросник, свързан с приемането на нов Закон за марките и географските означения

Обществена консултация, провеждана в рамките на извършването на Цялостни предварителни оценки на въздействието относно планирани регулативни намеси на национално ниво, свързани с приемането на нов Закон за марките и географските означения и нов Закон за защита на търговската тайна

въпросник

ВЪПРОСНИК

Име:
Организация / институция/лице:
Телефон:
Електронна поща:

Информация във връзка с обществената консултация

Първата част от консултацията е посветена на идеята за приемането на изцяло нов Закон за марките и географските означения. От една страна, това е обусловено от необходимостта от въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. От друга страна, практиката по прилагане на действащия Закон за марките и географските означения и Регламента на Съвета на ЕО от 2009 г. относно марката на Общността, кодифициран през 2017 г. с Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно марката на ЕС налага обсъждането и приемането на изменения и допълнения на съществуващите процедури.

Втората част от консултацията се отнася до Директива (ЕС) 2016/943 приета на 8 юни 2016 г. от Европейския парламент и Съветът относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни), чиято цел е да въведе стандарти в националните законодателства на държавите членки на Европейския съюз срещу незаконното придобиване, използване и разкриване на търговска тайна. Без да определя наказателноправни санкции, Директивата си поставя за цел да хармонизира гражданскоправните средства в държавите членки на Съюза, чрез които пострадалите от незаконно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна могат да търсят защита.

Настоящата обществена консултация се провежда като процедурен етап от процеса по извършване на Цялостна предварителна оценка на въздействието на проекта на нов Закон за марките и географските означения и на Цялостна предварителна оценка на въздействието на проекта за нов Закон за защита на търговската тайна, възложени Патентното ведомство на Република България на Центъра за оценка на въздействието на законодателството. Тя е предварителна по своя характер. Нейната основна цел е на тази ранна фаза от цикъла по формулиране на политики да се получи обратна връзка и да се съберат достатъчно предложения, становища, данни и информация от заинтересованите страни относно очакваните ефекти от тези планирани от държавата регулаторни интервенции.

Въпроси

 1. Кои, според Вас, са основните проблеми наложили приемането през 2015 година на специална Директива за сближаване на законодателствата на държавите членки на Европейския съюз относно търговските марки?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ако разполагате с конкретни публично достъпни данни или знаете за източници на такива по темата, молим да ни ги предоставите:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Съществуват ли тези проблеми и в България и какво, според Вас, засягат в най- голяма степен?

а/ развитието на бизнеса
б/ развитието на промишлеността
в/ взаимното допълване и оперативната съвместимост между системата на марката на Съюза и националните системи
г/ конкурентоспособността
д/ друго (моля посочете):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ако разполагате с конкретни публично достъпни данни или знаете за източници на такива по темата, молим да ни ги предоставите:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. По какъв начин следва да бъде транспонирана у нас Директивата на ЕС за сближаване на законодателствата на държавите членки на относно марките?

а/ чрез законов нормативен акт
б/ чрез подзаконови нормативни актове
в/ чрез административни актове
г/ чрез мерки алтернативни на регулирането като саморегулиране, съвместно регулиране или повишаване на осведомеността
д/ по друг начин (моля, посочете):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Необходимо ли е, според Вас, транспонирането на Директивата на ЕС за сближаване на законодателствата на държавите членки на относно марките да бъде съпътствано с предвиждането на допълнителни гаранции за запазването на конкурентоспособността и ако да, какви?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ако разполагате с конкретни публично достъпни данни или знаете за източници на такива по темата, молим да ни ги предоставите :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 1. Считате ли, че производствата пред българското Патентно ведомство (регистрация на марка, производствата, свързани с географските означения и други) биха могли да бъдат оптимизирани, с оглед постигането на тяхната по-голяма ефективност и бързина? Ако да, по какъв начин?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ако разполагате с конкретни публично достъпни данни или знаете за източници на такива по темата, молим дa ни ги предоставите

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Смятате ли, че процедурите по опозиции и спорове биха могли да бъдат оптимизирани, с оглед постигането на ефикасно и бързо административно производство? Ако да, по какъв начин?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ако разполагате с конкретни публично достъпни данни или знаете за източници на такива по темата, молим да ни ги предоставите:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Според Вас, процедурите свързани с международни регистрации на марки достатъчно ясни ли са и могат ли да бъдат усъвършенствани? Ако да, по какъв начин?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ако разполагате с конкретни публично достъпни данни или знаете за източници на такива по темата, молим да ни ги предоставите:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Кои, според Вас, са основните проблеми, наложили приемането през 2016 година на специална Директива за защита на търговската тайна срещу незаконно придобиване, използване и разкриване на ниво Европейски съюз?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ако разполагате с конкретни публично достъпни данни или знаете за източници на такива по темата, молим да ни ги предоставите:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Съществуват ли тези проблеми и в България и какво, според Вас, засягат в най- голяма степен?

а/ развитието на бизнеса
б/ конкурентоспособността и иновациите
в/ обмена на знания между предприятията и научноизследователските институти
г/ равнището на научноизследователската и развойна дейност сред предприятията
д/ всички заедно
е/ друго (моля посочете):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ако разполагате с конкретни публично достъпни данни или знаете за източници на такива по темата, молим да ни ги предоставите:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. По какъв начин следва да бъде транспонирана у нас Директивата на ЕС за защита на търговската тайна?

а/ чрез законов нормативен акт
б/ чрез подзаконови нормативни актове
в/ чрез административни актове
г/ чрез мерки алтернативни на регулирането като саморегулиране, съвместно регулиране или повишаване на осведомеността
д/ по друг начин (моля, посочете):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. По какъв начин следва да бъдат въведени предвидените по Директивата мерки, процедури и правни средства за защита, включително възможности за обезщетение при незаконното придобиване, използване или разкриване на притежаваната от тях търговска тайна у нас?

а/ в максимален обем и интензитет
б/ в среден обем и интензитет
в/ в минимален обем и интензитет, колкото да се удовлетворят изискванията на Директивата
г/ по друг начин (моля, посочете):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Необходимо ли е, според Вас, транспонирането на Директивата на ЕС за защита на търговската тайна да бъде съпътствано с предвиждането на допълнителни гаранции за спазването на основни права на човека като правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, правото на зачитане на личния и семейния живот, свободата на стопанска инициатива, правото на добра администрация и други подобни и ако да какви?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ако разполагате с конкретни публично достъпни данни или знаете за източници на такива по темата, молим да ни ги предоставите:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Необходимо ли е, според Вас, при транспонирането на Директивата на ЕС за защита на търговската тайна да бъдат предвидени допълнителни гаранции за запазването на конкурентоспособността и ако да, какви?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ако разполагате с конкретни публично достъпни данни или знаете за източници на такива по темата, молим да ни ги предоставите:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Разполагате ли с допълнителна информация, която можете да предоставите по темата:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Имате ли допълнителни предложения, мнения или коментари темата:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

При всички въпроси с посочени възможни отговори е допустим повече от един отговор.

Може да харесате още...