Професионалните организации не са доволни от предложения от Патентно ведомство проект на закон за марките

БНГ на AIPPI, Асоциацията на представителите по индустриална собственост и Съюза на патентните специалисти изработихa съвместно предложение за изменения в проекта за Закон за марките, предложен от Патентно ведомство.

AIPPI - закон за марките

Проект!   

                                            

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

 

(обн. ДВ. бр.81 от 14 септември 1999г., попр. ДВ. бр.82 от 17 септември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 1 април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 май 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 септември 2006 г., изм. ДВ. бр. 96 от 28 ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 20 юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 2008 г.)

 

 

§ 1 Чл.4 се изменя така:

„Чл.4 Патентно ведомство събира такси за заявяване, приоритет, експертиза, такси за опозиция, регистрация, издаване на свидетелства, подновяване на регистрацията, вписвания, поправка на грешки, обжалване на решения за отказ на регистрация, решения за прекратяване на производство по регистрация и решения по опозиция, такси за заличаване и отменяне на регистрацията, такси за изпълнение на съдебни решения, продължаване на срокове, публикации на заявката, на регистрацията и на вписванията, подаване на заявка за международна регистрация, препращане на заявка за марка на Общността, информация за заявена марка или географско означение и справки и извлечения от държавните регистри в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”

 

§ 2 Чл. 5 се изменя така:

„Чл. 5 Държавният регистър на марките се води и поддържа от Патентно ведомство и съдържа следните данни за регистрираните марки:

1.номер и дата на подаване на заявката за регистрация на марка;

2. изображение на марката;

3. регистров номер и дата на регистрация;

4. номер на Официалния бюлетин и дата на публикация на заявката;

5. номер на Официалния бюлетин и дата на публикация на регистрацията;

6. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка, както и данни за изложбен приоритет, ако се претендира такъв;

7. списък на стоките и/или услугите, за които марката е регистрирана и номера на класа по Международната класификация;

8. вид и тип на марката;

9. срок на действие на регистрацията;

10. неохраняеми елементи;

11. защитени цветове;

12. име и адрес на притежателя на марката;

13. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв;

14. подновяване на регистрацията;

15. правен статус на регистрацията;

            16. данни за опозиция, ако такава има: дата на подаване на опозицията, опозиционер, мотиви за опозицията, влязло в сила решение по опозицията.

            17. данни за процедури по заличаване и/или отмяна, ако такива има: дата на подаване на съответното искане, подател, мотиви за съответното искане, влязло в сила решение по съответното искане;

18. 16. други данни – промяна на името и/или адреса на притежателя на марката, прехвърляне на правото върху марка; договорна лицензия; обезпечение; особен залог; несъстоятелност и други.

19. Информация за предприети пред Патентното ведомство или пред съд правни действия срещу регистрацията на марката.”

 

§ 3 Чл. 5а се отменя.

 

§ 4 Чл. 6 се изменя така:

„Чл. 6 Държавният регистър на географските означения се води и поддържа от Патентно ведомство и съдържа следните данни:

1. географското означение и указание за вида му – наименование за произход или географско указание;

2. номер на заявката и дата на подаване;

3. регистров номер и дата на регистрация;

4. стоки и класове по Международната класификация, за които географското означение е регистрирано;

5. име и адрес на ползвателя/ите;

6. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв;

7. описание на границите на географското място, на установените качества или особености на стоката и връзката им с географската среда или географския произход;

8. правен статус на регистрацията;

9. промяна на име и/или адрес на вписан ползвател.

 

§ 5 Чл. 7 се изменя така:

„Чл.7 Държавните регистри по чл.5 и 6 са публични и се публикуват на официалната интернет страница на Патентно ведомство. Те са под формата на хартиен носител и на електронна база от данни, управлявана от информационна система.  Всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието им”.  Тази информационна система е с безплатна и общодостъпна чрез интернет и всеки може да получава информационни справки или извлечения от съдържанието им. Когато е необходимо да се представят официални документи, свързани със статуса на марките при поискване и за съответна такса Патентно ведомство издава такива.”.

 

 

§ 6 В чл. 8, ал.1 след думата „досие” се добавят думите „на хартиен и електронен носител”.

В чл. 8, ал. 2 след текста „географско означение” се добавя „по начин, определен”

 

§ 7 В чл. 9, ал. 2 се отменя.

 

§ 8 В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 8 след думата „организации” се поставя запетая и се добавят думите „обявени по чл.6ter на Парижката конвенция”;

2. Създава се нова т. 9:

„9. марка, която съдържа отличителни знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6ter на Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес”;

3. Точка 9 става т. 10; отпада

4. Създават се т. 13 и т.14:

„13. марка, която се състои изключително от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България или от негови производни;

14. марка, която съдържа заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България или от негови производни, когато заявителят не е вписан ползвател на географското означение;”

5. В ал. 3 отпада цифрата „9” се поставя запетая и се добавя и се замества с числото „10”.

 

§ 9 В чл. 12 се правят следните изменения:

1. В ал.1:

а) Изречение 1-во се изменя така: „Когато е подадена опозиция съгласно чл.38а, не се регистрира марка:”;

б) в т. 1 пред думата „е” се добавя думата „която”;

в) в т. 2 пред думата „поради” се добавя думата „когато”;

г) точка 3 се отменя.

2. Ал. 2 се изменя така:

„(2) По-ранна марка по смисъла на ал. 1 е:

1. марка с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон;

2. заявена марка с по-ранна дата на подаване или с по-ранен приоритет, ако бъде регистрирана по реда на този закон;

3. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет и с признато действие на територията на Република България;

4. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет, ако действието й бъде признато на територията на Република България;

5. марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство, признато по реда на Регламент № 40/94/ЕС;

6. заявена марка на Общността, с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство, признато по реда на Регламент № 40/94/ЕС, ако бъде регистрирана по реда на този Регламент;

7. марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета.

 

§ 10 В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал.3 думата „молба” се заменя с „искане”.

2. В ал. 5 думата „след” се заменя с думите „от датата на”.

 

§ 11 В чл. 22 се правят следните изменения:

1. В ал.5, изречение 1-во думата „молба” се заменя с „искане”, а думата „която” се заменя с „което”.

 2. В ал.6  след думата „от” се добавят думите „датата на”.

 

§ 12 Чл. 22а се изменя така:

„Чл. 22а (1) Правото върху марка може да бъде обект на обезпечение по предявен или бъдещ иск. Съдът по искане на заинтересованата страна, без да уведоми ответната страна, допуска като обезпечителна мярка и някоя от следните обезпечителни мерки:

1. забрана за използване правата върху марката от притежателя или лицанзополучателя

2. забрана за разпореждане с правата върху марката от притежателя или лицензополучателя на изключителна лицензия.

(2) Налагането на забраната за разпореждане с правата върху марката обезпечителните мерки съгл. ал. 1 се извършва незабавно от съдебния изпълнител, въз основа на обезпечителната заповед на съда.

(3) Съдебният изпълнител налага забраната за разпореждане с правата върху марката  обезпечителните мерки съгл. ал. 1 чрез изпращане на съобщение за налагането й до притежателя на марката.

(4) Допуснатото от съда обезпечение се вписва в Държавния регистър на марките в Патентното ведомство по искане на една от страните по иска. Искането трябва да съдържа данни за притежателя на марката и за лицето, в чиято полза е допуснато обезпечението, данни за марката и за обезпечителната мярка. Към искането се прилага документ, с който е допуснато обезпечението.

(5) Обезпечението по предходните алинеи има действие по отношение на притежателя на марката или лицензополучателя на изключителна лицензия от датата на получаване на съобщението за налагане на обезпечителната мярка, а по отношение на третите лица – от датата на публикацията за вписване на обезпечението в Държавния регистър на марките в Патентното ведомство.”

 

§ 13 В чл. 22б, ал. 3 думата „момента” се заменя с думата „датата”.

 

§ 14 В чл.22в, ал.2 думата „молба” са заменя с думата „искане”.

 

§ 15 В чл. 23, ал. 2 думите „лице с правен интерес” се заменят с думите „всяко лице”.

 

§ 16 В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се заличават думите „по искане на всяко лице”;

2. В ал. 3 се заличават думите „по искане на лице с правен интерес”, а преди думата „когато” се добавя думата „и”;

3. В ал. 3  т. 4 се добавя изречение второ.

“Искът  за установяване на недобросъвестността  е допустим и преди  Патентно ведомство да се е произнесло с решение за регистрация на марката” 

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) Искане по ал. 1 може да се подаде от всяко лице.”

5. Създава се нова ал. 5:

„(5) Когато не е упражнено правото да се подаде опозиция по чл. 38а, или опозицията е отхвърлена като недопустима, искане по ал. 3 може да се подаде от следните лица:

1. По т. 1- от заявителя или притежателя на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2, който не е упражнил правото да подаде опозиция по чл. 38а, или опозицията му е отхвърлена като недопустима;

2. По т. 3 и т. 4  – от действителния притежател на марката;

3. По т. 5 – от притежателя на по-ранното право;

4. По т. 6 – от търговеца, който счита, че неговата фирма се състои от или се съдържа в марката.”;

5. Ал. 4 става ал.6 и в нея думите „и 12” се заличават;

6. Ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10.

 

§ 17 В чл.32 се правят следните изменения и допълнения:

1.      Ал.1 се изменя така:

„(1) Заявката за регистрация на марка се подава в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, не са задължителни.”

2. В ал.3, т.4 след думата регистрация точката се заличава и се добавят думите „и номера на класа по Международната класификация.”

 

§ 18 В чл. 33, ал. 2 думата „тримесечен” се заменя с „двумесечен”.

 

§ 19 Чл. 35 се отменя.

 

§ 20 Чл. 36 се изменя така:

1. В ал.1, изречение второ се изменя така: „Когато тези изисквания не са изпълнени, заявката се счита за неподадена”.

2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

а) В изречение 2-ро думата „тримесечен” се заменя с „едномесечен”;

б) Създава Изречение 3-то се променя така: „До 1 месец след изтичането на този срок, таксите могат да бъдат платени в двоен размер.”; Ако в този срок таксите не бъдат платени, на заявителя се съобщава, че таксите могат да бъдат платени в двоен размер в едномесечен срок от съобщението”

в) Изречение 3-то става Създава се изречение 4-то; „Ако и в този срок таксите не бъдат платени, заявката се смята за оттеглена”

г) В ал.3, изречение 3-то думата „тримесечен” се заменя с „двумесечен”;

д) Алинея 4 се отменя.

§ 21 Чл. 36а се отменя.

 

§ 22 Чл. 36б се отменя.

 

§ 23 В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя така: „В 6-месечен 2-месечен срок от приключване на формалната експертиза се извършва експертиза по същество по чл.11.”.

2. Ал. 3 се отменя; В ал. 2: думата „тримесечен” се заменя с „двумесечен”

3. Ал. 4 се изменя така:

„(4) когато в срока по ал.2 заявителят не отговори, не направи основателни възражения и/или не ограничи списъка на стоките или услугите, се взема решение за  пълен или частичен отказ.”;

4. Ал. 5 се отменя.

 

§ 24 Чл. 37а се отменя.

 

§ 25 Създава се чл.37б:

 

Публикация на заявката

 

Чл.37б (1) Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност и на изискванията на чл.11, се публикува в Официалния бюлетин на ведомството. Публикацията се извършва в едномесечен срок след приключване на експертизата по чл.37 или след влизане в сила на решението по чл.37а, ал.4.

(2) Публикацията съдържа входящия номер, датата на подаване и приоритета, когато такъв е претендиран, данни за заявителя, данни за представителя по индустриална собственост, когато има такъв, вида на марката, изображението на марката, претенцията за цвят или цветове, класовете и списъка на стоките и услугите, за които е заявена.

(3) Заявката не се публикува, когато:

1. е оттеглена съгласно чл. 38, ал. 1;

2. се смята за оттеглена по чл. 36, ал. 2;

3. производството по нея е прекратено съгласно чл. 36, ал. 5.

 

§ 26 В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение 2-ро със следния текст: „Когато заявителят оттегли заявката си, се постановява решение за прекратяване на производството.”;

2. В ал.3 думата „молба” се заменя с думата „искане”.

 

§ 27 Създават се чл. 38а, чл. 38б, чл. 38в, чл. 38г, чл. 38д и чл. 38е:

 

„Опозиция срещу регистрацията

 

Чл. 38а (1) Притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, както и лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, както и лицата по чл. 26 ал. 5 т. 2, 3, 4, 5 могат на основание чл. 12, ал.1 да подадат опозиция срещу:

1.       регистрацията на марка, заявена по този закон;

2.       признаването на действието на територията на Република България на международна регистрация.

(2) Опозиция по ал.1, т.1 се подава в 3-месечен срок от публикацията на заявената марка в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

(3) Опозиция по ал.1, т.2 се подава в 3-месечен срок от изтичането на 6 месеца от публикацията на международната регистрация в Официалния бюлетин на Световната организация по интелектуална собственост.

(4) Опозицията се подава в 2 екземпляра, трябва да е мотивирана, да съдържа данни за лицето, което я подава, за марката, обект на опозицията, правното основание, на което се базира и да е придружена с доказателства, когато е необходимо.

(5) Към опозицията се прилага документ за платена такса.

(6) За опозиция, подадена по ал.1, т.1, се уведомява заявителят на марката, обект на опозицията.

(7) За опозиция, подадена по ал.1, т.2, се уведомява Международното бюро.

 

Проверка за допустимост и формална редовност на опозицията

 

Чл. 38б (1) За всяка опозиция се проверява дали отговаря на изискванията на чл. 38а, ал. 1, 2 и 3.

(2) Опозиция, която не е подадена в срок и/или за която таксата не е заплатена в срока по чл. 38а, ал. 2, или не е подадена от лице по ал.1, е недопустима и по нея производство не се образува, за което се уведомява лицето, което я е подало.

(3) За всяка допустима опозиция се проверява дали отговаря на изискванията на чл. 38а, ал. 4 и когато се констатират недостатъци се уведомява за това лицето, което я е подало, като му се предоставя 2-месечен срок за отстраняването им. Когато недостатъците не бъдат отстранени в този срок, се взема решение за прекратяване на производството.  

(4) Когато опозицията се основава на общоизвестна марка или марка, ползваща се с известност, тя трябва да е придружена с доказателства за общоизвестността или известността на марката.

            (5) Когато опозицията се основава на твърдение, че заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката, тя трябва да е придружена с доказателства, че молителят е завел пред компетентния съд иск за  установяване на недобросъвестността

 

Производство по опозиция

 

Чл. 38в (1) Опозициите се разглеждат от състави на отдела по опозиция, които се състоят от трима експерти, единият от които е председател на състава.

(2) Единият екземпляр от опозицията, заедно с доказателствата, се изпраща на заявителя на марката, обект на опозиция. Едновременно с това, на двете страни се изпраща уведомление, с което им се предоставя 3-месечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане получаване на уведомлението. Този срок може да се удължава еднократно двукратно с 3 месеца по изрична писмена молба, подписана от страните.

(3) Когато страните депозират споразумение по спора в срока по ал. 2, производството по опозицията се прекратява.

(4) Когато в срока по ал. 2 споразумение не бъде депозирано, на заявителя на марката, обект на опозиция, се предоставя 3-месечен 2-месечен срок за отговор на опозицията. Ако в този срок заявителят на марката, обект на опозиция, не отговори, се постановява решение въз основа на опозицията и приложените към нея доказателства.

(5) Отговорът на заявителя на марката, обект на опозиция, се изпраща на лицето, подало опозицията, като му се предоставя 1-месечен срок за становище.

(6) По искане на заявителя на марката, обект на опозиция, лицето, подало опозицията, трябва да представи доказателства за реално използване на по-ранната марка през 5-те години, предхождащи публикуването на заявката на марката, обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването й, при условие, че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на подаване на опозицията. За представяне на тези доказателства на лицето, подало опозиция се предоставя 3-месечен 2-месечен срок. Ако такива доказателства не се представят, се взема решение за отхвърляне на искането като неоснователно.

(7) В 6-месечен 3-месечен срок от приключване на размяната на кореспонденция между страните, съставът на отдела по опозиция разглежда опозицията, както и становището на заявителя на марката, обект на опозиция, на лицето, подало опозицията и представените доказателства, ако има такива и постановява решение.

           

            ( 8) Разпоредбите на ал. 4, 5, 6 и 7 не се прилагат, когато опозицията се основава на твърдение, че заявителят е действувал недобросъвестно при подаване на заявката.

 (8 9) Когато опозицията е неоснователна, се взема решение за отхвърлянето й.

(9 10) Когато опозицията е основателна, се взема решение за частичен или пълен отказ на регистрацията на марката, обект на опозиция.

 

Множество опозиции

 

Чл. 38г. Когато са подадени повече от една опозиция срещу една и съща заявка за марка, производствата по тях могат да бъдат съединени.

 

Спиране на производството

 

Чл. 38д (1) Производството по опозицията се спира по искане на заявителя на марката, обект на опозиция, когато е подадено искане за заличаване, отменяне или прекратяване по чл. 23, ал. 1, т. 3 на регистрацията на по-ранната марка.

(2) Производството по опозицията се спира служебно, когато опозицията се основава на по-ранна марка по смисъла на чл.12, ал.2, т.2, т.4 или т.6, или на марка, за която не е изтекъл срокът за подаване на искане за подновяване на регистрацията съгласно чл. 39, ал. 3, когато опозицията се основава на общоизвестност на марка и е инициирано установително производство, когато опозицията се основава на твърдение за недобросъвестност на заявителя или когато решението по опозицията зависи от предварителното решаване на въпрос от компетентността на друг орган.

(3) Производството по ал. 1 се възобновява по искане на заявителя на марката след влизането в сила на решението по съответното искане или след вписване на прекратяването в Държавния регистър на марките.

(4) Производството по ал. 2 се възобновява служебно след влизането в сила на решението по по-ранната заявка, на която се основава опозицията, след изтичането на срока по чл. 39, ал. 3 или след решението на съответния компетентен орган.

 

Регистрация

 

Чл. 38е (1) В 1-месечен срок от изтичане на срока по чл. 38а, ал. 2, когато не е подадена опозиция, или когато опозицията е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, на заявителя се изпраща уведомление за плащане на такси за регистрация, публикация и издаване на свидетелство и му се предоставя 1-месечен срок за плащането им. След изтичане на този срок се изпраща уведомление, че таксите могат да бъдат платени в двоен размер до 1 месец след изтичане на предоставения срок.

(2)  Когато таксите по ал. 1 бъдат заплатени, в 1-месечен срок се взема решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките, публикува се в Официалния бюлетин и на заявителя се издава свидетелство за регистрация.”

§ 28 В чл.39 се правят следните изменения:

1.      В ал.1 думата „молба” се заменя с думата „искане”;

2.      В ал.2 думата „молбата” се заменя с думата „искането”;

3.      В ал.3 думата „молбата” се заменя с думата „искането”;

4.      В ал.4 думата „молбата” се заменя с думата „искането”;

 

§ 29 Чл. 40, ал. 1 се изменя така:

„(1) Притежателят или заявителят на марка  е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в тримесечен срок от извършването й.”

 

§ 30 В чл.41, ал.2 думата „молба” се заменя с думата „искане”.

 

§ 31 В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1.      В ал. 1 се добавя нова т. 3:

„3. жалби срещу решения на отдела по опозиции по чл. 38б, ал. 3, чл. 38в, ал. 6, 8 и 9 9 и 10;”

2. Т. 3 става т. 4

3. Т. 4 става т. 5 и се изменя както следва:

“ 5. искания за заличаване на регистрацията по чл. 26 ал.1 и ал 3 т.т. 1, 3, 5 и 6 .

4. Създава се ал. 4:

„(4) Редът за разглеждане на споровете се определя с наредба на Министерския съвет.”

 

§ 32 В чл. 45,  се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 думите „председателят на Патентното ведомство” се заличават и преди думата „постановява” се поставя думата „се”;

2. В ал.2 думите „председателят на Патентното ведомство” се заличават и преди думата „постановява” се поставя думата „се”;

3. В ал.3 думите „от председателят на Патентното ведомство” се заличават;

4. Създава нова ал. 4:

„ (4) Решенията по ал.1-3 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от заместник-председателя, упълномощен с писмена заповед.”;

5. Ал.4 става ал.5.

 

§ 33 В чл. 46, се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.4 думите „председателят на Патентното ведомство” се заличават и преди думата „взема” се поставя думата „се”;

2. В ал.5 думите „председателят на Патентното ведомство” се заличават и преди думата „взема” се поставя думата „се”;

3. Създава се нова ал.6:

„(6) Решенията по ал.4 и 5 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от заместник-председателя, упълномощен с писмена заповед.”;

4. Ал.6 и ал.7 стават съответно ал.7 и ал.8;

5. В ал.7 (сега ал.8) думата „тримесечен” се заменя с „шестмесечен”.

 

            § 34 Чл.47 се изменя така:

            „Чл.47 По искане на заявителя или притежателя, подадено преди изтичането на сроковете по чл.36, ал.3, чл. 37, ал. 2”, чл. 38б, ал. 3, чл. 38в, ал. 4 и ал. 6 , тези срокове могат да бъдат продължавани еднократно със същата продължителност. Искането не се уважава, когато към него не е приложен документ за платена такса”.

 

§ 35 В чл.48 се правят следните изменения:

1.  В изречение 1-во думата „молба” се заменя с думата „искане”;

2.      В изречение 2-ро думата „молбата” се заменя с думата „искането”.

 

            § 36 В чл. 49 се заличават думите „общоизвестна марка и марка, ползваща се с известност”, а думата „тях” се заменя с думата „нея”.

 

            § 37 Чл. 50а, ал. 2, т.2 се изменя така:

„2. Патентното ведомство при подадена опозиция или искане за заличаване на регистрация”.

 

§ 38 Чл. 50б се отменя.

 

§ 39 Чл. 57а се отменя.

 

§ 40 В чл.60, ал.1 се изменя така:

„(1) Заявката за регистрация на географско означение се подава в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, не са задължителни.”

 

            § 41 В чл.63, ал.1 се добавя изречение 2-ро: „Заявката се подава в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, не са задължителни.”

 

§ 42 В чл.66 се правят следните изменения:

1.  В ал.1, изречение 1-во думата „молба” се заменя с думата „искане”, а думата „подадена” се заменя с думата „подадено”;

2. В ал.1, изречение 2-ро думата „молбата” се заменя с думата „искането”, а думата „нея” се заменя с думата „него”;

3. В ал.2 думата „молба” се заменя с „искане”, а думата „молбата” се заменя с думата „искането”.

 

§ 43 В чл.69, ал.4 думата „молба” се заменя с думата „искане”, а думата „придружена” се заменя с думата „придружено”.

 

§ 44 Чл. 72в, ал. 2 се изменя така:

„(2) Когато искането по ал. 1 бъде допуснато от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) и е изпратено на Патентното ведомство, Патентното ведомство уведомява заявителя или притежателя на марката на Общността, че ще разгледа искането, ако в двумесечен срок заявителят представи:

1. превод на документите на български език;

2. изображения на марката;

3. документ за платени такси за заявяване и експертиза;

4. местен представител по индустриална собственост.

 

§ 45 В чл. 81 се създава ал. 7:

„ (7) Мерките по ал.1 и ал.5 не се прилагат по отношение на стоки, които преминават транзитно през територията на Република България”.

 

            § 46 Член 82 се изменя така:

1. В ал.1 се правят следните изменения и допълнения :

а) след думата „проверка” се поставя точка, а думите „със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи” са заличават;

б) създава се изречение второ: „За извършване на проверката може да се изисква съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.”;

2. Алинея  2 се отменя.

 

Допълнителни разпоредби

           

§ 47. В § 1:

1. т. 9  отпада.

2.  Създава се т. 13:За целите на чл.26, ал.3, т.6 понятието „фирма” не включва вида на търговеца.

3. Създава се т. 14:  „За целите на чл. 26, ал. 5, т.3 „агент или представител” е всяко лице, което действа или трябва да действа в интерес на действителния притежател на марка въз основа на правна или фактическа връзка с него по отношение на стоките или услугите, означени с марката”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 48 (1) Този закон се прилага за заявки за регистрация на марки и за заявки за регистрация на географски означения, които са подадени след влизането му в сила, както и за заявки за регистрация на марки и за регистрация на географски означения,  по които няма влязло в сила решение.

(2) Заявките за регистрация на марки, които са публикувани до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред.

§ 49 Този закон се прилага по отношение на  искания за отменяне и заличаване на регистрацията, по които до неговото влизане в сила няма влязло в сила решение.  

§ 50 Исканията за обявяване на марка за общоизвестна или ползваща се с известност, по които до влизане в сила на този закон няма влязло в сила решение, се разглеждат по досегашния ред.

§ 51 Министерският съвет приема наредбата по чл. 42, ал. 4, както и наредба за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции в 6-месечен срок от влизането на закона в сила.

§ 52 Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 1, § 3, § 8, т.4, § 9, § 16, § 18, § 20, § 21, § 22, § 23, т.1, 2 и 4, § 24, § 25, § 27, § 31, т.1 и 2, §34, § 36, §37 и § 38, които влизат в сила 18 месеца след обнародването на закона.

Може да харесате още...