CPVO

RSS за секцията

Офис за нови сортове растения на общността
http://www.cpvo.europa.eu/

хибриди

Сортови описания на родителски линии и хибриди – CPVO

Сортовите описания на родителски линии и хибриди вече са публично достъпни на уебсайта на CPVO. От CPVO са проверили над 5,000 описания и, във връзка с член 88.3 от Основния регламент, съответната поверителна информация е извадена преди публикуване.

Намалени годишни такси в CPVO

Намалени годишни такси в CPVO

Регламент на Европейската комисия No 1238/95, относно таксите, платими на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO), е изменен чрез Регламент за изпълнение (ЕС) No 623/2013 от 27/6/2013, публикуван в официалния Бюлетин на Европейския съюз (L 177) на 28 юни 2013г. Това намаление е в съответствие със стратегията CPVO да поддържа своя финансов резерв в […]

Рекорден брой заявления, подадени през 2013

Рекорден брой заявления, подадени през 2013

Според Годишния доклад на Службата на Общността за сортовете растения, през втората половина на 2013г. Службата е получила 1 548 заявления за правна закрила на сортовете растения в Общността, което представлява увеличение с 146 заявления (+ 10%) в сравнение със същия период за 2012г. Това обаче не се наблюдава при всички култури: в абсолютни числа, […]

Ново назначение в CPVO

Ново назначение в CPVO

Поради увеличения обем юридическа работа във връзка с оспорени заявления и решения, както и редица регулаторни промени, CPVO е увеличило състава на правния си отдел. След провеждане на процедура по избор на Ръководител правен отдел, г-н Франческо Матина бе назначен на поста. В продължение на много години г-н Матина е бил управляващ съдружник в международна […]

Семинар по прилагане на права върху сортове растения – Рим 30 май 2013

Семинар по прилагане на права върху сортове растения – Рим 30 май 2013

Развъдчиците срещат трудности при упражняването на своите права върху национални и европейски сортове растения (PVRs). Важна причина за това явление е недоброто познаване на приложимото законодателство от страна на развъдчици, адвокати, прокурори и съдии. Ето защо, Службата на Общността за сортовете растения, в близко сътрудничество с организации на развъдчици реши да организира семинари относно упражняването […]

КОНКУРС ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА CPVO

КОНКУРС ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА CPVO

За да могат да изпълняват задълженията си, кандидатите за поста на Президент на CPVO трябва да притежават: – управленски умения; – познания за политиката в областта на интелектуа;лната собственост както на ЕС, така и на отделните страни членки; – умения за водене на преговори; – устно и писмено владеене на английски език. Владеенето на френски […]

Комюнике относно таксите дължими на CPVO и e-Services.

Комюнике относно таксите дължими на CPVO и e-Services.

От 01 Януари 2009 влизат в сила важни изменения в две от наредбите на Комисията: Юни 2008 Европейската Комисия внесе изменения в Наредба (EC) No 1238/95 относно размера на годишната такса и таксите отнасящи се до технически експертизи, дължими на Европейското ведомство за закрила на сортовете и начина на плащане. Размерът на годишната такса и […]

Communication note in respect of fees payable to the CPVO and e-Services.

Communication note in respect of fees payable to the CPVO and e-Services.

Two important amendments of Commission regulations will come into force as from the 1st January 2009 Last June 2008 the European Commission amended Regulation (EC) No 1238/95 as regards the level of the annual fee and the fees relating to technical examinations payable to the Community Plant Variety Office and the manner of payment. The […]