Времетраене и отстъпване на сродните права

Времетраене

Срокът за който се признават сродните права е ограничен по време. Той е определен със закон и не може да се съкращава или удължава. Като правило срокът е 50 години, изчисляван от началото на годината, която следва годината на настъпване на определено събитие:

  • при артистичните изпълнения – публикуването на записа на изпълнението, а когато записът не е бил публикуван или изпълнението не е било записано – неговото изпълнение;
  • при звукозаписите – разгласяването на звукозаписа, а когато той не е разгласен – от осъществяването му;
  • при филмите и други аудиовизуални произведения – от разгласяването на филма, а когато той не е бил разгласен – от създаването му;
  • при програмите на радио- и телевизионните организации – от първото излъчване или предаване на програмата.
Отстъпване

Притежателите на сродни права могат сами да извършват действията от съдържанието на правото за използване на изпълнение, запис и програма или да разрешават на други лица използването им по един, няколко или всички възможни начини. Разрешението се дава с договор, сключван между притежателя на сродно право и ползвател. Договорът е възмезден, като възнаграждението между страните се уговаря свободно.

В случаите когато индивидуалното договаряне между притежателите на сродни права и ползвателите практически е невъзможно или е силно затруднено поради големия брой на притежателите на права, на ползвателите и на обектите за използването на които се дава разрешение, договарянето се извършва на колективна основа с посредничеството на Организации за колективно управление на права. Дейността на ОКУП е уредена освен в Закона за авторското право и сродните му права и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, така и в Устава им, включително и отношенията с техните членове.

сродните права

Може да харесате още...