WIPO

RSS за секцията

Световна организация за интелектуална собственост
http://wipo.int/

Декларация на ООН за правата на коренното население

Декларация на ООН за правата на коренното население

През последните десетилетия се открояват редица постижения на науката и медицината,  до които всъщност се е достигнало посредством контактуване с определени малки местни общности или коренното население на дадена територия. Традиционните знания, които тези общности притежават и разкриват пред редица изследователи са довели до напредъка на изследователската дейност, но и до икономическото облагодетелстване на редица […]

Спорове, свързани с традиционни знания

Спорове, свързани с традиционни знания

Възможно е да възникнат спорове между притежателите на традиционни знания и умения и ползвателите, относно собствеността и контрола, достъпа и разпределянето на ползите от тези традиционни знания. Тези спорове са относително комплексни, тъй като освен правни, повдигат и културни и етични въпроси. СОИС препоръчва при възникването на подобни спорове извънсъдебно решаване на споровете и по-конкретно […]

Документиране на традиционни знания

Документиране на традиционни знания

През последните години се обръща все по-голямо внимание на документирането на традиционните знания с цел тяхното опазване и защита. Специално внимание СОИС обръща на базите данни и регистрите, отнасящи се именно до тези традиционни знания. В резултат на нейните усилия идентифицирането, събирането и систематизирането на традиционните знания и умения, се превръща в една широко дискутирана […]

Какво определяме като традиционно знание?

Какво определяме като традиционно знание?

Комитетът по интелектуална собственост, традиционни знания, генетични ресурси и фолклор описва, но с изричното предупреждение за неизчерпателност, различните случаи, в които можем да говорим за традиционни знания. Традиционни знания са: Традиционни знания, свързани с традиционната архитектура и традиционни техники за строеж; Традиционни знания, свързани с традиционни дизайни, символи, икони, които са представителни за дадени общности […]

Традиционните знания и мястото им в интелектуалната собственост

Традиционните знания и мястото им в интелектуалната собственост

Иновациите, които са базирани на традиционни знания, могат да бъдат закриляни посредством системата на индустриалната собственост чрез патенти, търговски марки, географски означения и дори като търговски тайни или конфиденциална информация. Въпреки това, традиционните знания са сложен обект на интелектуалната собственост, основно поради словесния си характер и предаваемостта си от поколение на поколение. Ето защо, СОИС […]

Традиционното знание - СОИС

Традиционното знание – СОИС

СОИС определя традиционните знания като притежаващи икономически потенциал и даващи възможност да бъдат използвани в интерес на обществото. По своята същност, те са резултат от интелектуалната дейност на поколения наред и затова са обект на интелектуалната собственост. Световната организация по интелектуална собственост е създадена към  ООН, за да окуражава творческата дейност и да насърчава защитата […]

Ново издание на Международната класификация за стоки и услуги

Ново издание на Международната класификация за стоки и услуги

От 1-ви януари е в сила новото 10-то издание на Ницската класификация за стоки и услуги за регистрация на търговски марки. Новите моменти в класификацията бяха приети по време на 23-тото заседание на Експертния комитет на Ницския съюз, проведено между 22-ри и 26-ти април, 2013г. в Женева. С целия текст на Международната класификация можете да […]

Музеи и авторски права

Музеи и авторски права

В днешната дигитална ера, общността за опазване на културното наследство все по-често е изправена пред отговорността да управлява своята интелектуална собственост в рамките на самата общност, както и да регулира употребата от трети страни и потребители по целия свят, често с редуциран бюджет. Ефективното използване на системата за интелектуална собственост позволява на музеите да отговарят […]

Ницска спогодба относно Международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки - присъединяване на Нова Зеландия

Ницска спогодба относно Международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки – присъединяване на Нова Зеландия

Генералният Директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) приветства министъра на външните работи и има честта да го уведоми за депозирането от правителството на Нова Зеландия, на 16 юли, 2013г., на инструментите за присъединяване към Ницската спогодба относно Международната класификация за стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки от 15 юни, […]

Нова индивидуална такса - Индия

Нова индивидуална такса – Индия

Правителството на Индия е подало декларацията, посочена в чл. 8(7) на Протокола, с която изисква получаването на индивидуална такса при посочване на Индия, в международна заявка или при посочване, последващо международна регистрация или по отношение на подновяването на международна регистрация с посочване на Индия (вместо дял от приходите, произтичащи от допълнителни и добавъчни такси). В […]